Kauno m. policijos komisariatai
Pasirinkite:

Konkursai

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atranką į laisvas aukštesnes statutinio valstybės tarnautojo pareigas.

Prašome informaciją apie organizuojama atrankas ir specialius reikalavimus pretenduojantiesiems į šias pareigas paskelbti Vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje:

         - į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto skyriaus vyriausiojo tyrėjo (A lygio 12 kategorijos; vykdantis kriminalinę žvalgybą) pareigas.

         Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

       Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą; turėti nustatyta tvarka išduotą specialų leidimą dirbti ar susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija, pažymėta slaptumo žyma „ Slaptai“; turėti ne mažesnį kaip 5 metų tarnybos teisėsaugos sistemoje stažą ir ne mažiau kaip 3 metus kriminalinės žvalgybos praktinio darbo patirties; turėti leidimą dirbti su kriminalinės žvalgybos slaptaisiais dalyviais; turėti teisę pradėti ir įgūdžių atlikti ikiteisminį tyrimą; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis); atitikti antrą fizinio pasirengimo ir papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos baudžiamojo, Baudžiamojo proceso ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksų, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo taikymu, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius policijos ir jos kriminalinės žvalgybos veiklą vykdančių padalinių veiklą, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą, korupcijos prevenciją ir sugebėti juos taikyti praktiškai; turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, ir „Internet Explorer“.

Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-334 patvirtintą Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašą.

Pastaba. Atrankoje gali dalyvauti vidaus reikalų įstaigų pareigūnai (toliau – pretendentai). Atrinkti pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas; gyvenimo aprašymą; dokumentą, įrodantį, kad karo prievolininkas atliko karo prievolę arba kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės jis yra atleistas, arba kad karo tarnyba jam yra atidėta, ir jo kopiją; darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Komisijai gali būti pateikiami pretendento tiesioginio vadovo ar kitų padalinių vadovų siūlymai, rekomendacijos, charakteristikos ar kita medžiaga, suteikianti papildomos informacijos apie pretendentą.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2014-10-13, skelbimas galioja iki 2014-10-27) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 ( 9 kab.). Pasiteirauti galima telefonu 8 37) 30 33 81, elektroniniu paštu inga.kviliūniene@policija.lt.

 

 

 

 

 

   - į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresniojo specialisto (A lygio 10 kategorijos) pareigas.

 

         Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, II skiltyje nustatytus reikalavimus; atitikti pareigybei keliamus antrojo lygio fizinio parengimo ir papildomus reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti pareigas; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo patirtį Vidaus reikalų sistemos padaliniuose; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus tarnybą, policijos veiklą, valstybės tarnybą, Europos Sąjungos teisės aktus.

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyriausiojo postinio (C lygio 5 kategorijos) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – viršila.

 

Specialūs reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją; gerai išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, valstybės tarnybą, ir savo darbe vadovautis jais; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus; atitikti pareigybei keliamus trečiojo lygio fizinio parengimo ir papildomus reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti pareigas; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjo (A lygio 8 kategorijos; vykdančio kriminalinę žvalgybą) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

 

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su tarnybine veikla, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 II skiltyje nustatytus reikalavimus; atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Outlook, MS Internet Explorer ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis.

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Domeikavos policijos nuovados specialisto (A lygio 8 kategorijos) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

 

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisinį išsilavinimą; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus II skilties reikalavimus; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; atitikti antrąjį fizinio pasirengimo lygį, susijusį su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, dalykinių savybių reikalavimus; atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Qutlook, Internet Explorer bei policijos naudojamais registrais.

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų valdybos Objektų kriminalistinio tyrimo skyriaus Trasologinių tyrimų poskyrio vyriausiojo specialisto (A lygio 11 kategorijos) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

 

           Specialūs reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį kriminalistinius tyrimus atliekančiame padalinyje;           būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, išmanyti kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;       atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus; atitikti III fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, MS Internet Explorer, duomenų bazėmis; būti susipažinusiam su standartu LST EN ISO/IEC 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)“ ir kitais kokybės vadybos sistemos dokumentais bei procedūromis atliekant daktiloskopinius tyrimus.

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 11 kategorijos) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

 

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą policijoje; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“; atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus.

 

Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-334 patvirtintą Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašą.

 

Pastaba. Atrankoje gali dalyvauti vidaus reikalų įstaigų pareigūnai (toliau – pretendentai). Atrinkti pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

 

Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas; gyvenimo aprašymą; dokumentą, įrodantį, kad karo prievolininkas atliko karo prievolę arba kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės jis yra atleistas, arba kad karo tarnyba jam yra atidėta, ir jo kopiją; darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Komisijai gali būti pateikiami pretendento tiesioginio vadovo ar kitų padalinių vadovų siūlymai, rekomendacijos, charakteristikos ar kita medžiaga, suteikianti papildomos informacijos apie pretendentą.

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2014-10-09, skelbimas galioja iki 2014-10-23) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (2,5,8 ir 9 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 34 56, elektroniniu paštu vita.kaminskiene@policija.lt, (8 37) 30 33 23, elektroniniu paštu ligita.urlikiene@policija.lt, elektroniniu paštu, (8 37) 30 37 74, elektroniniu paštu arturas.abramavicius@policija.lt, 8 37) 30 33 81, elektroniniu paštu inga.kviliūniene@policija.lt.

