Kauno m. policijos komisariatai
Pasirinkite:

Konkursai

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atranką laisvoms aukštesnėms statutinio valstybės tarnautojo pareigoms užimti:

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vyriausiojo patrulio.

Pareigybės grupė – 13.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – viršila.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vyriausiasis patrulis yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga vykdyti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimą, neatidėliotinos pagalbos asmenims teikimą, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, saugaus eismo priežiūrą, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, eismo priežiūros, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksmų.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą policininko kvalifikaciją;

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A 2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

5.3. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos transporto priemones;

5.4. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegta programine įranga;

5.5. žinoti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

5.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.8. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.9. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešajai policijai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

6.1. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą;

6.2. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;

6.3. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, užkardo ir atskleidžia nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus paskirtame sektoriuje, maršrute arba poste, apsaugo įvykių vietas;

6.4. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, užtikrina pristatytų ir sulaikytų asmenų apsaugą. Užtikrina, kad nebūtų naudojami neteisėti veiksmai, susiję su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu, imasi priemonių šiems veiksmams išaiškinti ir užkardyti;

6.5. esant būtinumui, eskortuoja ir lydi užsienio šalių delegacijas, sporto ar kitų renginių dalyvius, transporto priemones;

6.6. kontroliuoja, kaip eismo dalyviai vykdo Kelių eismo taisyklių reikalavimus paskirtame sektoriuje, maršrute arba poste, reguliuoja transporto ir pėsčiųjų eismą, pagal kompetenciją vykdo transporto priemonių techninės būklės kontrolę, išaiškina ir tiria Kelių eismo taisyklių pažeidimus bei eismo įvykius, įformina eismo įvykių medžiagas (turintis įgaliojimus vykdyti šią funkciją);

6.7. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinės teisės pažeidėjams skiria administracines nuobaudas;

6.8. pagal kompetenciją vykdo policijos ieškomų asmenų, transporto priemonių ir daiktų paiešką;

6.9. tiesioginio vadovo pavedimu vykdo asmenų, kuriems skirti teismo įpareigojimai, kontrolę;

6.10. pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

6.11. pagal kompetenciją vykdo nelegalios narkotinių ir psichotropinių medžiagų, akcizinių prekių apyvartos kontrolę;

6.12. vykdo objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugą;

6.13. užtikrina viešąją tvarką, žmonių saugumą ir saugaus eismo kontrolę masinių renginių metu;

6.14. tiesioginio vadovo nurodymu vykdo ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros ir teismo pavedimus bei nurodymus;

6.15. esant būtinumui, vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą;

6.16. dirba su žinybiniais registrais ir posistemiais, Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko žinybiniais registrais;

6.17. kuruoja naujai į patrulio pareigas paskirtų pareigūnų adaptacijos procesą;

6.18. jei policijos patrulį sudaro du ir daugiau pareigūnų, tiesioginio policijos patrulių vadovo pavedimu vykdo policijos patrulio vyresniojo pareigūno funkcijas;

6.19. vykdo vienasmenį patruliavimą;

6.20. vykdo kitas funkcijas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose policijos veiklą;

6.21. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vadui.

_________________________

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-05-25, skelbimas galioja iki 2016-06-06) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (7 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 18, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

 

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas:

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo.

Pareigybės grupė – 8.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

  1.  

  2. I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. 1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus (toliau – KPNVRS) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 1. 2. Pareigybės grupė – 8.

  1. II. PASKIRTIS

   1. 3. Vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą KPNVRS veiklą, įgyvendinant Kauno apskr. VPK veiklos tikslus, saugant visuomenės interesus nuo nusikalstamo poveikio, operatyviai reaguojant į rengiamas padaryti, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, užkardant, atskleidžiant ir tiriant Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje daromas nusikalstamas veikas, užtikrinti kitų KPNVRS kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

  1. III. VEIKLOS SRITIS

  2.  

   1. 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo; bendrosios veiklos srities funkcijas – ikiteisminių tyrimų atlikimo ir KPNVRS veiklos administravimo.

  1. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

  2. VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 2. 5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. 5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

 3. 5.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų ikiteisminių tyrimų atlikimo patirtį;

 4. 5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje;

   1. 5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;

  1. 5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti KPNVRS tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

 5. 5.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir 2 metų vairavimo stažą;

 6. 5.7. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

 7. 5.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija) III skiltyje nustatytus reikalavimus;

 8. 5.9. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 9. 5.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „LibreOffice“, „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

 10. 5.11. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

 11. 5.12. gebėti tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, kvalifikuotai atlikti įvykio vietos apžiūrą ir pirminius būtinus procesinius veiksmus, teikti teisinę ir socialinę pagalbą nukentėjusiems asmenims.

  1. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 12. 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 13. 6.1. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, atlieka įvykių aplinkybių tikslinimus, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

  1. 6.2. atsako už KPNVRS nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, funkcijų atlikimą, pavaldžių pareigūnų veiklos organizavimą;

  2. 6.3. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja KPNVRS veiklą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

 14. 6.4. rengia ir teikia KPNVRS veiklos darbo ataskaitas;

  1. 6.5. pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas ir kitus dokumentus;

 15. 6.6. atsako už raštvedybos, įslaptintų dokumentų apsaugos reikalavimų vykdymą;

 16. 6.7. atsako už pavaldžių pareigūnų darbo drausmę;

  1. 6.8. vykdo KPNVRS valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų korupcijos bei kitų neteisėtų veikų prevenciją, kontroliuoja, kaip pareigūnai ir tarnautojai laikosi darbo drausmės, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų, atlieka šios srities prevencines priemones;

 17. 6.9. organizuoja ir kontroliuoja skundų, pareiškimų ir pranešimų apie nusikalstamas veikas priėmimą, registravimą ir procesinių sprendimų priėmimą laiku;

 18. 6.10. organizuoja ir kontroliuoja KPNVRS priskirtų funkcijų vykdymą: operatyvų reagavimą į rengiamas daryti, daromas ir padarytas nusikalstamas veikas, nusikalstamų veikų užkardymą, atskleidimą ir tyrimą, ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, kontroliuoja jų intensyvumą, organizuoja ir kontroliuoja prokurorų nurodymų, pavedimų dėl proceso veiksmų ir sprendimų vykdymą;

 19. 6.11. organizuoja ir kontroliuoja operatyvinių grupių veiklą;

 20. 6.12. sudaro operatyvinių grupių pareigūnų darbo grafikus;

 21. 6.13. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atsako už jų teisingumą;

 22. 6.14. užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą; atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų policijos registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

 23. 6.15. KPNVRS viršininkui teikia siūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo;

 24. 6.16. vykdo kitas funkcijas.

 25. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus KPNVRS viršininkui.

___________________

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus vyresniojo tyrėjo (2 pareigybės).

Pareigybės grupė – 10.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

  1. I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

   1. 1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus (toliau – KPNVRS) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 1. 2. Pareigybės grupė – 10.

  1. II. PASKIRTIS

 2. 3. Vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga atlikti įvykių vietos apžiūrą, kitus neatidėliotinus ikiteisminio tyrimo veiksmus vykdant operatyvinės grupės funkcijas Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje, užtikrinti policijos uždavinių įgyvendinimą, kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

  1.  

  2. III. VEIKLOS SRITIS

 3. 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo; bendrosios veiklos srities funkcijas – ikiteisminių tyrimų atlikimo.

 

 

  1. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

  2. VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. 5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 2. 5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

 3. 5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų ikiteisminių tyrimų atlikimo patirtį;

 4. 5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

 5. 5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;

 6. 5.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir 2 metų vairavimo stažą;

 7. 5.6. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

 8. 5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija) II skiltyje nustatytus reikalavimus;

 9. 5.8. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 10. 5.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „LibreOffice“, „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

 11. 5.10. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

 12. 5.11. gebėti tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, kvalifikuotai atlikti įvykio vietos apžiūrą ir pirminius būtinus procesinius veiksmus, teikti teisinę ir socialinę pagalbą nukentėjusiems asmenims.

  1. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

  1. 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   1. 6.1. teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei pranešimus apie rengiamas padaryti ar padarytas nusikalstamas veikas, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

  2. 6.2. budi pagal iš anksto patvirtintą grafiką operatyvinėje grupėje, gavęs pranešimą apie nusikalstamą veiką, teisės aktų nustatyta tvarka vyksta į įvykio vietą ir kvalifikuotai atlieka jos apžiūrą, kokybiškai surenka su įvykiu susijusią medžiagą, kaip grupės vyresnysis pareigūnas užtikrina paieškos ir kitų neatidėliotinų veiksmų atlikimą, kad operatyviai ir išsamiai būtų ištirta nusikalstama veika, priima sprendimus dėl tyrimo eigos, sulaiko asmenis, paruošia ir įteikia pranešimus apie įtarimus, sprendžia dėl kardomosios priemonės skyrimo, duoda žodinius nurodymus, susijusius su įvykio tyrimu, kitiems operatyvinės grupės nariams;

  3. 6.3. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, atlieka įvykių aplinkybių tikslinimus, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

  4. 6.4. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo visų kategorijų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

  5. 6.5. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolesnį darbą su jais, organizuoja jų apsaugą;

  6. 6.6. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos, taip pat asmenims, kuriems reikalinga neatidėliotina pagalba dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, stichinės nelaimės ar panašių veiksnių;

  7. 6.7. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

  8. 6.8. užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų policijos registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

  9. 6.9. organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą;

  10. 6.10. organizuoja ir kontroliuoja pamainos operatyvinių grupių darbą;

  11. 6.11. dirba su policijos registrų ir informacinių sistemų programine įranga, naudojama KPNVRS, atsako už duomenų pateikimą laiku; laiku suveda duomenis į Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą (IBPS), Policijos registruojamų įvykių registrą (PRĮR); dirba su Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) naršykle, atsako už įrašytų duomenų teisingumą;

   6.12. teikia siūlymus KPNVRS viršininkui dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

  12. 6.13. vykdo kitus KPNVRS viršininko pavedimus, susijusius su skyriaus veikla.

 1. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 2. 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus KPNVRS viršininkui.

_________________

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus tyrėjo (4 pareigybės).

Pareigybės grupė – 11.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus (toliau – KPNVRS) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

II. PASKIRTIS

 

3. Tyrėjo pareigybė reikalinga atlikti įvykių vietos apžiūrą, kitus neatidėliotinus ikiteisminio tyrimo veiksmus vykdant operatyvinės grupės funkcijas Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje, užtikrinti policijos uždavinių įgyvendinimą, kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo; bendrosios veiklos srities funkcijas – ikiteisminių tyrimų atlikimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje;

5.3. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;

5.4. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir 2 metų vairavimo stažą;

5.5. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

5.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija) II skiltyje nustatytus reikalavimus;

5.7. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „LibreOffice“, „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

5.9. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

5.10. gebėti tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, kvalifikuotai atlikti įvykio vietos apžiūrą ir kitus procesinius veiksmus, teikti teisinę ir socialinę pagalbą nukentėjusiems asmenims.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

6.2. budi pagal iš anksto patvirtintą grafiką operatyvinėje grupėje, gavęs pranešimą apie nusikalstamą veiką, teisės aktų nustatyta tvarka vyksta į įvykio vietą ir kvalifikuotai atlieka jos apžiūrą, kokybiškai surenka su įvykiu susijusią medžiagą, užtikrina paieškos ir kitų neatidėliotinų veiksmų atlikimą, kad operatyviai ir išsamiai būtų ištirta nusikalstama veika, priima sprendimus dėl tyrimo eigos, sulaiko asmenis, paruošia ir įteikia pranešimus apie įtarimus, sprendžia dėl kardomosios priemonės skyrimo;

6.3. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, atlieka įvykių aplinkybių tikslinimus, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

6.4. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo visų kategorijų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

6.5. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolesnį darbą su jais, organizuoja jų apsaugą;

6.6. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos, asmenims, kuriems reikalinga neatidėliotina pagalba dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, stichinės nelaimės ar panašių veiksnių;

6.7. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.8. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų policijos registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

6.9. organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą;

6.10. dirba su policijos registrų ir informacinių sistemų programine įranga, naudojama KPNVRS, atsako už duomenų pateikimą laiku; laiku suveda duomenis į Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą (IBPS), Policijos registruojamų įvykių registrą (PRĮR); dirba su Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) naršykle, atsako už įrašytų duomenų teisingumą;

6.11. prižiūri ir atsako už jam priskirto tarnybinio transporto techninę būklę ir švarą;

6.12. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Kauno apskr. VPK strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus KPNVRS viršininkui ir pamainos vyresniajam tyrėjui.

 

_____________________

 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-05-18, skelbimas galioja iki 2016-05-28) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (3 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 42, elektroniniu paštu roma.mirauskiene@policija.lt

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas į laisvas aukštesnes statutinio valstybės tarnautojo pareigas:

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresniojo specialisto.

 

Pareigybės grupė – 10.

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato (toliau – Kauno r. PK) Viešosios policijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 10.

 

 

 

II. PASKIRTIS

 

 

 

3. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą Kauno apskr. VPK Kauno r. PK prižiūrimoje teritorijoje; pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti viešosios tvarkos bei visuomeninės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą prižiūrimoje teritorijoje, teikti gyventojams socialinę pagalbą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas bendrosios veiklos srities funkcijas – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų; specialiosios veiklos srities funkcijas – individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių teisės pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomeninės rimties užtikrinimo, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimo.

 

 

 

IV. SPECIALŪs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą; šis specialus reikalavimas taikomas naujai priimamiems valstybės tarnautojams);

 

5.3. turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių;

 

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba Libre Office, arba Open Office programiniu paketu, informacinėmis sistemomis ir registrais, tiesiogiai susijusiais su nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų tyrimu;

 

5.5. išmanyti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

 

5.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas;

 

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), III skiltyje nustatytus reikalavimus;

 

5.8. atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

 

5.10. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones.

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

 

6.2. kas pusmetį sistemina, apibendrina ir analizuoja duomenis apie vaikų padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų, smurto prieš vaikus, vaikų narkomaniją ir prostituciją Kauno apskr. VPK Kauno r. PK prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.3. koordinuoja, kontroliuoja ir teikia metodinę pagalbą Skyriaus specialistams, vykdant vaikų ir jaunimo daromų nusikaltimų bei teisės pažeidimų prevenciją, darbą su didesnės rizikos grupės asmenimis, darbą narkomanijos prevencijos srityje;

 

6.4. planuoja vaikų daromų teisės pažeidimų prevencijos priemones pusmečiui ir metams, veiklos plano prevencijos priemones, skirtas vaikų daromų teisės pažeidimų prevencijai ir užkardymui, sudaro kompleksinių priemonių planus, kartu su suinteresuotomis institucijomis rengia vaikų daromų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos programas;

 

6.5. kiekvieną ketvirtį apibendrina specialistų darbo rezultatus, informuoja apie tai Skyriaus viršininką;

 

6.6. rengia apibendrintą informaciją vietos savivaldos, kitoms suinteresuotoms institucijoms dėl vaikų padarytų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų, teikia siūlymus prevencijai gerinti;

 

6.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kartu su kitomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis prevencijos programas, tikslines priemones, susijusias su vaikų daromų teisės pažeidimų, narkomanijos, prostitucijos, smurto prevencija ir užkardymu;

 

6.8. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose, susirinkimuose su seniūnijų seniūnais, mokyklų administracija, socialiniais darbuotojais, vaikų teisių apsaugos specialistais ir prižiūrimos teritorijos gyventojais;

 

6.9. kontroliuoja ir koordinuoja specialistų individualų prevencinį darbą su vaikais, įrašytais į policijos prevencinę įskaitą, teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą;

 

6.10. organizuoja policijos pareigūnų mokymą vaikų padarytų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos klausimais;

 

6.11. kaupia pažangią vaikų nusikalstamumo prevencijos patirtį, ją apibendrina ir perteikia Skyriaus pareigūnams, pagal galimybes taiko ją savo darbe;

 

6.12. atsako už tarnybinių dokumentų, tarnybinės informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto perdavimo pašaliniams asmenims;

 

6.13. vykdo teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, užtikrina viešąją tvarką;

 

6.14. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų pareiškimus, prašymus, skundus;

 

6.15. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose sprendimus, nutarimus;

 

6.16. užtikrina slaptumo režimą ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

 

6.17. asmeniškai atsako, kad duomenys į policijos registrus būtų įvedami laiku, už įvestų duomenų teisingumą ir registrų duomenų apsaugą;

 

6.18. esant būtinumui, naudojasi Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu priskirtu tarnybiniu automobiliu, atsako už jo techninę būklę, tvarkingą eksploataciją, kelionės lapų pildymą ir įrašų jame teisingumą, magnetinės plastikinės kortelės, skirtos degalams įsipilti, saugumą;

 

6.19. vykdo kitus Kauno apskr. VPK Kauno r. PK vadovybės pavedimus, susijusius su Kauno apskr. VPK strateginių tikslų siekimu.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

 

 

__________________

 

 

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Vilkijos policijos nuovados vyresniojo tyrėjo.

 

Pareigybės grupė – 10.

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato (toliau – Kauno r. PK) Viešosios policijos skyriaus Vilkijos policijos nuovados (toliau – Vilkijos PN) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 10.

 

 

 

II. PASKIRTIS

 

 

 

3. Vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga padėti Vilkijos PN viršininkui planuoti ir organizuoti Vilkijos PN veiklą, užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumą, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, atskleidimą, tyrimą, saugaus eismo priežiūrą, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto saugumą; pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti viešosios tvarkos bei visuomeninės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą prižiūrimoje teritorijoje, teikti gyventojams socialinę pagalbą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities funkcijas – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų; specialiosios veiklos srities funkcijas – individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių teisės pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomeninės rimties užtikrinimo, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimo.

 

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą; šis specialus reikalavimas taikomas naujai priimamiems valstybės tarnautojams);

 

5.3. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

 

5.4. išmanyti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

 

5.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), III skiltyje nustatytus reikalavimus;

 

5.6. atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

 

5.8 išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro rekomendacijas ikiteisminio tyrimo klausimais, tarptautinius dvišalius susitarimus; išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje kitų teisės aktų, susijusių su viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimu, reikalavimus prižiūrimoje teritorijoje;

 

5.9. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (šis specialus reikalavimas taikomas naujai priimamiems valstybės tarnautojams).

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

 

6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

 

6.2. padeda Vilkijos PN viršininkui planuoti ir organizuoti prižiūrimoje teritorijoje policijos nuovados atliekamą prevencinį darbą, siekiant užkardyti ir laiku atskleisti teisės pažeidimus;

 

6.3. vykdo funkcijas, numatytas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 5-V-367 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 2 d įsakymo Nr. 5-V-384 „Dėl Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno tarnybinės veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintame Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno tarnybinės veiklos apraše (toliau – Aprašas) ir kontroliuoja, kaip Aprašą vykdo kiti Vilkijos PN pareigūnai;

 

6.4. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose procesinius sprendimus;

 

6.5. analizuoja teisėtvarkos būklę prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.6. kontroliuoja tyrėjų ir vyriausiųjų postinių veiklą, teikia siūlymus Vilkijos PN viršininkui dėl jų paskatinimo ar nubaudimo;

 

6.7. žodžiu, raštu ar policijos registruose formuoja užduotis Vilkijos PN tyrėjams ir vyriausiesiems postiniams;

 

6.8. užtikrina tarnybinių dokumentų ir Vilkijos PN skirtų specialiųjų policijos bei ryšio priemonių apsaugą ir tinkamą naudojimą;

 

6.9. esant būtinumui, naudojasi Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu priskirtu tarnybiniu automobiliu, atsako už jo techninę būklę, tvarkingą eksploataciją, kelionės lapų pildymą ir įrašų jame teisingumą, magnetinės plastikinės saugumą;

 

6.10. asmeniškai atsako, kad duomenys į policijos registrus būtų įvedami laiku, už įvestų duomenų teisingumą ir registrų duomenų apsaugą;

 

6.11. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

 

6.12. teikia siūlymus Vilkijos PN viršininkui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.13. organizuoja Vilkijos PN policijos rėmėjų darbą;

 

6.14. laikinai nesant Vilkijos PN viršininko, atlieka jo funkcijas;

 

6.15. vykdo Vilkijos PN viršininko žodžiu, raštu ar policijos registruose suformuotas ir pavestas užduotis;

 

6.16. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK Kauno r. PK ar Vilkijos PN funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskr. VPK strateginiams tikslams pasiekti.

 

 

 

 

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vilkijos PN viršininkui. _______________________

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Noreikškių policijos nuovados tyrėjo.

 

Pareigybės grupė – 11.

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius inspektorius.

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato (toliau – Kauno r. PK) Viešosios policijos skyriaus Noreikškių policijos nuovados (toliau – Noreikiškių PN) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 11.

 

 

 

II. PASKIRTIS

 

 

 

3. Tyrėjo pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą Noreikiškių PN prižiūrimoje teritorijoje; pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti viešosios tvarkos bei visuomeninės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą prižiūrimoje teritorijoje, teikti gyventojams socialinę pagalbą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities funkcijas – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų; specialiosios veiklos srities funkcijas – individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių teisės pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomeninės rimties užtikrinimo, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimo.

 

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą; šis specialus reikalavimas taikomas naujai priimamiems valstybės tarnautojams);

 

5.3. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

 

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas;

 

5.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), II skiltyje nustatytus reikalavimus;

 

5.6. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

 

5.8. gebėti kaupti ir sisteminti informaciją apie asmenis, procesus ir veiksmus prižiūrimoje teritorijoje;

 

5.9. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (šis specialus reikalavimas taikomas naujai priimamiems valstybės tarnautojams).

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

 

6.2. vykdo Noreikiškių PN viršininko ar vyresniojo tyrėjo žodžiu, raštu ar policijos registruose suformuotas ir pavestas užduotis;

 

6.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

 

6.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, pagal kompetenciją atlieka atskirus procesinius veiksmus, numatytus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 5-V-367 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 5-V-384 „Dėl Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno tarnybinės veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintame Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno tarnybinės veiklos apraše (toliau – Aprašas);

 

6.5. užtikrina slaptumo režimą ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

 

6.6. asmeniškai atsako, kad duomenys į policijos registrus būtų įvedami laiku, už įvestų duomenų teisingumą ir registrų duomenų apsaugą;

 

6.7. esant būtinumui, naudojasi Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu priskirtu tarnybiniu automobiliu, atsako už jo techninę būklę, tvarkingą eksploataciją, kelionės lapų pildymą ir įrašų jame teisingumą, magnetinės plastikinės kortelės, skirtos degalams įsipilti, saugumą;

 

6.8. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

 

6.9. užtikrina tarnybinių dokumentų ir Noreikiškių PN skirtų policijos specialiųjų bei ryšio priemonių apsaugą, tinkamą panaudojimą;

 

6.10. teikia siūlymus Noreikiškių PN viršininkui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.11. asmeniškai vykdo funkcijas, numatytas Apraše;

 

6.12. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose sprendimus, nutarimus;

 

6.13. analizuoja teisėtvarkos būklę prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.14. Noreikiškių PN viršininkui ar vyresniajam tyrėjui teikia duomenis, reikalingus policijos nuovados veiklos ataskaitoms;

 

6.15. nagrinėja prašymus, pavedimus, pareiškimus ir priima sprendimus pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą;

 

6.16. atsako už darbą su policijos rėmėjais;

 

6.17. laikinai nesant Kauno apskr. VPK Kauno r. PK Viešosios policijos skyriaus ar Noreikiškių PN vyresniojo tyrėjo, Noreikiškių PN viršininko pavedimu atlieka jo funkcijas;

 

 

 

6.18. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK Kauno r. PK ar Kauno apskr. VPK Kauno r. PK Viešosios policijos skyriaus ar Noreikiškių PN funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskr. VPK strateginiams tikslams pasiekti.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Noreikiškių PN viršininkui.

 

______________________

 

 

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo.

 

Pareigybės grupė – 10.

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius .

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato (toliau – Kauno r. PK) Kriminalinės policijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 10.

 

 

 

II. PASKIRTIS

 

 

 

3. Pareigybė reikalinga atlikti ikiteisminį tyrimą, siekiant užkardyti, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, padarytas Kauno apskr. VPK Kauno r. PK prižiūrimoje teritorijoje; vykdyti besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, dingusių be žinios asmenų paiešką, nustatyti neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybę, užtikrinti kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

 

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų kriminalinės žvalgybos arba ikiteisminio tyrimo pareigūno praktinio darbo patirtį;

 

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

 

5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

 

5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

 

5.6. turėti informacinių technologijų pagrindus ir gebėti taikyti informacinių technologijų priemones veikloje, mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, naudotis policijos ir kitų institucijų žinybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis;

 

5.7. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.8. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

 

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus;

 

5.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

 

6.2. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų ir užduočių kokybišką atlikimą laiku;

 

6.3. užkardo, atskleidžia ir tiria Skyriaus kompetencijai priskirtas tirti nusikalstamas veikas; tiria sudėtingesnes, didesnės apimties ikiteisminio tyrimo bylas;

 

6.4. atlieka finansų tyrimą, siekdamas surasti nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu įgytą turtą arba jo vertę atitinkantį turtą galimam šio turto konfiskavimui ar išplėstiniam konfiskavimui arba galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti, taip pat surinkti kitą tyrimui svarbią informaciją, susijusią su turto sandoriais ir finansinėmis operacijomis;

 

6.5. pagal kompetenciją vykdo paiešką dingusių ar pasislėpusių asmenų, kurių buvimo vieta nežinoma ir dėl kurių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka priimtas sprendimas paskelbti paiešką; nustato rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybę;

 

6.6. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

 

6.7. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų policijos registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

 

6.8. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems Skyriaus pareigūnams,

 

organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą;

 

6.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, tyrimo grupėse;

 

6.10. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo sulaikytų, suimtų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

 

6.11. pagal kompetenciją teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

 

6.12. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti Kauno apskr. VPK strateginiai tikslai.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

 

 

____________________

 

 

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjo.

 

Pareigybės grupė – 10.

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato (toliau – Kauno r. PK) Kriminalinės policijos skyriaus (toliau – Skyrius) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 11.

 

 

 

II. PASKIRTIS

 

 

 

3. Pareigybė reikalinga vykdyti ikiteisminį tyrimą, siekiant užkardyti, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, padarytas Kauno apskr. VPK Kauno r. PK prižiūrimoje teritorijoje; vykdyti besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, dingusių be žinios asmenų paiešką, nustatyti neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybę; užtikrinti kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

 

5.3. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

 

5.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

 

5.5. turėti informacinių technologijų pagrindus ir gebėti taikyti informacinių technologijų priemones veikloje, mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis ir naudotis policijos bei kitų institucijų žinybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis;

 

5.6. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

 

5.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus;

 

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

 

6.2. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų ir užduočių kokybišką atlikimą laiku;

 

6.3. atskleidžia ir tiria Skyriaus kompetencijai priskirtas tirti nusikalstamas veikas;

 

6.4. atlieka finansų tyrimą, siekdamas surasti nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu įgytą turtą arba jo vertę atitinkantį turtą galimam šio turto konfiskavimui ar išplėstiniam konfiskavimui arba galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti, taip pat surinkti kitą tyrimui svarbią informaciją, susijusią su turto sandoriais ir finansinėmis operacijomis;

 

6.5. pagal kompetenciją vykdo paiešką dingusių ar pasislėpusių asmenų, kurių buvimo vieta nežinoma ir dėl kurių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka priimtas sprendimas paskelbti paiešką, nustato rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybę;

 

6.6. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

 

6.7. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų policijos registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

 

6.8. organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą;

 

6.9. pagal kompetenciją dalyvauja tyrimo grupėse;

 

6.10. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo sulaikytų, suimtų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

 

6.11. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti Kauno apskr. VPK strateginiai tikslai.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

 

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

 

3. Gyvenimo aprašymą.

 

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

 

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-05-16, skelbimas galioja iki 2016-05-26) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (1 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 34 92, el. p. ingrida.kvietkiene Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas laisvoms aukštesnėms statutinio valstybės tarnautojo pareigoms užimti:

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo (3 pareigybės).

Pareigybės grupė – 10.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 10.

II. PASKIRTIS

 

3. Vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga padėti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus (toliau - skyriaus) viršininkui planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugai, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui, nusikaltimų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, atskleidimui, tyrimui, saugaus eismo priežiūrai, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto saugumui užtikrinti. Vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą skyriaus prižiūrimoje teritorijoje. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti prižiūrimos teritorijos viešosios tvarkos bei visuomenės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teikti jiems socialinę pagalbą.

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje- viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų, specialiojoje veiklos srityje - individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomenės rimties, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimas.

IV. SPECIALūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba Libre Office, arba Open Office programiniu paketu, registrais ir informacinėmis sistemomis, tiesiogiai susijusiais su nusikalstamų veikų bei administracinių teisės pažeidimų tyrimu;

5.3. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 ( 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus ( II skiltis);

5.4. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.6. išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, generalinio prokuroro rekomendacijas ikiteisminio tyrimo klausimais, tarptautinius dvišalius susitarimus; išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje kitų teisės aktų, susijusių su viešosios tvarkos bei eismo saugumo užtikrinimu, reikalavimus prižiūrimoje teritorijoje;

5.7. žinoti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

5.8. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (naujai priimtiems).

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

6.2. padeda skyriaus viršininkui ir skyriaus vyriausiajam specialistui planuoti ir organizuoti prižiūrimoje teritorijoje policijos nuovados atliekamą prevencinį darbą, siekiant užkardyti ir laiku išaiškinti teisės pažeidimus;

6.3. asmeniškai vykdo funkcijas, numatytas Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos instrukcijoje bei kontroliuoja kaip instrukciją vykdo kiti nuovados pareigūnai;

6.4. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose procesinius sprendimus;

6.5. analizuoja teisėtvarkos būklę priskirtoje prižiūrimoje teritorijoje;

6.6. kontroliuoja tyrėjų ir vyriausiųjų postinių veiklą, teikia pasiūlymus skyriaus viršininkui dėl jų paskatinimo ar nubaudimo;

6.7. skyriaus viršininkui ar skyriaus vyriausiajam tyrėjui pavedus atlieka tarnybinius patikrinimus dėl nuovados darbuotojų teisėtumo bei drausmės pažeidimų;

6.8. užtikrina tarnybinių dokumentų bei skyriui skirtų specialiųjų policijos ir ryšio priemonių apsaugą ir tinkamą naudojimą;

6.9. esant būtinumui naudojasi Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu priskirtu tarnybiniu automobiliu, atsako už jo techninę būklę, tvarkingą eksploataciją, kelionės lapų pildymą bei įrašų jame teisingumą, magnetinės plastikinės kortelės kurui saugumą;

6.10.asmeniškai atsako už įvestų duomenų į policijos registrus teisingumą bei registrų duomenų apsaugą.

6.11. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

6.12. teikia siūlymus skyriaus viršininkui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

6.13. rengia ir teikia skyriaus viršininkui ar skyriaus vyriausiajam specialistui pasirašyti prevencinių priemonių planus bei atsako už jų vykdymą;

6.14. rengia skyriaus veiklos ataskaitas bei teikia jas skyriaus viršininkui ar vyriausiajam specialistui;

6.15. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį bei atsako už įrašytų duomenų teisingumą;

6.16. organizuoja ir vykdo skyriaus policijos rėmėjų darbą;

6.17. laikinai nesant skyriaus vyriausiajam specialistui eina jo pareigas;

6.18. vykdo skyriaus viršininko ar vyriausiojo specialisto žodžiu, raštu ar registrų pagalba suformuotas bei pavestas užduotis;

6.19. vykdo kitus su policijos komisariato ar skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato strateginiams tikslams pasiekti.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato viešosios policijos skyriaus viršininkui.

________________________________________

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-05-09, skelbimas galioja iki 2016-05-19) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (2 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 34 56, elektroniniu paštu vita.kaminskiene@policija.lt.

 

 

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo.

Pareigybės grupė – 8.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 8.

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga stebėti, vertinti ir analizuoti vykstančius kriminalinius procesus ir kriminogeninius veiksnius, įvykius ar veiksmus, susijusius su prižiūrimoje teritorijoje veikiančiomis organizuotomis grupėmis bei nusikalstamais susivienijimais, siekiant nustatyti galimas tendencijas organizuoto nusikalstamumo srityje, organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų veiklą, teikti išvadas bei rekomendacijas, padedančias išaiškinti, užkardyti, atskleisti ir tirti Valdybos kompetencijai priskirtas nusikalstamas veikas, užtikrinti kitų skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo vidaus reikalų sistemoje patirtį;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

5.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

5.6. mokėti dirbti su darbo vietoje įrengtomis kompiuterinėmis programomis;

5.7. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (reikalavimas privalomas priimant į tarnybą policijoje nuo 2015 m. sausio 1 d.);

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus;

5.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikrinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

6.2. išaiškina, užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, susijusias su prižiūrimoje teritorijoje veikiančiomis organizuotomis grupėmis ir nusikalstamais susivienijimais bei jų dalyviais, jų padarytas nusikalstamas veikas, nusikaltimus visuomenės saugumui, nusikaltimus, susijusius su neteisėtu šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų disponavimu, prekyba žmonėmis, nusikalstamas veikas valstybės tarnybai ir viešiems interesams;

6.3. atlieka kriminalinės žvalgybos tyrimus, siekdamas išardyti konkrečias prižiūrimoje teritorijoje veikiančias organizuotas grupes ir nusikalstamus susivienijimus, neutralizuoti jų veiklą bei išaiškinti ir patraukti atsakomybėn nusikalstamas veikas organizuojančius ir vykdančius asmenis, stebi ir fiksuoja vykstančius kriminalinius procesus bei su jais susijusius kriminogeninius veiksnius.

6.4. atsako už kriminalinės žvalgybos tyrimo intensyvumą, jo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

6.5. atlieka finansų tyrimą, siekdamas surasti nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu įgytą turtą arba jo vertę atitinkantį turtą galimam šio turto konfiskavimui ar išplėstiniam konfiskavimui arba galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti, taip pat surinkti kitą tyrimui svarbią informaciją, susijusią su turto sandoriais ir finansinėmis operacijomis;

6.6. užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.7. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, kriminalinės žvalgybos subjektų padaliniais, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.8. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems Skyriaus ir Valdybos pareigūnams bei Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių tyrėjams;

6.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, tyrimo grupėse;

6.10. pagal kompetenciją teikia Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

6.11. organizuoja ir taiko procesines prievartos priemones;

6.12. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo sulaikytų, suimtų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

6.13. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus;

6.14. dalyvauja Kauno apskr. VPK struktūrinių policijos komisariatų veiklos patikrinimuose ar vykdant kitas vidaus kontrolės priemones;

6.15. vykdo kitus tiesioginių viršininkų įsakymus, nurodymus, pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

_______________________________

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-05-09, skelbimas galioja iki 2016-05-19) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (9 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 42, elektroniniu paštu roma.mirauskiene@policija.lt.

 

 

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Areštinės ir konvojaus skyriaus viršininko.

 

Pareigybės grupė – 7.

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 

1. Viešosios tvarkos valdybos Areštinės ir konvojaus skyriaus viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 7.

 

 

 

II. PASKIRTIS

 

3. Viešosios tvarkos valdybos Areštinės ir konvojaus skyriaus viršininko pareigybė reikalinga organizuoti asmenų, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, taip pat nuteistų laisvės atėmimo bausme bei kitų asmenų, uždarytų į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) areštinę, apsaugą, jų ginkluotam konvojavimui į paskirties punktus organizuoti ir kontrolei užtikrinti; nustatyti laikomų asmenų režimą, nuolatinę jų priežiūrą, užtikrinti izoliavimo reikalavimų laikymąsi, vykdyti Kauno apskr. VPK vidaus kontrolės funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – areštinės ir konvojaus veiklos vykdymo ir specialiosios veiklos srities funkcijas – viešosios tvarkos užtikrinimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

 

5.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo vidaus reikalų sistemoje stažą ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo viešojoje policijoje patirtį;

 

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju, Baudžiamojo proceso, Administracinių teisės pažeidimų, Bausmių vykdymo kodeksais, Kardomojo kalinimo, Policijos veiklos įstatymais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, Lietuvos policijos generalinio komisaro, Kauno apskr. VPK viršininko įsakymais ir nurodymais bei kitais teisės aktais;

 

5.4. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

 

5.5. turėti organizacinių, planavimo, veiklos koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio mąstymo gebėjimų, greitai orientuotis ekstremaliose situacijose;

 

5.6. gebėti tinkamai bendrauti su pavaldiniais ir kitais asmenimis nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, kilmės ir socialinio statuso;

 

5.7. gebėti organizuoti ir įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones padalinyje;

 

5.8. gebėti pastebėti ir objektyviai įvertinti pavaldinių kompetencijas ir suteikti jiems grįžtamąjį ryšį vertinamojo pokalbio metu;

 

5.9. mokėti naudotis ryšių ir priešgaisrinės apsaugos priemonėmis;

 

5.10. mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą;

 

5.11. gerai žinoti ginklo bei specialiųjų priemonių panaudojimo tvarką ir būti pasirengęs įstatymų nustatyta tvarka juos panaudoti;

 

5.12. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.13. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis);

 

5.14. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtais LibreOffice programiniu paketu ir Windows operacine sistema;

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. koordinuoja ir organizuoja skyriaus darbą;

 

6.2. planuoja skyriaus veiklą, kontroliuoja ir atsako už skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

 

6.3. kontroliuoja, kaip skyriaus pareigūnai vykdo užduotis, imasi neatidėliotinų priemonių užkirsti kelią saugomų asmenų pavojingiems veiksmams, organizuoja laikomų asmenų ir apsaugą ir priežiūrą ypatingųjų ir ekstremaliųjų situacijų metu;

 

6.5. esant tarnybiniam būtinumui, teikia pasiūlymus dėl areštinės remonto, ryšių ir signalizacijos priemonių tobulinimo, taip pat dėl materialinio aprūpinimo ir medicininės priežiūros;

 

6.6. analizuoja areštinėje laikomų asmenų būdo ypatybes, nustatyta tvarka nagrinėja jų skundus ir pareiškimus;

 

6.7. vykdo profilaktinio pobūdžio priemones užkirsti kelią sulaikytųjų nenumatytiems neteisėtiems veiksmams (pabėgimams, susižalojimams ir kt.) teisėtumo ir drausmės pažeidimams;

 

6.8. skiria konvojų, instruktuoja jį, skelbia įsakymus, kontroliuoja konvojaus tarnybinę veiklą bei lydėjimo maršrutus;

 

6.9. kontroliuoja, kad skyriaus pareigūnai gerai išmanytų ir nepriekaištingai vykdytų tarnybą reglamentuojančius teisės aktus;

 

6.10. kontroliuoja sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų bylas vykstant į teismo posėdį, asmens pažymose nurodo asmenis, kurie yra suimti ar nuteisti pagal kitą bylą, ir informuoja apie tai konvojaus vyresnįjį;

 

6.11. kontroliuoja, kad skyriaus pareigūnų pareigybių aprašymai ir areštinės vidaus tvarkos taisyklės neprieštarautų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos generalinio komisaro nurodymams, įsakymams ir kitiems teisės aktams;

 

6.12. vertina pavaldžių pareigūnų ir darbuotojų darbo rezultatus;

 

6.13. kontroliuoja perduodamų daiktų, siuntinių priėmimo ir įteikimo asmenims laikomiems areštinėje tvarką;

 

6.14.vykdo teisėtumo pažeidimų, pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas, kontrolės ir prevencijos priemones;

 

6.15. atlieka pavaldžių pareigūnų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, vykdo piktnaudžiavimų, susijusių su tarnyba, užkardymą, užtikrina Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

 

6.16. asmeniškai atsako už korupcijos prevencijos priemonių organizavimą ir įgyvendinimą vadovaujamajame padalinyje;

 

6.17. instruktuoja areštinės budėtojų pamainą;

 

6.18. organizuoja pasimatymus areštinėje laikomiems asmenims;

 

6.19. pagal savo kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai;

 

6.20. teikia metodinę pagalbą Kauno apskrities pareigūnams areštinėse laikomų asmenų ir jų konvojavimo klausimais;

 

6.21. griežtai laikosi tarnybinės drausmės, teisėtumo reikalavimų;

 

6.22. pagal kompetenciją vykdo nuolatinę nuotolinę Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių policijos komisariatų stebėseną ir kaupia bei apibendrina jos metu gautą informaciją (ir elektroninėse laikmenose);

 

6.23. apie pastebėtus galimus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių policijos komisariatų veiklos rizikos veiksnius ar neigiamos praktikos atvejus praneša tiesioginiam vadovui bei teikia siūlymus dėl nustatytų neigiamų veiksnių šalinimo;

 

6.24. teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl vidaus kontrolės priemonių organizavimo ir įgyvendinimo;

 

6.25. dalyvauja Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių padalinių tiksliniuose ir netikėtuose patikrinimuose, rengia šių patikrinimų ataskaitas ir jas teikia tiesioginiam vadovui;

 

6.26. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

 

6.27. vykdo teisėtus vadovų nurodymus ir pavedimus, susijusius su Viešosios tvarkos valdybos tarnybine veikla.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Viešosios tvarkos valdybos viršininkui.

 

_________________________

 

 

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus vyresniojo specialisto.

 

Pareigybės grupė – 10.

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus bendruomenės pareigūnas vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 10.

 

 

 

II. PASKIRTIS

 

 

 

3. Pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, formuojant saugią gyvenamąją aplinką, užtikrinti gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pagal kompetenciją teikti jiems socialinę pagalbą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą;

 

5.2. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;

 

5.3. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo policijoje stažą;

 

5.4. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtais LibreOffice programiniu paketu ir Windows operacine sistema;

 

5.5. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“;

 

5.6. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis).

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. koordinuoja bendruomenės pareigūnų veiklą Kauno apskrityje, teikia metodinę pagalbą pagal kompetenciją, gali dalyvauti atliekant patikrinimus;

 

6.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, formuojant saugią gyvenamąją aplinką;

 

6.3. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.4. užtikrina gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pagal kompetenciją teikia jiems socialinę pagalbą;

 

6.5. planuoja, rengia ir įgyvendina vietines nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos programas, planus ir priemones, teikia juos socialiniams partneriams dėl finansavimo, teikia jų ataskaitas;

 

6.6. aktyvia veikla stengiasi įtraukti kuo daugiau visuomenės narių į viešosios tvarkos saugojimo ir saugios savo gyvenamosios, darbo ar kitokios buvimo aplinkos saugumo stiprinimo veiklą, inicijuoja bendruomenės aktyvo būrimąsi į saugios kaimynystės grupes, skatina juos tapti policijos rėmėjais, kitais būdais padeda gyvenamųjų vietovių bendruomenėms formuoti saugią aplinką;

 

6.7. koordinuoja ir vykdo įvairiapusę aktyvią prevencinę veiklą įkurtose saugios kaimynystės grupėse, palaiko ryšius su jų atstovais ir gyventojais, konsultuoja juos saugios gyvenamosios aplinkos, privačios nuosavybės apsaugos klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją ir kitokią pagalbą, sprendžia saugumo srityje iškilusias problemas;

 

6.8. bendradarbiauja, organizuoja ir koordinuoja prevencinę veiklą su prižiūrimoje teritorijoje esančiomis švietimo ir kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, konsultuoja juos saugios aplinkos, nuosavybės apsaugos klausimais;

 

6.9. planuoja, organizuoja ir vykdo prevencinius renginius, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

 

6.10. stebi ir analizuoja nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų tendencijas ir, atsižvelgiant į situacijos pokyčius, siūlo organizuoti policines priemones;

 

6.11. esant tarnybiniam būtinumui, užtikrina viešąją tvarką;

 

6.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima gyventojų pareiškimus, prašymus ir skundus;

 

6.13. pagal kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai, iš anksto suderinęs tai su Kauno apskr. VPK Komunikacijos poskyriu;

 

6.14. teisės aktų nustatyta tvarka keičiasi informacija su kitomis tarnybomis; informuoja nepilnamečių reikalų pareigūnus apie tėvus ar kitus teisėtus vaiko atstovus, neprižiūrinčius, netinkamai auklėjančius vaikus, apie vaikus patiriančius psichologinį ar fizinį smurtą, valkataujančius, elgetaujančius, galimai vartojančius ar platinančius narkotines medžiagas;

 

6.15. atsako už tarnybinių dokumentų, tarnybinės informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto perdavimo;

 

6.16. vykdo kitus Kauno apskr. VPK vadovybės pavedimus, susijusius su Kauno apskr. VPK strateginių tikslų siekimu.

 

 

 

Vi. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskr. VPK Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus viršininkui.

 

 

 

_________________________________

 

 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

 

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

 

3. Gyvenimo aprašymą.

 

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

 

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-05-02, skelbimas galioja iki 2016-05-12) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (3, 9 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 42, el. p. roma.mirauskiene Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. (8 37) 30 33 81, el. p. inga.kviliuniene@policija.lt.

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas laisvoms aukštesnėms statutinių valstybės tarnautojų pareigoms užimti:

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės Apskaitos ir analizės poskyrio vyriausiojo specialisto.

Pareigybės grupė – 9.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Patrulių rinktinės Apskaitos ir analizės poskyrio vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Patrulių rinktinės darbą, užtikrinti nusikalstamų veikų prevenciją, viešąją tvarką bei nenutrūkstamą ir saugų transporto ir pėsčiųjų eismą, vykdyti Kauno apskr. VPK vidaus kontrolės funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinime ir bendroje veiklos srityje poskyrio veiklos organizavime

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

5.3. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtais LibreseOffice programiniu paketu ir Windows operacine sistema;

5.4. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

5.6. žinoti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis);

5.8. atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo Policijos patrulių veiklos instrukcijoje numatytas funkcijas;

6.2. pagal kompetenciją vykdo Vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos generalinio komisaro, Kauno apskr. VPK viršininko, Patrulių rinktinės vadovų įsakymų bei nurodymų perdavimą darbuotojams, pagal kompetenciją vykdo šiuos įsakymus bei užtikrina jų vykdymo kontrolę;

6.3. atsako už darbo rezultatų apskaitą ir analizę, parengia ir pateikia instruktažams aktualią informaciją;

6.4. teikia pasiūlymus dėl Patrulių rinktinės pareigūnų tarnybinių mokymų temų, fizinio ir kovinio pasirengimo, profesinio meistriškumo ir profesionalumo kėlimo;

6.5. teikia metodinę pagalbą Patrulių rinktinės pareigūnams;

6.6. vykdo neviešus ir netikėtus tarnybos patikrinimus, šių patikrinimų ataskaitas teikia Patrulių rinktinės vadui;

6.7. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir teisės pažeidėjų skundus, atsako už teisiškai pagrįstą jų ištyrimą;

6.8. vykdo Patrulių rinktinės Korupcijos prevencijos ir Darbo drausmės prevencijos priemonių planuose numatytas priemones, apie jų įvykdymą surašo tarnybinius pranešimus;

6.9. vykdo Patrulių rinktinėje naudojamų matavimo prietaisų, tarnybinių ginklų, spec. priemonių, tarnybinio transporto, kompiuterinės technikos ir kitų inventorinių priemonių ir daiktų, kontrolę;

6.10. teikia siūlymus vadui dėl vidaus kontrolės priemonių organizavimo ir įgyvendinimo, Patrulių rinktinės darbo gerinimo;

6.11. pagal savo kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai;

6.12. vykdo Kauno apskrities VPK viršininko, jo pavaduotojų, Patrulių rinktinės vado kitus pavedimus ir nurodymus;

6.13. nesant apskaitos ir analizės poskyrio viršininko, laikinai vykdo apskaitos ir analizės poskyrio viršininko funkcijas;

6.14. pagal kompetenciją organizuoja Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę, atsako už priemonių planų ir ataskaitų, susijusių su kontrolės vykdymu, savalaikį pateikimą ir apibendrinimą;

6.15. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

6.16. atlieka tarnybinius patikrinimus, surašo nelaimingų atsitikimų tyrimų išvadas ir aktus;

6.17. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinės teisės pažeidėjams skiria administracines nuobaudas;

6.18. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskr. VPK Patrulių rinktinės Apskaitos ir analizės poskyrio viršininkui.

 

_______________________________

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 2-ojo būrio vado.

Pareigybės grupė – 11.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 2-ojo būrio vadas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II. TIKSLAS

 

3. Pareigybė reikalinga planuoti ir organizuoti patrulių būrio veiklą, užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, teikti neatidėliotiną pagalbą asmenims, vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, saugaus eismo priežiūrą, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, eismo priežiūros, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksmų.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

5.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

5.4. turėti vadovavimo, darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, analitiškai mąstyti, greitai orientuotis, operatyviai priimti sprendimu, gebėti organizuoti būrio darbą ir nustatyti veiklos prioritetus;

5.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.6. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtais LibreseOffice programiniu paketu ir Windows operacine sistema;

5.7. išmanyti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

5.8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.10. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešajai policijai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

6.1. sudaro policijos patrulio patruliavimo maršruto ar posto kortelę, taip pat informacinį sektoriaus biuletenį;

6.2. eismo priežiūros užduotis surašo policijos patrulio tarnybos užduotyje;

6.3. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinės teisės pažeidėjams skiria administracines nuobaudas;

6.4. kaupia ir apibendrina policijos patrulių tarnybos metu surinktą informaciją, statistinius duomenis;

6.5. teikia policijos patruliams metodinę ir praktinę pagalbą, nuolat vykdo pavaldžių policijos patrulių veiklos, etikos laikymosi, uniformos dėvėjimo ir darbo drausmės kontrolę, įgyvendina kovos su korupcija priemonių planus;

6.6. vykdo būriui patikėtų alkoholio kiekio ir transporto priemonių greičio matavimo prietaisais atliktų matavimų duomenų bei tokių prietaisų naudojimo kontrolę

6.7. vykdo būriui patikėtų techninių priemonių, specialiųjų materialinių išteklių, tarnybinių automobilių, ginkluotės tinkamą naudojimą ir priežiūrą;

6.8. kontroliuoja, ar per nustatytą terminą ir tinkamai tvarkomi visi policijos registruose ir informacinėse sistemose veiklos metu užfiksuoti duomenys, nustatyta tvarka perkelia vaizdo ir (arba) garso įrašymo priemonėmis užfiksuotus duomenis į kompiuterinę laikmeną;

6.9. vykdo pavaldžių pareigūnų darbinės veiklos įvertinimą, kvalifikacijos tobulinimą;

6.10. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir asmeniškai atsako už būriui pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą;

6.11. esant būtinumui, vykdo vyriausiojo patrulio funkcijas;

6.12. kontroliuoja patrulių tarnybinių užsiėmimų, kovinio bei fizinio parengimo vykdymą, yra mokomosios grupės vadovas;

6.13. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

6.14. kuopos vado pavedimu, sudaro policijos patrulių darbo laiko grafikus Policijos registruojamų įvykių registre, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atsižvelgdamas į kriminogeninę ir avaringumo padėtį, kitų policijos įstaigų padalinių pateiktus siūlymus, sudaro policijos patrulių išdėstymo planą tarnybos pamainai, parai ar atitinkamam laikotarpiui, užtikrina, kad išdėstymo plano lape pateikiami duomenys būtų laiku įvedami ir tikslinami Policijos registruojamų įvykių registre, numatydamas pamainos pareigūnų pajėgas patruliavimui, jei policijos patrulį sudaro du ir daugiau pareigūnų, atsižvelgdamas į jų asmenines ir dalykines savybes, paskiria policijos patrulio vyresnįjį pareigūną, numato ir paskiria turimas priemones policijos patruliams suformuluotoms užduotims vykdyti;

6.15. nesant kuopos vado, Patrulių rinktinės vado pavedimu, atlieka kuopos vado funkcijas;

6.16. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 1-osios kuopos vadui.

____________________________________

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 2-osios kuopos mobilaus būrio vado.

Pareigybės grupė – 11.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Patrulių rinktinės 2-osios kuopos mobilaus būrio vadas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II. TIKSLAS

 

3. Pareigybė reikalinga patrulių būrio veiklai planuoti ir organizuoti, žmogaus teisių ir laisvių apsaugai, viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui užtikrinti, neatidėliotinai pagalbai asmenims teikti, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, saugaus eismo priežiūrai, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugai vykdyti.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, eismo priežiūros, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksmų.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

5.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

5.4. turėti vadovavimo, darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, analitiškai mąstyti, greitai orientuotis, operatyviai priimti sprendimus, gebėti organizuoti būrio darbą ir nustatyti veiklos prioritetus;

5.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.6. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtais LibreseOffice programiniu paketu ir Windows operacine sistema;

5.7. išmanyti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

5.8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.10. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. sudaro policijos patrulio patruliavimo maršruto ar posto kortelę, taip pat informacinį sektoriaus biuletenį;

6.2. eismo priežiūros užduotis surašo policijos patrulio tarnybos užduotyje;

6.3. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinės teisės pažeidėjams skiria administracines nuobaudas;

6.4. kaupia ir apibendrina policijos patrulių tarnybos metu surinktą informaciją, statistinius duomenis;

6.5. teikia policijos patruliams metodinę ir praktinę pagalbą, nuolat vykdo pavaldžių policijos patrulių veiklos, etikos laikymosi, uniformos dėvėjimo ir darbo drausmės kontrolę, įgyvendina kovos su korupcija priemonių planus;

6.6. vykdo būriui patikėtų alkoholio kiekio ir transporto priemonių greičio matavimo prietaisais atliktų matavimų duomenų bei tokių prietaisų naudojimo kontrolę

6.7. vykdo būriui patikėtų techninių priemonių, specialiųjų materialinių išteklių, tarnybinių automobilių, ginkluotės tinkamą naudojimą ir priežiūrą;

6.8. kontroliuoja, ar per nustatytą terminą ir tinkamai tvarkomi visi policijos registruose ir informacinėse sistemose veiklos metu užfiksuoti duomenys, nustatyta tvarka perkelia vaizdo ir (arba) garso įrašymo priemonėmis užfiksuotus duomenis į kompiuterinę laikmeną;

6.9. vykdo pavaldžių pareigūnų darbinės veiklos įvertinimą, kvalifikacijos tobulinimą;

6.10. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir asmeniškai atsako už būriui pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą;

6.11. esant būtinumui, vykdo vyriausiojo patrulio funkcijas;

6.12. kontroliuoja patrulių tarnybinių užsiėmimų, kovinio bei fizinio parengimo vykdymą, yra mokomosios grupės vadovas;

6.13. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

6.14. kuopos vado pavedimu, sudaro policijos patrulių darbo laiko grafikus Policijos registruojamų įvykių registre, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atsižvelgdamas į kriminogeninę ir avaringumo padėtį, kitų policijos įstaigų padalinių pateiktus siūlymus, sudaro policijos patrulių išdėstymo planą tarnybos pamainai, parai ar atitinkamam laikotarpiui, užtikrina, kad išdėstymo plano lape pateikiami duomenys būtų laiku įvedami ir tikslinami Policijos registruojamų įvykių registre, numatydamas pamainos pareigūnų pajėgas patruliavimui, jei policijos patrulį sudaro du ir daugiau pareigūnų, atsižvelgdamas į jų asmenines ir dalykines savybes, paskiria policijos patrulio vyresnįjį pareigūną, numato ir paskiria turimas priemones policijos patruliams suformuluotoms užduotims vykdyti;

6.15. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės bei eismo saugumą renginių metu. Įvykus masiniams viešosios tvarkos pažeidimams ar riaušėms dalyvauja atkuriant viešąją tvarką ir visuomenės saugumą;

6.16. pagal kompetenciją vadovauja specialiosioms policijos operacijoms sulaikant asmenis, įtariamus padarius nusikalstamas veikas, taip pat policijos ieškomus asmenis;

6.17. nesant kuopos vado, Patrulių rinktinės vado pavedimu, atlieka kuopos vado funkcijas;

6.18. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 2-osios kuopos vadui.

 

___________________________________

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos 1-ojo būrio vado.

Pareigybės grupė – 11.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos 1-ojo būrio vadas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II. TIKSLAS

 

3. Pareigybė reikalinga patrulių būrio veiklai planuoti ir organizuoti, žmogaus teisių ir laisvių apsaugai, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui, neatidėliotinos pagalbos asmenims teikimui, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, saugaus eismo priežiūrai, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugai vykdyti.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, eismo priežiūros, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksmų.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

5.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

5.4. turėti vadovavimo, darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, analitiškai mąstyti, greitai orientuotis, operatyviai priimti sprendimu, gebėti organizuoti būrio darbą ir nustatyti veiklos prioritetus;

5.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.6. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtais LibreseOffice programiniu paketu ir Windows operacine sistema;

5.7. išmanyti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

5.8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.10. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. sudaro policijos patrulio patruliavimo maršruto ar posto kortelę, taip pat informacinį sektoriaus biuletenį;

6.2. eismo priežiūros užduotis surašo policijos patrulio tarnybos užduotyje;

6.3. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinės teisės pažeidėjams skiria administracines nuobaudas;

6.4. kaupia ir apibendrina policijos patrulių tarnybos metu surinktą informaciją, statistinius duomenis;

6.5. teikia policijos patruliams metodinę ir praktinę pagalbą, nuolat vykdo pavaldžių policijos patrulių veiklos, etikos laikymosi, uniformos dėvėjimo ir darbo drausmės kontrolę, įgyvendina kovos su korupcija priemonių planus;

6.6. vykdo būriui patikėtų alkoholio kiekio ir transporto priemonių greičio matavimo prietaisais atliktų matavimų duomenų bei tokių prietaisų naudojimo kontrolę;

6.7. vykdo būriui patikėtų techninių priemonių, specialiųjų materialinių išteklių, tarnybinių automobilių, ginkluotės tinkamą naudojimą ir priežiūrą;

6.8. kontroliuoja, ar per nustatytą terminą ir tinkamai tvarkomi visi policijos registruose ir informacinėse sistemose veiklos metu užfiksuoti duomenys, nustatyta tvarka perkelia vaizdo ir (arba) garso įrašymo priemonėmis užfiksuotus duomenis į kompiuterinę laikmeną;

6.9. vykdo pavaldžių pareigūnų darbinės veiklos įvertinimą, kvalifikacijos tobulinimą;

6.10. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir asmeniškai atsako už būriui pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą;

6.11. esant būtinumui, vykdo vyriausiojo patrulio funkcijas;

6.12. kontroliuoja patrulių tarnybinių užsiėmimų, kovinio bei fizinio parengimo vykdymą, yra mokomosios grupės vadovas;

6.13. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

6.14. kuopos vado pavedimu, sudaro policijos patrulių darbo laiko grafikus Policijos registruojamų įvykių registre, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atsižvelgdamas į kriminogeninę ir avaringumo padėtį, kitų policijos įstaigų padalinių pateiktus siūlymus, sudaro policijos patrulių išdėstymo planą tarnybos pamainai, parai ar atitinkamam laikotarpiui, užtikrina, kad išdėstymo plano lape pateikiami duomenys būtų laiku įvedami ir tikslinami Policijos registruojamų įvykių registre, numatydamas pamainos pareigūnų pajėgas patruliavimui, jei policijos patrulį sudaro du ir daugiau pareigūnų, atsižvelgdamas į jų asmenines ir dalykines savybes, paskiria policijos patrulio vyresnįjį pareigūną, numato ir paskiria turimas priemones policijos patruliams suformuluotoms užduotims vykdyti;

6.15. nesant kuopos vado, Patrulių rinktinės vado pavedimu, atlieka kuopos vado funkcijas;

6.16. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos vadui.

 

__________________________

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos 2-ojo būrio vado.

Pareigybės grupė – 11.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos 2-ojo būrio vadas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II. TIKSLAS

 

3. Pareigybė reikalinga patrulių būrio veiklai planuoti ir organizuoti, žmogaus teisių ir laisvių apsaugai, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui, neatidėliotinos pagalbos asmenims teikimui, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, saugaus eismo priežiūrai, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugai vykdyti.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, eismo priežiūros, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksmų.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

5.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

5.4. turėti vadovavimo, darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, analitiškai mąstyti, greitai orientuotis, operatyviai priimti sprendimu, gebėti organizuoti būrio darbą ir nustatyti veiklos prioritetus;

5.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.6. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtais LibreseOffice programiniu paketu ir Windows operacine sistema;

5.7. išmanyti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

5.8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.10. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. sudaro policijos patrulio patruliavimo maršruto ar posto kortelę, taip pat informacinį sektoriaus biuletenį;

6.2. eismo priežiūros užduotis surašo policijos patrulio tarnybos užduotyje;

6.3. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinės teisės pažeidėjams skiria administracines nuobaudas;

6.4. kaupia ir apibendrina policijos patrulių tarnybos metu surinktą informaciją, statistinius duomenis;

6.5. teikia policijos patruliams metodinę ir praktinę pagalbą, nuolat vykdo pavaldžių policijos patrulių veiklos, etikos laikymosi, uniformos dėvėjimo ir darbo drausmės kontrolę, įgyvendina kovos su korupcija priemonių planus;

6.6. vykdo būriui patikėtų alkoholio kiekio ir transporto priemonių greičio matavimo prietaisais atliktų matavimų duomenų bei tokių prietaisų naudojimo kontrolę;

6.7. vykdo būriui patikėtų techninių priemonių, specialiųjų materialinių išteklių, tarnybinių automobilių, ginkluotės tinkamą naudojimą ir priežiūrą;

6.8. kontroliuoja, ar per nustatytą terminą ir tinkamai tvarkomi visi policijos registruose ir informacinėse sistemose veiklos metu užfiksuoti duomenys, nustatyta tvarka perkelia vaizdo ir (arba) garso įrašymo priemonėmis užfiksuotus duomenis į kompiuterinę laikmeną;

6.9. vykdo pavaldžių pareigūnų darbinės veiklos įvertinimą, kvalifikacijos tobulinimą;

6.10. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir asmeniškai atsako už būriui pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą;

6.11. esant būtinumui, vykdo vyriausiojo patrulio funkcijas;

6.12. kontroliuoja patrulių tarnybinių užsiėmimų, kovinio bei fizinio parengimo vykdymą, yra mokomosios grupės vadovas;

6.13. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

6.14. kuopos vado pavedimu, sudaro policijos patrulių darbo laiko grafikus Policijos registruojamų įvykių registre, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atsižvelgdamas į kriminogeninę ir avaringumo padėtį, kitų policijos įstaigų padalinių pateiktus siūlymus, sudaro policijos patrulių išdėstymo planą tarnybos pamainai, parai ar atitinkamam laikotarpiui, užtikrina, kad išdėstymo plano lape pateikiami duomenys būtų laiku įvedami ir tikslinami Policijos registruojamų įvykių registre, numatydamas pamainos pareigūnų pajėgas patruliavimui, jei policijos patrulį sudaro du ir daugiau pareigūnų, atsižvelgdamas į jų asmenines ir dalykines savybes, paskiria policijos patrulio vyresnįjį pareigūną, numato ir paskiria turimas priemones policijos patruliams suformuluotoms užduotims vykdyti;

6.15. nesant kuopos vado, Patrulių rinktinės vado pavedimu, atlieka kuopos vado funkcijas;

6.16. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos vadui.

 

___________________________________________

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 2-osios kuopos kinologų grupės specialisto.

Pareigybės grupė – 12.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

 

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Patrulių rinktinės 2-osios kuopos kinologų grupės specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 12.

 

II. TIKSLAS

 

4. Pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti kinologų grupės pareigūnų darbą, tarnybinių šunų pagalba atskleisti nusikalstamas veikas, persekioti įtariamuosius „karštais pėdsakais“, dresuoti tarnybinius šunis policijos tikslams. Teikti socialinę pagalbą piliečiams, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, viešajai tvarkai ir visuomeninei rimčiai užtikrinti, saugaus eismo priežiūrai, objektų apsaugai užtikrinti.

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo ir bendroje veiklos srityje: viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. mokėti užsienio kalbą A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

5.3. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtais LibreseOffice programiniu paketu ir Windows operacine sistema;

5.4. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

5.6. žinoti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.8. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais lygį;

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo Policijos patrulių veiklos instrukcijoje numatytas funkcijas;

6.2. vadovauja pavaldiems pareigūnams, kontroliuoja ir atsako už jų tarnybinę veiklą;

6.3. tvarko kasdienę grupės darbo rezultatų apskaitą ir analizę, rengia suorganizuotų specialių reidų ataskaitas, atsako už jų teisingumą, pateikia jas apskaitos ir analizės grupei;

6.4. tikrina pavaldžių pareigūnų žinias, ginklo, spec. priemonių panaudojimo sąlygas ir tvarką;

6.5. ne rečiau kaip kartą per mėnesį patikrina grupės ginkluotę ir automobilių techninę būklę;

6.6. kasdien tikrina pareigūnų tarnybos vykdymą ir daro įrašus tarnybinėse knygelėse;

6.7. užtikrina viešąją tvarką bei visuomeninę rimtį Kauno apskrityje sankcionuotų, nesankcionuotų piketų ir masinių renginių metu;

6.8. dirba su pavaldžiais pareigūnais maršrute, teikia jiems metodinę pagalbą, padeda priimtiems į tarnybą bei nepakankamai įgudusiems patruliams tinkamai vykdyti Policijos patrulių veiklos instrukcijoje numatytas patrulio funkcijas;

6.9. atsako už grupės patrulių kovinio bei fizinio pasirengimo pratybų lankymą, tarnybinę drausmę;

6.10. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir teisės pažeidėjų skundus, atsako už teisiškai pagrįstą jų ištyrimą;

6.11. atlieka grupės pareigūnų ir tarnautojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, kontroliuoja kaip laikomasi darbo drausmės, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų, atlieka šios srities prevencines priemones;

6.12. vykdo Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

6.13. pagal savo kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai;

6.14. pagal kompetenciją atsako už priskirtos technikos bei spec. priemonių tinkamą eksploataciją;

6.15. vykdo Kauno apskr. VPK vadovybės, Patrulių rinktinės vado pavedimus ir nurodymus;

6.16. nesant būrio vado, specialisto atlieka būrio vado funkcijas;

6.17. atsako už grupei priskirtos technikos bei spec. priemonių tinkamą eksploataciją;

6.18. asmeniškai atsako už korupcijos prevencijos priemonių organizavimą ir įgyvendinimą vadovaujamame padalinyje;

6.19. asmeniškai atsako už pavaldžių pareigūnų teisėtumo pažeidimų kontrolės ir prevencijos priemonių organizavimą ir įgyvendinimą;

6.20. asmeniškai kontroliuoja pavaldžius pareigūnus dėl jiems pavestų funkcijų vykdymo, dirbant su Policijos registruojamų įvykių registru;

6.21. su tarnybiniais šunimis persekioja įtariamuosius „karštais pėdsakais“, dalyvauja įvykio vietos apžiūrose, policijos rengiamose prevencinėse ir kitose priemonėse;

6.22. organizuoja kinologų grupės tarnybinių šunų dresūrą, stebi jų sveikatos būklę bei kontroliuoja jų priežiūrą. Apie pastebėtus tarnybinių šunų būklės pokyčius, informuoja Patrulių rinktinės vadą, taip pat teikia pasiūlymus dėl kinologų veiklos tobulinimo ir efektyvumo;

6.23. bendradarbiauja su Kinologijos valdybos ir kitų teisėsaugos tarnybų pareigūnais;

6.24. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Patrulių rinktinės 2-osios kuopos vadui.

___________________________________

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 1-ojo būrio vyriausiojo patrulio (3 pareigybės).

Pareigybės grupė – 13.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – viršila.

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 1-ojo būrio vyriausiasis patrulis yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 13.

II. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga vykdyti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimą, neatidėliotinos pagalbos asmenims teikimą, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, saugaus eismo priežiūrą, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, eismo priežiūra, neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksmų.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje įgytą pareigūno profesinę kvalifikaciją arba kompetenciją;

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

5.3. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.4. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtais LibreseOffice programiniu paketu ir Windows operacine sistema;

5.5. žinoti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

5.6. įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.8. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešajai policijai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas

6.1. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą;

6.2. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;

6.3. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, užkardo ir atskleidžia nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus paskirtame sektoriuje, maršrute arba poste, apsaugo įvykių vietas;

6.4. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, užtikrina pristatytų ir sulaikytų asmenų apsaugą. Užtikrina, kad nebūtų naudojami neteisėti veiksmai, susiję su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu, imasi priemonių šiems veiksmams išaiškinti ir užkardyti;

6.5. esant būtinumui, eskortuoja ir lydi užsienio šalių delegacijas, sporto ar kitų renginių dalyvius, transporto priemones;

6.6. kontroliuoja, kaip eismo dalyviai vykdo Kelių eismo taisyklių reikalavimus paskirtame sektoriuje, maršrute arba poste, reguliuoja transporto ir pėsčiųjų eismą, pagal kompetenciją vykdo transporto priemonių techninės būklės kontrolę, išaiškina ir tiria Kelių eismo taisyklių pažeidimus bei eismo įvykius, įformina eismo įvykių medžiagas (turintis įgaliojimus vykdyti šią funkciją);

6.7. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinės teisės pažeidėjams skiria administracines nuobaudas;

6.8. pagal kompetenciją vykdo policijos ieškomų asmenų, transporto priemonių ir daiktų paiešką;

6.9. tiesioginio vadovo pavedimu vykdo asmenų, kuriems skirti teismo įpareigojimai, kontrolę;

6.10. pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

6.11. pagal kompetenciją vykdo nelegalios narkotinių ir psichotropinių medžiagų, akcizinių prekių apyvartos kontrolę;

6.12. vykdo objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugą;

6.13. užtikrina viešąją tvarką, žmonių saugumą ir saugaus eismo kontrolę masinių renginių metu;

6.14. tiesioginio vadovo nurodymu vykdo ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros ir teismo pavedimus bei nurodymus;

6.15. esant būtinumui, vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą;

6.16. dirba su žinybiniais registrais ir posistemiais, Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko žinybiniais registrais;

6.17. kuruoja naujai į patrulio pareigas paskirtų pareigūnų adaptacijos procesą;

6.18. jei policijos patrulį sudaro du ir daugiau pareigūnų, tiesioginio policijos patrulių vadovo pavedimu vykdo policijos patrulio vyresniojo pareigūno funkcijas;

6.19. vykdo vienasmenį patruliavimą;

6.20. vykdo kitas funkcijas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose policijos veiklą;

6.21. vykdo Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

6.22. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

6.23. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 1- osios kuopos 1-ojo būrio vadui.

__________________________

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 3-osios kuopos 2-ojo būrio vyriausiojo patrulio (2 pareigybės).

Pareigybės grupė – 13.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – viršila.

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 3-osios kuopos 2-ojo būrio vyriausiasis patrulis yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 13.

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga vykdyti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimą, neatidėliotinos pagalbos asmenims teikimą, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, saugaus eismo priežiūrą, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, eismo priežiūra, neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksmų.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje įgytą pareigūno profesinę kvalifikaciją arba kompetenciją;

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

5.3. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.4. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtais LibreseOffice programiniu paketu ir Windows operacine sistema;

5.5. žinoti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

5.6. įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.8. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešajai policijai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas

6.1. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą;

6.2. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;

6.3. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, užkardo ir atskleidžia nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus paskirtame sektoriuje, maršrute arba poste, apsaugo įvykių vietas;

6.4. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, užtikrina pristatytų ir sulaikytų asmenų apsaugą. Užtikrina, kad nebūtų naudojami neteisėti veiksmai, susiję su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu, imasi priemonių šiems veiksmams išaiškinti ir užkardyti;

6.5. esant būtinumui, eskortuoja ir lydi užsienio šalių delegacijas, sporto ar kitų renginių dalyvius, transporto priemones;

6.6. kontroliuoja, kaip eismo dalyviai vykdo Kelių eismo taisyklių reikalavimus paskirtame sektoriuje, maršrute arba poste, reguliuoja transporto ir pėsčiųjų eismą, pagal kompetenciją vykdo transporto priemonių techninės būklės kontrolę, išaiškina ir tiria Kelių eismo taisyklių pažeidimus bei eismo įvykius, įformina eismo įvykių medžiagas (turintis įgaliojimus vykdyti šią funkciją);

6.7. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinės teisės pažeidėjams skiria administracines nuobaudas;

6.8. pagal kompetenciją vykdo policijos ieškomų asmenų, transporto priemonių ir daiktų paiešką;

6.9. tiesioginio vadovo pavedimu vykdo asmenų, kuriems skirti teismo įpareigojimai, kontrolę;

6.10. pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

6.11. pagal kompetenciją vykdo nelegalios narkotinių ir psichotropinių medžiagų, akcizinių prekių apyvartos kontrolę;

6.12. vykdo objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugą;

6.13. užtikrina viešąją tvarką, žmonių saugumą ir saugaus eismo kontrolę masinių renginių metu;

6.14. tiesioginio vadovo nurodymu vykdo ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros ir teismo pavedimus bei nurodymus;

6.15. esant būtinumui, vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą;

6.16. dirba su žinybiniais registrais ir posistemiais, Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko žinybiniais registrais;

6.17. kuruoja naujai į patrulio pareigas paskirtų pareigūnų adaptacijos procesą;

6.18. jei policijos patrulį sudaro du ir daugiau pareigūnų, tiesioginio policijos patrulių vadovo pavedimu atlieka policijos patrulio vyresniojo pareigūno funkcijas;

6.19. vykdo vienasmenį patruliavimą;

6.20. vykdo kitas funkcijas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose policijos veiklą;

6.21. vykdo Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

6.22. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

6.23. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 3-osios kuopos 2-ojo būrio vadui.

 

_______________________________

 

 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-04-28, skelbimas galioja iki 206-05-09) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (9 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 26, el. p. elvyra.markeviciene@policija.lt.

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyriausiojo tyrėjo.

 

Pareigybės grupė – 8

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 8.

 

II. PASKIRTIS

 

 

 

3. Vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga padėti skyriaus viršininkui planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugai, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui, nusikaltimų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, atskleidimui, tyrimui, saugaus eismo priežiūrai, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto saugumui užtikrinti.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – skyriaus vidaus administravimo ir kitos organizacinės veiklos užtikrinimas, specialiojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, atskleidimo, tyrimo, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų.

 

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisinį išsilavinimą;

 

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

 

5.3. turėti ne mažiau kaip 5 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

 

5.4. turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, analitiškai mąstyti, greitai orientuotis, operatyviai priimti racionalius sprendimus, atsakyti už pavestų uždavinių įgyvendinimą;

 

5.5. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

 

5.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas;

 

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis);

 

5.8. atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“,

 

5.10. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. padeda skyriaus viršininkui planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą;

 

6.2. kontroliuoja policijos nuovadų veiklą, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, analizuoja darbo rezultatus, teikia pasiūlymus darbui gerinti;

 

6.3. pagal savo kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas, atsako už priimtų nutarimų pagrįstumą ir teisingumą.

 

6.4. kontroliuoja, kaip policijos nuovadose laikomasi įstatymų reikalavimų, taikant poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus;

 

6.5. pagal kompetenciją vykdo piliečių priėmimą, tiria piliečių pareiškimus, pranešimus, skundus, priima sprendimus;

 

6.6. policijos komisariato vadovo pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus dėl informacijos patikrinimo apie policijos pareigūnų padarytas neteisėtas veikas;

 

6.7. apibendrina, sistemina ir analizuoja nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų būklę, priežastis ir aplinkybes bei imasi priemonių joms šalinti;

 

6.8. rengia ir policijos komisariato vadovui teikia tvirtinti prevencinius planus, prevencines programas, projektus, organizuoja jų vykdymą ir įgyvendinimą. Asmeniškai atsako už šių planų ir programų ataskaitų rengimą, jose esančių duomenų patikimumą ir tikslumą bei šių ataskaitų pateikimą nustatyta tvarka;

 

6.9. apibendrina Kauno apskr. VPK Kauno r. PK Viešosios policijos skyriaus policijos nuovadų kiekvieno mėnesio ataskaitas apie organizuotas prevencines priemones, užkardant nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, ir teikia jas Kauno apskr. VPK Kauno r. PK Viešosios policijos skyriaus viršininkui;

 

6.10. dalyvauja Kauno apskr. VPK Kauno r. PK Viešosios policijos skyriaus policijos nuovadų darbo drausmės ir korupcijos užkardymo, prevencinės veiklos patikrinimuose, apibendrina rezultatus, teikia siūlymus nustatytiems trūkumams pašalinti, drausmei stiprinti;

 

6.11. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja bendravimą su gyventojais, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis įstaigomis ir organizacijomis, žiniasklaida sprendžiant saugios aplinkos formavimo klausimus;

 

6.12. periodiškai tikrina policijos nuovados pareigūnų tiriamas medžiagas;

 

6.13. kontroliuoja ir atsako už tarnybinių dokumentų, bylų bei informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto atskleidimo ir panaudojimo;

 

6.14. rengia skyriaus pareigybių aprašymus (projektus), kontroliuoja jų vykdymą;

 

6.15. kontroliuoja policijos nuovadų pareigūnų darbą su policijos rėmėjais;

 

6.16. kontroliuoja pagal kompetenciją policijos nuovadų pareigūnų vykdomus paieškos veiksmus, siekiant surasti ir (ar) sulaikyti asmenį (arba nustatyti jo buvimo vietą), teikia metodinę pagalbą;

 

6.17. pildo Kauno apskr. VPK Kauno r. PK Viešosios policijos skyriaus pareigūnų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, atsako už jo pildymo teisingumą;

 

6.18. pagal kompetenciją naudojasi policijos žinybinių registrų ir informacinių sistemų duomenimis;

 

6.19. atsako už tarnybinių dokumentų, tarnybinės informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto perdavimo pašaliniams asmenims;

 

6.20. vykdo kitus Kauno apskr. VPK Kauno r. PK viršininko ir Kauno apskr. VPK Kauno r. PK Viešosios policijos skyriaus viršininko pavedimus, užtikrinant skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

 

6.21. laikinai nesant skyriaus viršininko, atlieka jo funkcijas.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Viešosios policijos skyriaus viršininkui.

 

 

 

_____________________________

 

 

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Domeikavos policijos nuovados vyresniojo tyrėjo.

 

Pareigybės grupė – 10

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Domeikavos policijos nuovados vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 10.

 

 

 

II. PASKIRTIS

 

 

 

3. Vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga padėti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Domeikavos policijos nuovados (toliau – nuovada) viršininkui planuoti ir organizuoti nuovados veiklą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugai, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui, nusikaltimų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, atskleidimui, tyrimui, saugaus eismo priežiūrai, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto saugumui užtikrinti. Vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą nuovados prižiūrimoje teritorijoje. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti prižiūrimos teritorijos viešosios tvarkos bei visuomenės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teikti jiems socialinę pagalbą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų, specialiojoje veiklos srityje – individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomenės rimties, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimo.

 

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų, naujai priimtiems);

 

5.3. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

 

5.4. išmanyti Rusijos federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

 

5.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis);

 

5.6. atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

 

5.8 išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, generalinio prokuroro rekomendacijas ikiteisminio tyrimo klausimais, tarptautinius dvišalius susitarimus; išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje kitų teisės aktų, susijusių su viešosios tvarkos bei eismo saugumo užtikrinimu, reikalavimus prižiūrimoje teritorijoje;

 

5.9. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (naujai priimtiems).

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

 

6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

 

6.2. padeda nuovados viršininkui planuoti ir organizuoti prižiūrimoje teritorijoje policijos nuovados atliekamą prevencinį darbą, siekiant užkardyti ir laiku išaiškinti teisės pažeidimus;

 

6.3. asmeniškai vykdo funkcijas, numatytas Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos apraše bei kontroliuoja, kaip aprašo nuostatas vykdo kiti nuovados pareigūnai;

 

6.4. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose procesinius sprendimus;

 

6.5. analizuoja teisėtvarkos būklę priskirtoje prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.6. kontroliuoja tyrėjų ir vyriausiųjų postinių veiklą, teikia siūlymus nuovados viršininkui dėl jų paskatinimo ar nubaudimo;

 

6.7. žodžiu, raštu ar registrų pagalba formuoja užduotis nuovados tyrėjams ir vyriausiems postiniams;

 

6.8. užtikrina tarnybinių dokumentų bei nuovadai skirtų specialiųjų policijos ir ryšio priemonių apsaugą ir tinkamą naudojimą;

 

6.9. asmeniškai atsako už duomenų įvedimą laiku į veikloje naudojamus policijos duomenų registrus, įvestų duomenų į policijos registrus teisingumą bei registrų duomenų apsaugą.

 

6.10. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

 

6.11. teikia nuovados viršininkui siūlymus dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.12. organizuoja nuovados policijos rėmėjų darbą;

 

6.13. laikinai nesant nuovados viršininko, atlieka jo funkcijas;

 

6.14. vykdo nuovados viršininko žodžiu, raštu ar registrų pagalba suformuotas bei pavestas užduotis;

 

6.15. vykdo kitus su policijos komisariato ar nuovados funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato strateginiams tikslams pasiekti.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Domeikavos policijos nuovados viršininkui.

 

______________________________

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Domeikavos policijos nuovados tyrėjo

 

Pareigybės grupė – 11

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Domeikavos policijos nuovados tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

 

 

3. Tyrėjo pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Domeikavos policijos nuovados (toliau – nuovada) prižiūrimoje teritorijoje. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti prižiūrimos teritorijos viešosios tvarkos bei visuomenės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teikti jiems socialinę pagalbą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų, specialiojoje veiklos srityje – individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomenės rimties, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimo.

 

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų, naujai priimtiems);

 

5.3. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

 

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas;

 

5.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

 

5.6. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

 

5.8. gebėti kaupti ir sisteminti informaciją apie asmenis, procesus ir veiksmus prižiūrimoje teritorijoje;

 

5.9. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (naujai priimtiems).

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

 

6.2. vykdo nuovados viršininko ar vyresniojo tyrėjo žodžiu, raštu ar registrų pagalba suformuotas bei pavestas užduotis;

 

6.3. pagal savo kompetenciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

 

6.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamuoju ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksais, pagal savo kompetenciją atlieka atskirus procesinius veiksmus numatytus Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos apraše;

 

6.5. užtikrina slaptumo režimą ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

 

6.6. asmeniškai atsako už duomenų įvedimą laiku į veikloje naudojamus policijos registrus, įvestų duomenų į policijos registrus teisingumą bei registrų duomenų apsaugą;

 

6.7. esant būtinumui naudojasi Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu priskirtu tarnybiniu automobiliu, atsako už jo techninę būklę, tvarkingą eksploataciją, kelionės lapų pildymą bei įrašų jame teisingumą, magnetinės plastikinės kortelės kurui saugumą;

 

6.8. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

 

6.9. užtikrina tarnybinių dokumentų bei skirtų policijos specialiųjų ir ryšio priemonių apsaugą, tinkamą panaudojimą;

 

6.10. teikia siūlymus nuovados viršininkui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.11. asmeniškai vykdo funkcijas, numatytas Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos apraše;

 

6.12. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose sprendimus, nutarimus;

 

6.13. analizuoja teisėtvarkos būklę priskirtoje prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.14. teikia nuovados vyresniajam tyrėjui ar nuovados viršininkui duomenis, reikalingus nuovados veiklos ataskaitoms;

 

6.15. nagrinėja prašymus, pavedimus, pareiškimus bei priima sprendimus pagal LR Viešojo administravimo įstatymą;

 

6.16. atsako už vykdomą darbą su policijos rėmėjais;

 

6.17. laikinai nesant skyriaus vyresniajam tyrėjui nuovados viršininko pavedimu eina jo pareigas;

 

6.18. vykdo kitus su policijos komisariato ar skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato strateginiams tikslams atlikti.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskr. VPK Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Domeikavos policijos nuovados viršininkui.

 

______________________________

 

 

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Karmėlavos policijos nuovados tyrėjo

 

Pareigybės grupė – 11

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

 

 

 

I. pareigybės Charakteristika

 

 

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Karmėlavos policijos nuovados tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Tyrėjo pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Karmėlavos policijos nuovados (toliau – nuovada) prižiūrimoje teritorijoje. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti prižiūrimos teritorijos viešosios tvarkos bei visuomenės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teikti jiems socialinę pagalbą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų, specialiojoje veiklos srityje – individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomenės rimties, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimo.

 

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų, naujai priimtiems);

 

5.3. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

 

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas;

 

5.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

 

5.6. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

 

5.8. gebėti kaupti ir sisteminti informaciją apie asmenis, procesus ir veiksmus prižiūrimoje teritorijoje;

 

5.9. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (naujai priimtiems).

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

 

6.2. vykdo nuovados viršininko ar vyresniojo tyrėjo žodžiu, raštu ar registrų pagalba suformuotas bei pavestas užduotis;

 

6.3. pagal savo kompetenciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

 

6.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamuoju ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksais, pagal savo kompetenciją atlieka atskirus procesinius veiksmus numatytus Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos apraše;

 

6.5. užtikrina slaptumo režimą ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

 

6.6. asmeniškai atsako už duomenų įvedimą laiku į veikloje naudojamus policijos registrus, įvestų duomenų į policijos registrus teisingumą bei registrų duomenų apsaugą;

 

6.7. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

 

6.8 užtikrina tarnybinių dokumentų bei skirtų policijos specialiųjų ir ryšio priemonių apsaugą, tinkamą panaudojimą;

 

6.9. teikia siūlymus nuovados viršininkui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.10. asmeniškai vykdo funkcijas, numatytas Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos apraše;

 

6.11. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose sprendimus, nutarimus;

 

6.12. analizuoja teisėtvarkos būklę priskirtoje prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.13. teikia nuovados vyresniajam tyrėjui ar nuovados viršininkui duomenis, reikalingus nuovados veiklos ataskaitoms;

 

6.14. nagrinėja prašymus, pavedimus, pareiškimus bei priima sprendimus pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą;

 

6.15. atsako už vykdomą darbą su policijos rėmėjais;

 

6.16. laikinai nesant skyriaus vyresniojo tyrėjo, nuovados viršininko pavedimu atlieka jo funkcijas;

 

6.17. vykdo kitus su policijos komisariato ar skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato strateginiams tikslams atlikti.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Karmėlavos policijos nuovados viršininkui.

 

_______________________

 

 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

 

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

 

3. Gyvenimo aprašymą.

 

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

 

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (1 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 34 92, el. p. ingrida.kvietkiene@policija.lt.

 

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas laisvoms aukštesnėms statutinio valstybės tarnautojo pareigoms užimti:

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo specialisto.

Pareigybės grupė – 10.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga atlikti ikiteisminį tyrimą, siekiant užkardyti, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, padarytas Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje, taip pat vykdyti besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, dingusių be žinios asmenų paiešką, neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybės nustatymą, užtikrinti kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų kriminalinės žvalgybos arba ikiteisminio tyrimo pareigūno praktinio darbo patirtį;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

5.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

5.6. turėti informacinių technologijų pagrindus ir gebėti taikyti informacinių technologijų priemones veikloje, mokėti dirbti darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis, interneto naršyklėmis bei naudotis policijos ir kitų institucijų žinybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis;

5.7. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu (anglų, vokiečių ar prancūzų);

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis);

5.10. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

6.2. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

6.3. užkardo, atskleidžia ir tiria Skyriaus kompetencijai priskirtas nusikalstamas veikas; tiria sudėtingesnes, didesnės apimties ikiteisminio tyrimo medžiagas;

6.4. atlieka finansų tyrimą, siekdamas surasti nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu įgytą turtą arba jo vertę atitinkantį turtą galimam šio turto konfiskavimui ar išplėstiniam konfiskavimui arba galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti, taip pat surinkti kitą tyrimui svarbią informaciją, susijusią su turto sandoriais ir finansinėmis operacijomis;

6.5. pagal kompetenciją vykdo paiešką dingusių ar pasislėpusių asmenų, kurių buvimo vieta nežinoma ir dėl kurių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka priimtas sprendimas paskelbti paiešką, rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybės nustatymą;

6.6. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.7. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

6.8. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems Skyriaus pareigūnams;

6.9. organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą;

6.10. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, tyrimo grupėse;

6.11. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo sulaikytų, suimtų asmenų konvojavimą;

6.12. pagal kompetenciją teikia Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

6.13. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

_________________________

 

 

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresniojo specialisto.

Pareigybės grupė – 10.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus (toliau – Skyrius) viršininkui planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugai, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui, nusikaltimų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, atskleidimui, tyrimui, saugaus eismo priežiūrai, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto saugumui užtikrinti. Vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą skyriaus prižiūrimoje teritorijoje. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti prižiūrimos teritorijos viešosios tvarkos, visuomeninės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teikti socialinę pagalbą.

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos vykdymo, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų, ir specialiosios veiklos srities funkcijas individualios prevencijos vykdymo, policijos kompetencijai priskirtų administracinių pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomenės rimties, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

5.2. atitikti Sveikatos būklės reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su tarnybine veikla, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje;

5.4. turėti organizacinių,darbo planavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio mąstymo, greitos orientacijos ekstremaliose situacijose gebėjimų;

5.5. būti susipažinusiam su Europos sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;

5.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles;

5.7. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo, susijusio su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.9. mokėti dirbti darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

5.10. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (naujai priimtiems).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

 1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

 2. padeda Skyriaus viršininkui ir vyriausiajam specialistui planuoti bei organizuoti Skyriaus prižiūrimoje teritorijoje atliekamą prevencinį darbą, siekiant užkardyti ir laiku išaiškinti teisės pažeidimus;

 3. asmeniškai vykdo funkcijas, numatytas viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos instrukcijoje, bei kontroliuoja, kaip instrukciją vykdo kiti Skyriaus pareigūnai;

 4. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose procesinius sprendimus;

 5. kontroliuoja tyrėjų ir vyriausiųjų postinių veiklą, teikia siūlymus Skyriaus viršininkui bei vyriausiajam specialistui dėl jų veiklos vertinimo;

 6. Skyriaus viršininkui, Skyriaus vyriausiajam specialistui pavedus atlieka tarnybinius patikrinimus dėl nuovados darbuotojų teisėtumo ar drausmės pažeidimų;

 7. užtikrina tarnybinių dokumentų bei Skyriui skirtų specialiųjų policijos ir ryšio prie

 8. asmeniškai atsako už įvestų duomenų į policijos registrus teisingumą bei registrų duomenų apsaugą;

 9. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

 10. teikia siūlymus Skyriaus viršininkui ir vyriausiajam specialistui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

 11. rengia ir teikia skyriaus viršininkui ar skyriaus vyriausiajam specialistui tvirtinti prevencinių priemonių planus bei atsako už jų vykdymą;

 12. rengia Skyriaus veiklos ataskaitas bei teikia jas Skyriaus viršininkui ar vyriausiajam specialistui;

 13. pavedus pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį bei atsako už įrašytų duomenų teisingumą;

 14. organizuoja Skyriaus policijos rėmėjų darbą;

 15. laikinai nesant Skyriaus vyriausiojo specialisto, atlieka jo funkcijas;

 16. vykdo Skyriaus viršininko ar vyriausiojo specialisto žodžiu, raštu ar registrų pagalba suformuotas bei pavestas užduotis;

 17. vykdo kitus su policijos komisariato ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato strateginiams tikslams pasiekti.

   

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkui.

 

_________________________

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (8 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 35 58, elektroniniu paštu neringa.abramaviciene@policija.lt.

 

 

 

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo.

Pareigybės grupė – 8

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 8 .

 

II. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga atlikti ikiteisminį tyrimą, siekiant užkardyti, atskleisti ir tirti Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje daromus labai sunkius, sunkius ir kitus, sukėlusius atgarsį, padariusius didelę žalą valstybei ar asmenims nusikaltimus žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, nusikaltimus vaikui ir šeimai, nusikaltimus žmogiškumui ir karo nusikaltimus, užtikrinti kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų kriminalinės žvalgybos arba ikiteisminio tyrimo pareigūno praktinio darbo patirtį;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

5.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

5.6. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

5.7. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis);

5.9. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus; 6.2. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

6.3. užkardo, atskleidžia ir tiria Skyriaus kompetencijai priskirtas nusikalstamas veikas; tiria sudėtingiausias, didelės apimties ikiteisminio tyrimo medžiagas;

6.4. atlieka finansų tyrimą, siekdamas surasti nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu įgytą turtą arba jo vertę atitinkantį turtą galimam šio turto konfiskavimui ar išplėstiniam konfiskavimui arba galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti, taip pat surinkti kitą tyrimui svarbią informaciją, susijusią su turto sandoriais ir finansinėmis operacijomis;

6.5. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.6. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

6.7. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems Skyriaus pareigūnams bei Kauno apskr. VPK struktūrinių policijos komisariatų tyrėjams;

6.8. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus;

6.9. dalyvauja Kauno aps. VPK struktūrinių policijos komisariatų veiklos patikrinimuose ar vykdant kitas vidaus kontrolės priemones;

6.10. organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą;

6.11. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo sulaikytų, suimtų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

6.12. pagal kompetenciją rengia, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl padalinio veiklos tobulinimo;

6.13. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, tyrimo grupėse;

6.14. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

_________________

 

 

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus vyresniojo tyrėjo

Pareigybės grupė – 10.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 10.

II. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga vykdyti kriminalinę žvalgybą, siekiant užkardyti, atskleisti ir tirti Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje daromus labai sunkius, sunkius ir kitus, sukėlusius atgarsį, padariusius didelę žalą valstybei ar asmenims nusikaltimus žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, nusikaltimus vaikui ir šeimai, nusikaltimus žmogiškumui ir karo nusikaltimus, užtikrinti kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų kriminalinės žvalgybos arba ikiteisminio tyrimo pareigūno praktinio darbo patirtį;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

5.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

5.6. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

5.7.atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis); 5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

6.2. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku; 6.3. užkardo, atskleidžia ir tiria Skyriaus kompetencijai priskirtas nusikalstamas veikas;

6.4. atlieka finansų tyrimą, siekdamas surasti nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu įgytą turtą arba jo vertę atitinkantį turtą galimam šio turto konfiskavimui ar išplėstiniam konfiskavimui arba galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti, taip pat surinkti kitą tyrimui svarbią informaciją, susijusią su turto sandoriais ir finansinėmis operacijomis;

6.5. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.6. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

6.7. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems Skyriaus pareigūnams bei Kauno apskr. VPK struktūrinių policijos komisariatų tyrėjams;

6.8. organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą; 6.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, tyrimo grupėse; 6.10. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo sulaikytų, suimtų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

6.11. pagal kompetenciją teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

6.12. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui. _________________________

.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (2 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 34 56, el. p. vita.kaminskiene@policija.lt.

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atranką laisvoms aukštesnėms statutinio valstybės tarnautojo pareigoms užimti:

 

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos žvalgybos valdybos 1-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo.

 

Pareigybės grupė – 8.

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos žvalgybos valdybos 1-ojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 8.

 

II. PASKIRTIS

 

 

 

3. Pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti kriminalinę žvalgybą, organizuoti, planuoti ir vykdyti slaptą bendradarbiavimą, rinkti, fiksuoti, vertinti ir panaudoti iš slaptai bendradarbiaujančių asmenų gautą informaciją, susijusią su kriminalinės žvalgybos objektais, nusikalstamų veikų užkardymu, atskleidimu, tyrimu, užtikrinti kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

 

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų kriminalinės žvalgybos arba ikiteisminio tyrimo pareigūno praktinio darbo patirtį;

 

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

 

5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

 

5.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

 

5.6. turėti informacinių technologijų pagrindus ir gebėti taikyti informacinių technologijų priemones veikloje, mokėti dirbti darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis, interneto naršyklėmis ir naudotis policijos ir kitų institucijų žinybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis.

 

5.7. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.8. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu (šis reikalavimas dėl užsienio kalbos mokėjimo pareigybėms, steigiamoms nuo 2014 m. rugsėjo 1 d., yra rekomendacinis, o nuo 2015 m. sausio 1 d. – privalomas);

 

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

 

5.10. turi būti sėkmingai baigęs specializuotus mokymus „Darbas su slaptai bendradarbiaujančiais asmenimis“ ir turėti tai patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą;

 

5.11. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1 pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

 

6.2. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, kriminalinės žvalgybos subjektų padaliniais, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

 

6.3. užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už kriminalinės žvalgybos tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

 

6.4. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems skyriaus pareigūnams bei Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių pareigūnams;

 

6.5. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, tyrimo grupėse;

 

6.6. pagal kompetenciją teikia Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

 

6.7. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą;

 

6.8. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus;

 

6.9. pagal kompetenciją dalyvauja Kauno apskr. VPK struktūrinių policijos komisariatų veiklos patikrinimuose ar vykdant kitas vidaus kontrolės priemones;

 

6.10. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

 

 

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

_______________________________

 

 

 

 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

 

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

 

3. Gyvenimo aprašymą.

 

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

 

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-03-16, skelbimas galioja iki 2016-03-29) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (7 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 318, elektroniniu paštu saule.melzbakiene@policija.lt.

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atranką laisvoms aukštesnėms statutinio valstybės tarnautojo pareigoms užimti:

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vyriausiojo patrulio (4 pareigybės).

Pareigybės grupė – 13.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – viršila

 1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vyriausiasis patrulis yra statutinis valstybės tarnautojas.

 2. Pareigybės grupė – 13.

 1. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga vykdyti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimą, neatidėliotinos pagalbos asmenims teikimą, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, saugaus eismo priežiūrą, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugą.

 1. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, eismo priežiūros, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksmų.

 1. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje įgytą pareigūno profesinę kvalifikaciją arba kompetenciją;

5.2. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos transporto priemones;

5.3. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegta programine įranga;

5.4. žinoti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

5.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisykles;

5.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.7. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešajai policijai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas

6.1. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą;

6.2. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;

6.3. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, užkardo ir atskleidžia nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus paskirtame sektoriuje, maršrute arba poste, apsaugo įvykių vietas;

6.4. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, užtikrina pristatytų ir sulaikytų asmenų apsaugą. Užtikrina, kad nebūtų naudojami neteisėti veiksmai, susiję su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu, imasi priemonių šiems veiksmams išaiškinti ir užkardyti;

6.5. esant būtinumui, eskortuoja ir lydi užsienio šalių delegacijas, sporto ar kitų renginių dalyvius, transporto priemones;

6.6. kontroliuoja, kaip eismo dalyviai vykdo Kelių eismo taisyklių reikalavimus paskirtame sektoriuje, maršrute arba poste, reguliuoja transporto ir pėsčiųjų eismą, pagal kompetenciją vykdo transporto priemonių techninės būklės kontrolę, išaiškina ir tiria Kelių eismo taisyklių pažeidimus bei eismo įvykius, įformina eismo įvykių medžiagas (turintis įgaliojimus vykdyti šią funkciją);

6.7. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinės teisės pažeidėjams skiria administracines nuobaudas;

6.8. pagal kompetenciją vykdo policijos ieškomų asmenų, transporto priemonių ir daiktų paiešką;

6.9. tiesioginio vadovo pavedimu vykdo asmenų, kuriems skirti teismo įpareigojimai, kontrolę;

6.10. pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

6.11. pagal kompetenciją vykdo nelegalios narkotinių ir psichotropinių medžiagų, akcizinių prekių apyvartos kontrolę;

6.12. vykdo objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugą;

6.13. užtikrina viešąją tvarką, žmonių saugumą ir saugaus eismo kontrolę masinių renginių metu;

6.14. tiesioginio vadovo nurodymu vykdo ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros ir teismo pavedimus bei nurodymus;

6.15. esant būtinumui, vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą;

6.16. dirba su žinybiniais registrais ir posistemiais, Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko žinybiniais registrais;

6.17. kuruoja naujai į patrulio pareigas paskirtų pareigūnų adaptacijos procesą;

6.18. jei policijos patrulį sudaro du ir daugiau pareigūnų, tiesioginio policijos patrulių vadovo pavedimu vykdo policijos patrulio vyresniojo pareigūno funkcijas;

6.19. vykdo vienasmenį patruliavimą;

6.20. vykdo kitas funkcijas, nustatytas policijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų;

6.21. vykdo Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

6.22. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

6.23. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vadui.

_____________________

 

 

 

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjo.

Pareigybės grupė – 11.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

 

I. Pareigybės charakteristika

 

1. Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjo pareigybė reikalinga viešajai tvarkai ir visuomeninei rimčiai užtikrinti, piliečių teisių ir laisvių apsaugai, nusikalstamų veikų bei teisės pažeidimų prevencijai prižiūrimoje teritorijoje vykdyti.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos, atskleidimo, viešosios tvarkos, asmens ir visuomeninės rimties, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos, socialinės pagalbos užtikrinimo.

 

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus tarnybą, policijos veiklą, valstybės tarnybą, Europos Sąjungos teisės aktus ir savo darbe vadovautis jais;

6.3. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

6.4. atitikti pareigybei keliamus trečiojo lygio fizinio parengimo ir papildomus reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti pareigas;

6.5. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegta programine įranga;

6.6. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

 

V. šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo nusikaltimų bei kitų teisės pažeidimų prevenciją aptarnaujamoje teritorijoje;

7.2. gavęs pranešimą apie nusikaltimą, informuoja Operatyvaus poskyrio budėtoją, apsaugo įvykio vietą ir nustato asmenis, dalyvavusius įvykyje;

7.3. imasi priemonių sulaikyti nusikalstamą veiką padariusius asmenis ir kitus teisės pažeidėjus;

7.4. informacijos apie apylinkę byloje kaupia informaciją apie asmenis, procesus ir veiksmus, užkardant ir išaiškinant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;

7.5. informacijos apie apylinkę byloje nuolat atnaujina duomenis;

7.6. vykdo viešosios tvarkos apsaugos funkcijas, teikia gyventojams socialinę pagalbą;

7.7. formuoja policijai padedantį visuomenės aktyvą, policijos rezervo narius, policijos rėmėjus;

7.8. vykdo saugaus eismo priežiūrą, bendradarbiauja su Kelių policijos poskyrio ir patrulių būrio pareigūnais;

7.9. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo eismo kontrolę bei taiko eismo pažeidėjams administracines nuobaudas;

7.10. informuoja Operatyvaus valdymo poskyrį apie nustatytas savininko neturinčias transporto priemones, kelio dangos ir kitus pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui, eismo įvykius, imasi priemonių įvykio vietai apsaugoti;

7.11. bendradarbiauja su seniūnais ir kitais savivaldybės administracijos pareigūnais, gyvenamųjų namų bendrijų atstovais;

7.12. priima ir nagrinėja žodinius ir rašytinius gyventojų pareiškimus, skundus, pasiūlymus ir įstatymais numatytais terminais informuoja pareiškėjus apie nagrinėjimo rezultatus, teikia informaciją. Išaiškinęs administracinius teisės pažeidimus, rengia administracinių teisės pažeidimų bylas.

7.13. organizuoja ir kontroliuoja nemokamų viešųjų darbų atlikimą;

7.14. vykdo kitų teisėsaugos institucijų pavedimus ir nutarimus;

7.15. pagal kompetenciją išaiškina administracinius teisės pažeidimus, padalinio vadovo pavedimu prižiūrimoje teritorijoje atlieka procesinius veiksmus, vykdo teisės aktuose numatytų kategorijų asmenų paiešką, leidimų sistemos objektų bei asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklus, kontrolę, nelegalaus darbo bei nelegalios migracijos, aplinkos apsaugos pažeidimų prevenciją ir Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatas;

7.16. atlieka nusikaltimų prevenciją, vykdo nelegalaus alkoholio ir akcizais apmokestinamų prekių apyvartos, narkomanijos, buitinio smurto užkardymą;

7.17. įgyvendina su Specialiąja Kaliningrado tranzito programa susijusių teisės aktų nuostatas užtikrinant Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

7.18. keičiasi informacija su kriminaline policija Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 5-V-465 nustatyta tvarka;

7.20. pagal policijos komisariato viršininko patvirtintus grafikus dalyvauja policinėse prevencinėse priemonėse;

7.21. vykdo kitus su Prevencijos poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Prevencijos poskyrio tyrėjas tiesiogiai pavaldus Prevencijos poskyrio viršininkui.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-03-14, skelbimas galioja iki 2016-03-24) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (6 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 37 00, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

 

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atranką laisvoms aukštesnėms statutinio valstybės tarnautojo pareigoms užimti:

 

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto skyriaus vyriausiojo tyrėjo.

 

Pareigybės grupė – 8.

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 

 1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Imuniteto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 2. Pareigybės lygis – A.

 3. Pareigybės grupė – 8.

 

II. PASKIRTIS

 

 

 

 1. Pareigybė reikalinga užkardyti, atskleisti ir tirti policijos pareigūnų, nestatutinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – policijos darbuotojai) daromas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat rinkti informaciją apie policijos darbuotojų daromas kitas nusikalstamas veikas ir tirti korupcijos apraiškas Kauno apskr. VPK.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo, analitinių produktų ir ataskaitų rengimo, antikorupcinio švietimo, korupcijos prevencijos ir viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

 

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;

  2. turėti nustatyta tvarka išduotą specialų leidimą dirbti ar susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija, pažymėta slaptumo žyma „Slaptai“;

  3. turėti ne mažesnį kaip 3 metų tarnybos teisėsaugos sistemoje stažą ir ne mažiau kaip 2 metus kriminalinės žvalgybos arba ikiteisminio tyrimo praktinio darbo patirties;

  4. turėti teisę pradėti ir įgūdžių atlikti ikiteisminį tyrimą;

  5. gebėti analizuoti neigiamų procesų policijoje priežastis, teikti siūlymus dėl šių priežasčių šalinimo;

  6. gebėti analizuoti kriminalinę informaciją, taikant strateginės, kriminalinės žvalgybos bei taktinės analizės metodus;

  7. gebėti analizuoti teisės aktus tarnybos klausimais, teikti siūlymus dėl šių aktų tobulinimo;

  8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

  9. atitikti antrą fizinio pasirengimo ir papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

  10. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos baudžiamojo, Baudžiamojo proceso ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksų, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo taikymu, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius policijos ir jos kriminalinės žvalgybos veiklą vykdančių padalinių veiklą, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą, korupcijos prevenciją ir sugebėti juos taikyti praktiškai;

  11. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;

  12. turėti darbo koordinavimo įgūdžių, gebėjimų analitiškai mąstyti, greitai orientuotis, komunikuoti, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

  13. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. renka kriminalinės žvalgybos informaciją apie policijos darbuotojų nusikalstamas veikas, taip pat galimus korupcinio pobūdžio procesus Kauno apskr. VPK;

  2. atlieka kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminius tyrimus dėl galimų policijos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;

  3. atlieka Kauno apskr. VPK darbuotojų patikrinimus dėl patikimumo dirbant su įslaptinta informacija, teikia Kauno apskr. VPK viršininkui siūlymus dėl leidimų su įslaptinta informacija panaikinimo;

  4. organizuoja Kauno apskr. VPK policijos darbuotojų patikrinimus naudojant poligrafą;

  5. atlieka Kauno apskr. VPK kriminalinės žvalgybos subjektų atliekamų kriminalinės žvalgybos tyrimų ir kitų kriminalinės žvalgybos veiksmų, kai nustatomas galimas policijos darbuotojų ryšys su kriminalinės žvalgybos objektais, kontrolę;

  6. vykdo korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Kauno apskr. VPK padaliniuose, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

  7. rengia kovos su korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, jų prevencijos ir kontrolės Kauno apskr. VPK programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;

  8. atlieka Kauno apskr. VPK padaliniuose atliekamų kriminalinės žvalgybos, ikiteisminių tyrimų, kuriuose figūruoja policijos darbuotojai, stebėseną;

  9. teikia Kauno apskr. VPK vidaus tyrimų padalinių pareigūnams praktinę metodinę pagalbą;

  10. vertina pasirinktus policijos sistemoje atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus;

  11. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais Kauno apskr. VPK skyriams;

  12. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kovos su korupcija prevencijos ir kontrolės programas, vykdo jose numatytas priemones;

  13. pagal kompetenciją korupcijos kontrolės klausimais bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių policijos tarnybomis, kitomis teisėsaugos, valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  14. tiria skundus, pareiškimus bei pranešimus ir atsako už objektyvų, visapusišką jų ištyrimą;

  15. pagal kompetenciją vykdo funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

  16. dalyvauja vykdant policijos darbuotojų antikorupcinį švietimą;

  17. atlieka policijos įstaigų darbuotojų neviešus veiklos patikrinimus;

  18. asmeniškai atsako už raštvedybos, įslaptintos informacijos ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų tinkamą vykdymą;

  19. VPK viršininko pavedimu dalyvauja užtikrinant visuomenės saugumą, teikiant neatidėliotiną pagalbą asmenims stichinių nelaimių, katastrofų, avarijų ir kitų ekstremaliųjų situacijų atvejais;

  20. vykdo kitus teisės aktų suteiktus įgaliojimus ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

  21. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir užtikrina jų pateikimą laiku Kauno apskr. VPK Finansų skyriui;

  22. nesant Skyriaus viršininko bei esant atitinkamam VPK viršininko įsakymui, eina Skyriaus viršininko pareigas.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

_________________________

 

 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

 

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

 

3. Gyvenimo aprašymą.

 

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

 

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2015-03-01, skelbimas galioja iki 2016-03-14) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (9 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 81, elektroniniu paštu inga.kviliuniene@policija.lt.

 

 

 

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas laisvoms aukštesnėms statutinio valstybės tarnautojo pareigoms užimti:

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus tyrėjo.

Pareigybės grupė – 11.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

II. PASKIRTIS

 

3. Tyrėjo pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus (toliau – skyrius) prižiūrimoje teritorijoje. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti prižiūrimos teritorijos viešosios tvarkos bei visuomenės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teikti jiems socialinę pagalbą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje- viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų, specialiojoje veiklos srityje – individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomenės rimties, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; savarankiškai organizuoti savo veiklą, sudaryti darbo planus, pasirinkti darbo metodus;

5.3. rengti dokumentus, išmanyti raštvedybos taisykles, laikytis kalbos kultūros normų; atitikti Sveikatos būklės vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, II skiltyje nustatytus reikalavimus;

5.4. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.6. mokėti dirbti darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

6.2. vykdo skyriaus viršininko ar vyriausiojo specialisto žodžiu, raštu ar registrų pagalba suformuotas bei pavestas užduotis;

6.3. vykdo grupės vyresniojo tyrėjo ar grupės vyresniojo specialisto žodžiu, raštu ar registrų pagalba suformuotas bei pavestas užduotis;

6.4. pagal savo kompetenciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

6.5. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamuoju ir Baudžiamojo proceso kodeksais, pagal savo kompetenciją, komisariato ar skyriaus viršininko pavedimu atlieka atskirus procesinius veiksmus numatytus Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos instrukcijoje;

6.6. užtikrina slaptumo režimą ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

6.7. asmeniškai atsako už įvestų duomenų į policijos registrus teisingumą bei registrų duomenų apsaugą.

6.8. esant būtinumui naudojasi Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu priskirtu tarnybiniu automobiliu, atsako už jo techninę būklę, tvarkingą eksploataciją, kelionės lapų pildymą bei įrašų jame teisingumą, magnetinės plastikinės kortelės kurui saugumą;

6.9. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

6.10. užtikrina tarnybinių dokumentų bei skirtų policijos specialiųjų ir ryšio priemonių apsaugą, tinkamą panaudojimą;

6.11. teikia siūlymus skyriaus viršininkui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

6.12. asmeniškai vykdo funkcijas, numatytas Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos instrukcijoje;

6.13. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose sprendimus, nutarimus;

6.14. analizuoja teisėtvarkos būklę priskirtoje prižiūrimoje teritorijoje;

6.16. teikia duomenis skyriaus vyresniajam tyrėjui reikalingus skyriaus veiklos ataskaitoms;

6.17. nagrinėja prašymus, pavedimus, pareiškimus bei priima sprendimus pagal LR Viešojo administravimo įstatymą;

6. 18. atsako už vykdomą darbą su policijos rėmėjais;

6.19. laikinai nesant skyriaus vyresniajam tyrėjui skyriaus viršininko pavedimu eina jo pareigas;

6.20. vykdo kitus su policijos komisariato ar skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato strateginiams tikslams atlikti.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkui.

________________________________________

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-02-29, skelbimas galioja iki 2016-03-10) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (2 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 34 56, elektroniniu paštu vita.kaminskiene@policija.lt.

 

 

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo.

Pareigybės grupė – 8.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 8.

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga stebėti, vertinti ir analizuoti vykstančius kriminalinius procesus ir kriminogeninius veiksnius, įvykius ar veiksmus, susijusius su prižiūrimoje teritorijoje veikiančiomis organizuotomis grupėmis bei nusikalstamais susivienijimais, siekiant nustatyti galimas tendencijas organizuoto nusikalstamumo srityje, organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų veiklą, teikti išvadas bei rekomendacijas, padedančias išaiškinti, užkardyti, atskleisti ir tirti Valdybos kompetencijai priskirtas nusikalstamas veikas, užtikrinti kitų skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo vidaus reikalų sistemoje patirtį;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

5.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

5.6. mokėti dirbti su darbo vietoje įrengtomis kompiuterinėmis programomis;

5.7. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (reikalavimas privalomas priimant į tarnybą policijoje nuo 2015 m. sausio 1 d.);

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus;

5.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

6.2. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja kriminalinės žvalgybos ir kitą informaciją apie organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų organizacinę struktūrą, nusikalstamas veikas organizuojančius ir vykdančius asmenis, jų ryšius, padarytas nusikalstamas veikas, veiklos metodus, kryptis ir formas, vertina ir prognozuoja organizuoto nusikalstamumo apraiškas bei naujas formas;

6.3. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų, šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų apyvartą, prekybos žmonėmis atvejus, terorizmo apraiškas prižiūrimoje teritorijoje;

6.4. renka, kaupia ir vertina informaciją apie nuteistus ir atliekančius laisvės atėmimo bausmes organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų dalyvius, laisvės atėmimo vietose vykstančius kriminalinius procesus ir su jais susijusius kriminogeninius veiksnius;

6.5. atlieka informacijos analizę konkrečiuose kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminiuose tyrimuose, atsako už gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

6.6. rengia Valdybos metinius veiklos planus ir ataskaitas Valdybos kompetencijai priskirtais klausimais, teikia siūlymus dėl pagrindinių Valdybos veiklos prioritetų nustatymo;

6.7. užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.8. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, kriminalinės žvalgybos subjektų padaliniais, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.9. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems Skyriaus ir Valdybos pareigūnams bei Kauno apskr. VPK struktūrinių policijos komisariatų tyrėjams;

6.10. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, tyrimo grupėse;

6.11. pagal kompetenciją teikia Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

6.12. esant būtinumui, dalyvauja atliekant kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo veiksmus, vykdo sulaikytų, suimtų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

6.13. kontroliuoja Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatyme (toliau – LR ONUĮ) numatytų prevencinio poveikio priemonių taikymą, teikia konsultacijas pareigūnams dėl LR ONUĮ taikymo;

6.14. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus;

6.15. dalyvauja Kauno apskr. VPK struktūrinių policijos komisariatų veiklos patikrinimuose ar vykdant kitas vidaus kontrolės priemones;

6.16. vykdo kitus tiesioginių viršininkų įsakymus, nurodymus, pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

_______________________________

 

 

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo.

Pareigybės grupė – 8.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 8.

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga vykdyti kriminalinę žvalgybą, išaiškinant, užkardant, atskleidžiant ir tiriant prižiūrimoje teritorijoje veikiančių organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų rengiamas, daromas ir padarytas nusikalstamas veikas bei kitus Valdybos kompetencijai priskirtus nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, užtikrinti kitų skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų kriminalinės žvalgybos arba ikiteisminio tyrimo pareigūno praktinio darbo patirtį;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

5.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

5.6. turėti informacinių technologijų pagrindus ir gebėti taikyti informacinių technologijų priemones veikloje, mokėti dirbti mokėti dirbti darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis, naudotis policijos ir kitų institucijų žinybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis;

5.7. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (reikalavimas privalomas priimant į tarnybą policijoje nuo 2015 m. sausio 1 d.);

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikrinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

6.2. išaiškina, užkardo, atskleidžia ir tiria prižiūrimoje teritorijoje veikiančių organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų rengiamas, daromas ir padarytas nusikalstamas veikas bei kitus Valdybos kompetencijai priskirtus nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;

6.3. atlieka kriminalinės žvalgybos tyrimus, siekdamas išardyti konkrečias prižiūrimoje teritorijoje veikiančias organizuotas grupes ir nusikalstamus susivienijimus, neutralizuoti jų veiklą bei išaiškinti ir patraukti atsakomybėn nusikalstamas veikas organizuojančius ir vykdančius asmenis, stebi ir fiksuoja vykstančius kriminalinius procesus bei su jais susijusius kriminogeninius veiksnius.

6.4. atsako už kriminalinės žvalgybos tyrimo intensyvumą, jo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

6.5. atlieka finansų tyrimą, siekdamas surasti nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu įgytą turtą arba jo vertę atitinkantį turtą galimam šio turto konfiskavimui ar išplėstiniam konfiskavimui arba galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti, taip pat surinkti kitą tyrimui svarbią informaciją, susijusią su turto sandoriais ir finansinėmis operacijomis;

6.6. užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.7. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, kriminalinės žvalgybos subjektų padaliniais, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.8. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems Skyriaus ir Valdybos pareigūnams bei Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių tyrėjams;

6.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, tyrimo grupėse;

6.10. pagal kompetenciją teikia Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

6.11. organizuoja ir taiko procesines prievartos priemones;

6.12. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo sulaikytų, suimtų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

6.13. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus;

6.14. dalyvauja Kauno apskr. VPK struktūrinių policijos komisariatų veiklos patikrinimuose ar vykdant kitas vidaus kontrolės priemones;

6.15. vykdo kitus tiesioginių viršininkų įsakymus, nurodymus, pavedimus pagal savo kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

___________________________________

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-02-29, skelbimas galioja iki 2016-03-10)Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (9 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 42, elektroniniu paštu roma.mirauskiene@policija.lt.

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Tarnybos organizavimo skyriaus specialisto.

Pareigybės grupė – 12.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos (toliau – Kauno apskr. VPK KPV) Tarnybos organizavimo skyriaus specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Kauno apskr. VPK KPV pavestų funkcijų vykdymą eismo sąlygų kontrolės srityje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas (statutinis) vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – eismo saugumo užtikrinimo kontroliuojant eismo sąlygas, tikrinant kelio ženklinimo ir kitos paskirties įrenginių, statinių atitiktį eismo saugumui bei funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, policijos veiklą ir administracinę teisę;

5.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

5.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.4. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus;

5.5. atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais lygį;

5.6. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia eismo sąlygų kontrolės ir prevencinių priemonių planus, asmeniškai vykdo juose numatytas bei kitas prevencines priemones eismo saugumo srityje;

6.2. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir pareiškimus eismo sąlygų kontrolės klausimais Kauno mieste ir Kauno rajone;

6.3. rengia raštus fiziniams bei juridiniams asmenims ir kitus dokumentus dėl eismo sąlygų, kelio ženklinimo įrenginių ir įvairios paskirties statinių atitikties eismo saugumui;

6.4. veda atliekamo darbo apskaitą eismo sąlygų kontrolės srityje Kauno miesto ir Kauno rajono teritorijoje;

6.5. dalyvauja Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių eismo saugumo komisijų darbe. Šioms komisijoms pagal jų kompetenciją rengia siūlymus dėl eismo sąlygų gerinimo;

6.6. atlieka eismo sąlygų patikrinimus Kauno miesto ir rajono teritorijoje, nustatyta tvarka įformina patikrinimo rezultatus;

6.7. dalyvauja naujai pastatytų objektų, kurių atitiktį saugaus eismo reikalavimams kontroliuoja policija, priėmimo komisijų darbe;

6.8. derina kelio ženklų ir kitų techninių reguliavimo priemonių įrengimą, kontroliuoja jų įrengimo atitikimą standartams ir Kelių eismo taisyklėms ir derina reklamos prie kelių įrengimą;

6.9. tikrina Kauno miesto gatvių, apskrities kelių bei geležinkelio pervažų būklę, atsakingoms tarnyboms rengia rekomendacijas–nurodymus dėl nustatytų trūkumų pašalinimo;

6.10. priima sprendimus dėl darbų keliuose ir gatvėse bei žemės kasimo darbų organizavimo atitikties eismo saugumui, darbų atlikimo vietose atlieka patikrinimus ar šių darbų organizavimas dėl atitikties eismo saugumui yra suderintas su Kelių policijos valdyba;

6.11. pagal pateiktus fizinių ar juridinių asmenų prašymus teikia siūlymus Kelių policijos valdybos viršininkui dėl leidimų eksploatuoti automobilius tamsintais priekiniais stiklais išdavimo;

6.12. nustato policijos specialiąsias sąlygas detaliuosiuose ir specialiuosiuose planuose;

6.13. atlieka saugos tarnybų ar saugos padalinių inkasavimo automobilių apžiūras, rengia šių apžiūrų aktus, reikalingus inkasavimo pažymėjimams gauti;

6.14. pagal savo kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai;

6.15 tikrina kelio ženklinimo įrenginių teisėtumą, pagal kompetenciją surašo administracinius teisės pažeidimų protokolus už pažeidimus, susijusius su nesilaikymu reikalavimų keliams, jų projektavimui, tiesimui ir priežiūrai, kelio statiniams, įrenginiams, techninėms eismo reguliavimo priemonėms;

6.16. laikinai nesant Tarnybos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto, atsakingo už eismo sąlygų priežiūrą ir kontrolę Kauno miesto ir rajono teritorijoje, vykdo jam pavestas funkcijas;

6.17. dalyvauja eismo priežiūros funkciją vykdančių Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių tiksliniuose ir netikėtuose patikrinimuose;

6.18. dalyvauja Kauno apskr. VPK viršininko sudarytų komisijų darbe;

6.19. vykdo kitus su Kelių policijos valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovų pavedimus, kad būtų pasiekti Kauno apskr. vyriausiojo policijos komisariato strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos organizavimo skyriaus viršininkui.

________________________________

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (9 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 26, elektroniniu paštu elvyra.markeviciene@policija.lt.

 

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto.

Pareigybės grupė – 9.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Viešosios tvarkos valdybos Licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

II. PASKIRTIS

 

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga policijos vykdomos licencijuojamos veiklos kontrolei ir civilinės apyvartos ginklų kontrolei Kauno apskrityje įgyvendinti, prižiūrėti, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos įgyjant, saugant, perduodant ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, kontroliuoti, kaip laikomasi civilinės paskirties pirotechnikos priemonių apyvartos reikalavimų, vykdyti kitų leidimų sistemos objektų kontrolę, užtikrinti Saugos tarnybų ir saugos padalinių, vykdančių ginkluotą ar neginkluotą asmens ir turto saugą, licencijavimo taisyklių kontrolę. Užtikrinti viešąją tvarką, masinių, kultūrinių, sportinių renginių metu bei vykdyti teisėtvarkos pažeidimų prevenciją.

 

 1. III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – policijos licencijuojamos veiklos ir specialiosios veiklos srities funkcijas – viešosios tvarkos užtikrinimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnį kaip 5 metų policijos sistemoje stažą;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, taip pat kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir potvarkius, Europos Sąjungos aktus, reglamentuojančius ginklų, šaudmenų, civilinių pirotechnikos priemonių, asmens ir turto saugą bei kitą policijos licencijuojamą ūkinę komercinę veiklą, išmanyti ir vadovautis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisėsaugos institucijų veiklą, mokėti taikyti teisės aktų nuostatas;

5.4. gebėti išrašyti licencijas, pažymėjimus ir kitus dokumentus, naudojantis policijos informacinės sistemos Policijos licencijuojamos veiklos informacine sistema (toliau – PLVIS);

5.5. mokėti dirbti su darbo vietoje įrengta kompiuterine įranga;

5.6. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus;

5.8. atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja Licencijavimo skyriaus veiklą, rengia ataskaitas, pažymas, planus, kontroliuoja jų vykdymą;

6.2. vykdo policijos vykdomą licencijuojamos veiklos ir ginklų civilinės apyvartos kontrolę Kauno apskrityje;

6.3. teikia metodinę bei praktinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims policijos vykdomos licencijuojamos veiklos kontrolės ir ginklų civilinės apyvartos klausimais;

6.4. planuoja ir koordinuoja objektų, kuriuose vykdoma policijos kontroliuojama licencijuojama veikla, patikrinimus ir kontrolę, įgyvendina efektyvią Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo vykdymo kontrolę;

6.5. organizuoja tarnybinius mokymus, teikia metodinę informaciją;

6.6. kontroliuoja ir atsako už tarnybinių dokumentų ir tarnybinės informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto perdavimo;

6.7. vykdo teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, užtikrina viešąją tvarką;

6.8. organizuoja ir koordinuoja įsakymų, nurodymų projektų Licencijavimo skyriaus veiklos srityje rengimą, teikia siūlymus dėl skyriaus specialistų darbo, interesantų priėmimo kokybės gerinimo;

6.9. tiria piliečių pareiškimus, skundus, prašymus, susijusius su Licencijavimo skyriaus darbu;

6.10. atlieka duomenų paiešką (peržiūri duomenis) Ieškomų ginklų registre ir naudoja Šengeno informacinės sistemos duomenis tiesioginėms funkcijoms užtikrinti;

6.11. koordinuoja ir pagal kompetenciją dalyvauja egzaminavimo komisijos darbe pagal šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai ir apsaugos darbuotojų mokymo programas;

6.12. esant būtinumui patikrina fizinius asmenis dėl įrengtų tinkamų sąlygų ginklo (-ų) laikymui ir duomenys apie atliktą patikrinimą įkelia į PLVIS;

6.13. analizuodamas teismų suformuota administracinių bylų nagrinėjimo praktiką formuoja vieningą teisės aktų taikymo koncepciją, rengia teismams atsiliepimus į piliečių skundus dėl Licencijavimo skyriaus priimtų sprendimų, taip pat koordinuoja atsiliepimų teismams pateikimą, pagal kompetenciją atstovauja Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariatui teismuose;

6.14. pagal kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai;

6.15. kontroliuoja ir teikia metodinę pagalbą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių padalinių darbuotojams;

6.16. nesant Licencijavimo skyriaus viršininko, atlieka jo funkcijas;

6.17. vykdo padalinio pareigūnų ir tarnautojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, drausmės kontrolę;

6.18. vykdo kitus teisėtus tiesioginių vadovų nurodymus ir pavedimus, susijusius su skyriaus veikla.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Licencijavimo skyriaus viršininkui.

_________________

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-02-29, skelbimas galioja iki 2016-03-10) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (9 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 81, elektroniniu paštu inga.kviliuniene@policija.lt.

 

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atranką į laisvas aukštesnes statutinio valstybės tarnautojo pareigas:

 į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus tyrėjo (3 pareigybės) pareigas.

 

Pareigybės grupė – 11.

 

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

 

1. Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus (toliau – KPNVRS) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 11.

 

 

 

II. PASKIRTIS

 

 

 

3. Pareigybė reikalinga vykdyti įvykio vietų apžiūrą, atlikti kitus neatidėliotinus ikiteisminio tyrimo veiksmus vykdant operatyvinės grupės funkcijas Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje, užtikrinti policijos uždavinių įgyvendinimą, kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo, bendrosios veiklos srities funkcijas – ikiteisminio tyrimo atlikimo.

 

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

 

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą; mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje;

 

5.3. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles; Dokumentų rengimo taisykles;

 

5.4. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir 2 metų vairavimo stažą;

 

5.5. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

 

5.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

 

5.7. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.8. mokėti dirbti darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

 

5.9. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

 

5.10. gebėti tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, kvalifikuotai atlikti įvykio vietos apžiūrą ir kitus procesinius veiksmus, teikti teisinę ir socialinę pagalbą nukentėjusiems asmenims.

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

 

6.2. budi pagal iš anksto patvirtintą grafiką operatyvinėje grupėje ir, gavęs pranešimą apie nusikalstamą veiką, teisės aktų nustatyta tvarka išvyksta į įvykio vietą ir kvalifikuotai atlieka jos apžiūrą, kokybiškai surenka su įvykiu susijusią medžiagą, užtikrina paieškos ir kitų neatidėliotinų veiksmų atlikimą, kad operatyviai ir išsamiai būtų ištirta nusikalstama veika, priima sprendimus dėl tyrimo eigos, sulaiko asmenis, paruošia ir įteikia pranešimus apie įtarimus, sprendžia dėl kardomosios priemonės skyrimo;

 

6.3. planuoja ir organizuoja savo atliekamo ikiteisminio tyrimo veiklą, atlieka įvykių aplinkybių tikslinimus, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

 

6.4. esant tarnybiniam būtinumui organizuoja ir vykdo visų kategorijų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

 

6.5 teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolesnį darbą su jais, organizuoja jų apsaugą;

 

6.6. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos, asmenims, kuriems reikalinga neatidėliotina pagalba dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, stichinės nelaimės ar panašių veiksnių;

 

6.7. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

 

6.8. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

 

6.9. organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą;

 

6.10. dirba su registrų ir informacinių sistemų programine įranga, naudojama skyriuje, atsako už duomenų pateikimą laiku; laiku suveda duomenis į IBPS (Integruota baudžiamojo proceso informacine sistema), į Policijos registruojamų įvykių registrą; dirba su Vidaus reikalų informacinės sistemos naršykle, atsako už įrašytų duomenų teisingumą;

 

6.11. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui ir pamainos vyresniajam tyrėjui.

 

_____________________

 

 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

 

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

 

3. Gyvenimo aprašymą.

 

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

 

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-02-24, skelbimas galioja iki 2016-03-07) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (3 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 3 342, elektroniniu paštu roma.mirauskiene@policija.lt.

 

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas laisvoms aukštesnėms statutinio valstybės tarnautojo pareigoms užimti:

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Tarnybos organizavimo skyriaus viršininko.

Pareigybės grupė – 7.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos (toliau – Kauno apskr. VPK KPV) Tarnybos organizavimo skyriaus viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 7.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga užtikrinti Tarnybos organizavimo skyriaus veiklą; padėti Kauno apskr. VPK KPV viršininkui organizuoti Kelių policijos valdybos veiklos administravimą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – veiklos organizavime, eismo saugumo užtikrinime bei funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešajame saugume.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą vidaus reikalų sistemoje;

5.2. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.3. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą vidaus reikalų sistemoje;

5.4. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus;

5.6. atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.7. turėti veiklos organizavimo, planavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo, greitos orientacijos ir sprendimų veiklos organizavimo klausimais priėmimo gebėjimų;

5.8. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, eismo saugumo užtikrinimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

5.9. turėti informacinių technologijų pagrindus ir gebėti taikyti informacinių technologijų priemones veikloje, mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis, interneto naršyklėmis, mokėti tinkamai naudoti analitinę programinę įrangą, naudotis policijos ir kitų institucijų žinybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja, planuoja, kontroliuoja ir atsako už Tarnybos organizavimo skyriaus veiklą;

6.2. teikia pasiūlymus Kauno apskr. VPK ruošiant metinį įstaigos veiklos planą saugaus eismo užtikrinimo srityje;

6.3. ruošia Kauno apskr. VPK veiklos plano įgyvendinimo Kelių policijos valdyboje ataskaitas bei užtikrina dokumentų pateikimą Kauno apskr. VPK nustatyta tvarka;

6.4. ruošia kovos su korupcija policijoje programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo Kauno apskr. VPK Kelių policijos valdyboje ataskaitas bei užtikrina dokumentų pateikimą Kauno apskr. VPK nustatyta tvarka;

6.4. kaupia ir sistemina dokumentus, susijusius su veiklos planavimu ir organizavimu;

6.5. organizuoja ir kontroliuoja Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos policijos generalinio komisaro, Kauno apskr. VPK viršininko ir kitų norminių aktų, nutarimų ir nurodymų vykdymą Tarnybos organizavimo skyriuje, o Kelių policijos valdybos viršininkui pavedus – Kelių policijos valdybos struktūriniuose padaliniuose;

6.6. pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir pareiškimus;

6.7. organizuoja ir asmeniškai atlieka eismo įvykių analizę Kauno apskrityje. Analizės pagrindu teikia siūlymus ir rekomendacijas Kelių policijos valdybos viršininkui dėl priemonių įgyvendinimo Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje vykdant eismo saugumo užtikrinimo funkcijas;

6.8. ruošia tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir korupcijos apraiškų prevencijos planus, padeda Kelių policijos valdybos viršininkui juos įgyvendinti. Apibendrina planuotų priemonių įgyvendinimo rezultatus. Kaupia ir sistemina medžiagą šioje veiklos srityje. Kelių policijos valdybos viršininkui teikia siūlymus dėl darbo drausmės prevencijos ir kovos su korupcija priemonių įgyvendinimo efektyvumo didinimo;

6.9. organizuoja prevencinę ir šviečiamąją veiklą eismo saugumo klausimais Kauno apskrityje;

6.10. organizuoja specialiųjų priemonių planų rengimą bei informacijos kaupimą ir apibendrinimą apie šių priemonių vykdymo rezultatus;

6.11. teikia siūlymus Kelių policijos valdybos viršininkui dėl skyriaus pareigūnų paskatinimo arba drausminio poveikio priemonių taikymo;

6.12. kontroliuoja ir atsako už tarnybinių dokumentų ir tarnybinės informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto perdavimo;

6.13. asmeniškai atsako už pavaldžių pareigūnų teisėtumo pažeidimų kontrolės ir prevencijos priemonių organizavimą ir įgyvendinimą;

6.14. asmeniškai kontroliuoja pavaldžius pareigūnus dėl jiems pavestų funkcijų vykdymo, dirbant su Policijos informacinėje sistemoje esančiais registrais;

6.15. asmeniškai atsako už korupcijos prevencinių priemonių organizavimą ir įgyvendinimą vadovaujamame padalinyje;

6.16. kontroliuoja, kaip pareigūnai ir tarnautojai laikosi darbo drausmės, moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų, atlieka šios srities prevencines priemones;

6.17. pagal savo kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai;

6.18. pagal kompetenciją vykdo nuotolinę Kauno apskr. VPK policijos komisariatų stebėseną ir kaupia bei apibendrina jos metu gautą informaciją (ir elektroninėse laikmenose);

6.19. apie pastebėtus galimus Kauno apskr. VPK policijos komisariatų veiklos rizikos veiksnius ar neigiamos praktikos atvejus praneša savo tiesioginiam vadovui bei teikia siūlymus dėl nustatytų neigiamų veiksnių šalinimo;

6.20. teikia siūlymus Kelių policijos valdybos viršininkui dėl vidaus kontrolės priemonių organizavimo ir įgyvendinimo Kelių policijos valdyboje bei Kauno apskr. VPK policijos komisariatuose jiems vykdant eismo kontrolės ir kelių policijos funkcijas;

6.21. dalyvauja Kauno apskr. VPK policijos komisariatų tiksliniuose ir netikėtuose patikrinimuose, rengia šių patikrinimų ataskaitas ir jas teikia tiesioginiam vadovui;

6.22. Kelių policijos valdybos viršininko pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus dėl Kelių policijos valdybos pareigūnų galimų tarnybinės drausmės pažeidimų;

6.23. organizuoja ir kontroliuoja techninių eismo sąlygų gerinimo projektų vykdymą Kauno mieste ir rajone, o Kelių policijos valdybos viršininkui pavedus – ir Kauno apskrityje.

6.24. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Kauno apskr. VPK vadovybės ir Kelių policijos valdybos viršininko pavedimus bei nurodymus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kelių policijos valdybos viršininkui.

________________________

 

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Eismo įvykių registravimo skyriaus vyresniojo specialisto.

Pareigybės grupė – 10.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

 

I. pareigybės charakteristika

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kelių policijos valdybos Eismo įvykių registravimo skyriaus vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 10.

 

II. paskirtis

 

3. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga rengti atsakymus pagal įstaigų, organizacijų ir piliečių paklausimus, informacijos pateikti ir pažymoms išduoti fiziniams asmenims apie užregistruotus administracinius teisės pažeidimus, informacijai suvesti į policijoje naudojamus informacinius duomenų registrus, nagrinėti Kauno apskr. VPK Kelių policijos valdybos Eismo įvykių registravimo skyriaus (toliau – Eismo įvykių registravimo skyrius) kompetencijai priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas ir priimti jose sprendimus, rengti ir pateikti administracinių teisės pažeidimų bylas teismams, kontroliuoti paskirtų nuobaudų vykdymą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis vyresnysis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – administracinių teisės pažeidimų tyrimo bei specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

 

IV. SPECIALŪS reikalavimai šias pareigas einančiam

valstybės tarnautojui

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

5.2.turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.3. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą vidaus reikalų sistemoje;

5.4. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.5. atitikti sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis) bei keliamus fizinio ir kovinio pasirengimo reikalavimus;

5.6. mokėti dirbti darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis.

 

V. šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. nagrinėja piliečių, įstaigų, organizacijų pareiškimus, prašymus ir skundus, priima atitinkamus sprendimus, apie tai informuoja pareiškėjus, rengia atsakymus;

6.2. pagal savo kompetenciją teikia informaciją piliečiams;

6.3. atlieka tyrimą dėl asmenų ir transporto priemonių pasišalinusių iš eismo įvykio vietų;

6.4. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka informacijos paieškas bei jos peržiūrėjimą informacinėse duomenų bazėse;

6.5. pradeda administracinių teisės pažeidimų teisenas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir jas tiria;

6.6. įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir priima sprendimus, atsako už nuobaudų skyrimo terminus administracinių teisės pažeidimų bylose;

6.6. teikia praktinę ir metodinę pagalba Eismo įvykių registravimo skyriaus specialistams, patruliams bei eismo priežiūros funkcijas vykdantiems patruliams Kelių eismo taisyklių, administracinių teisės pažeidimų, eismo įvykių įforminimo klausimais;

6.7. teisės aktų nustatyta tvarka asmenims atima teisę vairuoti transporto priemones;

6.8. įstatymų nustatyta tvarka panaikina neteisėtus nutarimus;

6.9. pagal savo kompetenciją bendrauja su žiniasklaida;

6.10. įveda administracinių teisės pažeidimų duomenis į policijoje naudojamus informacinius duomenų registrus;

6.11. kontroliuoja, tikrina Eismo įvykių registravimo skyriaus pareigūnų įforminamų medžiagų kokybę, tvarkomą dokumentaciją;

6.12. kontroliuoja ir atsako už tarnybinių dokumentų ir tarnybinės informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto perdavimo;

6.13. užtikrina slaptumo režimo ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

6.14. užtikrina savo žinioje esančių tarnybinių dokumentų, daiktinių įrodymų apsaugą nuo jų praradimo ir bet kokio neteisėto poveikio;

6.15. atlieka matavimo prietaisais atliktų matavimo duomenų ir matavimo prietaisų naudojimo kontrolę.

6.16. tiria ir, esant pagrindui, priima procesinį sprendimą dėl stacionariais greičio matuokliais užfiksuotų Kelių eismo taisyklių pažeidimų;

6.17. pagal savo kompetenciją pradeda ikiteisminį tyrimą;

6.18. vykdo kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kelių policijos valdybos Eismo įvykių registravimo skyriaus viršininkui.

________________________

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-02-17, skelbimas galioja iki 2016-02-29) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (9 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 3 326, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. @policija.lt.

 

- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo specialisto (2 pareigybės).

Pareigybės grupė – 10.

Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 10.

II. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga atlikti ikiteisminį tyrimą, siekiant užkardyti, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, padarytas Kauno apskr. VPK Kauno rajono policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje, taip pat vykdyti besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, dingusių be žinios asmenų paiešką, neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybės nustatymą, užtikrinti kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų kriminalinės žvalgybos arba ikiteisminio tyrimo pareigūno praktinio darbo patirtį;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

5.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

5.6. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis,

5.7. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu (anglų, vokiečių ar prancūzų);

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);