 

 

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjo (A lygio 8 kategorijos; atliekantis ikiteisminį tyrimą) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

 

   Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisinį išsilavinimą; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, baudžiamąją baudžiamojo proceso ir administracinę teisę; mokėti atlikti ikiteisminį tyrimą; gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą; mokėti rengti vidaus tvarkomuosius organizacinius dokumentus, išmanyti dokumentų valdymą, laikytis kalbos kultūros normų; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer (vartotojo lygiu); atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma „Slaptai“; atitikti trečiąjį pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais lygį; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus.

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Operatyvaus valdymo poskyrio vyresniojo postinio (C lygio 4 kategorijos; 4 pareigybės) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis policininkas.

 

Specialūs reikalavimai: išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus tarnybą, policijos veiklą, valstybės tarnybą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktus, ir savo darbe vadovautis jais; privalo žinoti teisės aktų, reglamentuojančių Operatyvaus valdymo poskyrio darbą, reikalavimus; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, II skiltyje nustatytus reikalavimus; turėti vidurinį išsilavinimą; sugebėti priimti sprendimus ekstremaliomis sąlygomis; būti išlaikiusiam Teritorinių policijos įstaigų areštinių veiklos taisyklių, Teritorinių policijos įstaigų areštinių apsaugos ir priežiūros instrukcijos ir Konvojavimo taisyklių žinojimo įskaitas; išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer (vartotojo lygiu); mokėti dirbti su duomenų bazėmis, žinoti Policijos registruojamų įvykių registro nuostatus, Vieningos pajėgų valdymo sistemos naudojimo taisykles; atitikti pareigybei keliamus II lygio fizinio pasirengimo ir papildomus reikalavimus, susijusius su praktiniais gebėjimais eiti pareigas; atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo (A lygio 10 kategorijos; atliekantis ikiteisminį tyrimą) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius

 

   Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su tarnybine veikla, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus; atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; turėti organizacinių, savarankiško planavimo ir darbo metodų pasirinkimo, informacijos apibendrinimo, analitinio mąstymo, greitos orientacijos ekstremaliose situacijose gebėjimų; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Outlook, MS Internet Explorer.

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo (A lygio 10 kategorijos; atliekantis ikiteisminį tyrimą; 2 pareigybės) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su tarnybine veikla, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus; atitikti antrąjį pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; turėti organizacinių, savarankiškų darbo metodų pasirinkimo ir planavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio mąstymo gebėjimų; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, MS Internet Explorer ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis.

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Raudondvario policijos nuovados tyrėjo (A lygio 8 kategorijos) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

 

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, II skiltyje nustatytus reikalavimus; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su tarnybine veikla, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje; mokėti analizuoti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais policijos veiklą,viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; gebėti organizuoti savo darbą; atitikti antrąjį fizinio pasirengimo lygį, susijusį su fiziniais ir praktiniais gebėjimais,; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exsel, MS Qutlook, Internet Explorer bei policijos naudojamais registrais.

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiojo tyrėjo (A lygio 11 kategorijos) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

 

     Specialūs reikalavimai: būti susipažinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisėsaugos institucijų veiklą ir darbo santykių reguliavimą; turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo policijoje patirtį; atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“; atitikti Sveikatos būklės vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus; atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 

          Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-334 patvirtintą Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašą.

 

Pastaba. Atrankoje gali dalyvauti vidaus reikalų įstaigų pareigūnai (toliau – pretendentai). Atrinkti pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

 

Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas; gyvenimo aprašymą; dokumentą, įrodantį, kad karo prievolininkas atliko karo prievolę arba kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės jis yra atleistas, arba kad karo tarnyba jam yra atidėta, ir jo kopiją; darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Komisijai gali būti pateikiami pretendento tiesioginio vadovo ar kitų padalinių vadovų siūlymai, rekomendacijos, charakteristikos ar kita medžiaga, suteikianti papildomos informacijos apie pretendentą.

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2014-10-02, skelbimas galioja iki 2014-10-16) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (2 ir 8 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 34 56, elektroniniu paštu vita.kaminskiene@policija.lt, (8 37) 30 37 74, elektroniniu paštu arturas.abramavicius@policija.lt, (8 37) 30 35 58, elektroniniu paštu neringa.abramaviciene@policija.lt.

 

 

 

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresniojo tyrėjo (A lygio 10 kategorijos) pareigas.
Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.
Specialūs reikalavimai: turėti aukštajį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus II skilties reikalavimus; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su tarnybine veikla, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje; mokėti analizuoti, kaupti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti organizuoti savo darbą; atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo"; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exsel, MS Qutlook, Internet Explorer.
Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-334 patvirtintą Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašą.
Pastaba. Atrankoje gali dalyvauti vidaus reikalų įstaigų pareigūnai (toliau – pretendentai). Atrinkti pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.
Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas; gyvenimo aprašymą; dokumentą, įrodantį, kad karo prievolininkas atliko karo prievolę arba kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės jis yra atleistas, arba kad karo tarnyba jam yra atidėta, ir jo kopiją; darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Komisijai gali būti pateikiami pretendento tiesioginio vadovo ar kitų padalinių vadovų siūlymai, rekomendacijos, charakteristikos ar kita medžiaga, suteikianti papildomos informacijos apie pretendentą.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2014-09-26, skelbimas galioja iki 2014-10-10) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (2 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 34 56, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .