Kauno m. policijos komisariatai
Pasirinkite:

Konkursai

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK) skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas Kauno apskr. VPK Patrulių rinktinėje, Kauno apskr. VPK Kauno rajono policijos komisariate ir Kauno apskr. VPK Kelių policijos valdyboje: PRIEDAS.

________________________________________________________________________________

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau - Kauno apskr. VPK) skelbia atrankas į statutinių valstybės tarnautojų laisvas pareigas Kauno apskr. VPK Kaišiadorių rajono policijos komisariate bei Kauno apskr. VPK Kėdainių rajono policijos komisariate:     PRIEDAS.

 

_________________________________________________________________

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatO

s k e l b i m a s

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas :

 

1. KAUNO MIESTO DAINAVOS POLICIJOS KOMISARIATO

VIEŠOSIOS POLICIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO TYRĖJO (1 pareigybė)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 10.

II. PASKIRTIS

3. Vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga padėti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus (toliau - skyriaus) viršininkui planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugai, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui, nusikaltimų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, atskleidimui, tyrimui, saugaus eismo priežiūrai, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto saugumui užtikrinti. Vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą skyriaus prižiūrimoje teritorijoje. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti prižiūrimos teritorijos viešosios tvarkos bei visuomenės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teikti jiems socialinę pagalbą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje- viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų, specialiojoje veiklos srityje - individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomenės rimties, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

 3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba Libre Office, arba Open Office programiniu paketu, registrais ir informacinėmis sistemomis, tiesiogiai susijusiais su nusikalstamų veikų bei administracinių teisės pažeidimų tyrimu;

 4. išmanyti Rusijos federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

 5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 ( 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus ( II skiltis);

 6. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

 8. išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, generalinio prokuroro rekomendacijas ikiteisminio tyrimo klausimais, tarptautinius dvišalius susitarimus; išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje kitų teisės aktų, susijusių su viešosios tvarkos bei eismo saugumo užtikrinimu, reikalavimus prižiūrimoje teritorijoje;

 9. išmanyti Dokumentų ir patalpų tikrinimo, asmenų sulaikymo, patikrinimo ir kontrolės taktikos, transporto priemonių stabdymo, ginklų naudojimo taktikos pagrindus;

 10. gebėti operatyviai reaguoti į gaunamą informaciją apie nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus, dirbti įvykio vietoje, fiksuoti, paimti ir pakuoti nusikalstamos veikos pėdsakus ir kitus tyrimui reikšmingus daiktus (dokumentus); numatyti tyrimų galimybes ir pradėti tyrimus;

 11. mokėti ir gebėti tirti atskirų kategorijų pagal pareigybės aprašyme numatytas funkcijas bylas, numatyti ir atlikti pirminius ir tolimesnius veiksmus pagal bylos specifiką;

 12. gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius įslaptintos informacijos tvarkymą.

 13. gebėti tinkamai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis (interesantais, nukentėjusiais, liudytojais, įvairaus amžiaus, lyties, socialinio ir ekonominio statuso, pažiūrų, kultūros, religijos ir kt. asmenimis), vengiant konfliktinių situacijų;

 14. gebėti užtikrinti viešąją tvarką ir eismo saugumą, užkardant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, vykdyti specialias policines priemones;

 15. gebėti užtikrinti viešąją tvarką ir eismo saugumą masinių renginių metu;

 16. gebėti tikrinti transporto priemones, asmenis ir krovinius, vykdyti migracinių procesų kontrolę;

 17. gebėti planuoti, organizuoti, vykdyti ir atsakyti už pavestų uždavinių įgyvendinimą priskirtoje teritorijoje;

 18. išmanyti prevencinių projektų rengimo principus, gebėti organizuoti prevencinius renginius;

 19. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, keistis informacija, telkiant bendruomenės aktyvą, policijos rėmėjus, ir į bendrą veiklą įtraukiant visuomenines ir valstybines institucijas, nevyriausybines organizacijas;

 20. gebėti atlikti asmenų, kurie turi ginklus ar pirotechnikos priemones, taip pat vykdo asmens ir turto saugą patikrinimus, nustačius pažeidimus, surašyti protokolus ir nutarimus administracinio teisės pažeidimo bylose;

 21. gebėti nustatyti administracinės teisės pažeidėjus, priimti ir nagrinėti žodinius ir rašytinius gyventojų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, atlikti atskirus procesinius veiksmus (įvykio vietos apžiūrą, kratą, poėmį, liudytojo apklausą, įtariamojo sulaikymą) priimti sprendimus atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, vykdyti asmenų paiešką;

 22. gebėti suteikti neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų;

 23. gebėti kaupti ir sisteminti informaciją apie asmenis, procesus ir veiksmus prižiūrimoje teritorijoje;

 24. gebėti dirbti su registrais ir informacinėmis sistemomis, tiesiogiai susijusiais su nusikalstamų veikų bei administracinių teisės pažeidimų tyrimu, policijoje naudojama specialiąja technika;

 25. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

 1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

 2. padeda skyriaus viršininkui ir skyriaus vyriausiajam specialistui planuoti ir organizuoti prižiūrimoje teritorijoje policijos nuovados atliekamą prevencinį darbą, siekiant užkardyti ir laiku išaiškinti teisės pažeidimus;

 3. asmeniškai vykdo funkcijas, numatytas Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos instrukcijoje bei kontroliuoja kaip instrukciją vykdo kiti nuovados pareigūnai;

 4. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose procesinius sprendimus;

 5. analizuoja teisėtvarkos būklę priskirtoje prižiūrimoje teritorijoje;

 6. kontroliuoja tyrėjų ir vyriausiųjų postinių veiklą, teikia pasiūlymus skyriaus viršininkui dėl jų paskatinimo ar nubaudimo;

 7. skyriaus viršininkui ar skyriaus vyriausiajam tyrėjui pavedus atlieka tarnybinius patikrinimus dėl nuovados darbuotojų teisėtumo bei drausmės pažeidimų;

 8. užtikrina tarnybinių dokumentų bei skyriui skirtų specialiųjų policijos ir ryšio priemonių apsaugą ir tinkamą naudojimą;

 9. esant būtinumui naudojasi Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu priskirtu tarnybiniu automobiliu, atsako už jo techninę būklę, tvarkingą eksploataciją, kelionės lapų pildymą bei įrašų jame teisingumą, magnetinės plastikinės kortelės kurui saugumą;

 10. asmeniškai atsako už įvestų duomenų į policijos registrus teisingumą bei registrų duomenų apsaugą.

 11. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

 12. teikia siūlymus skyriaus viršininkui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

 13. rengia ir teikia skyriaus viršininkui ar skyriaus vyriausiajam specialistui pasirašyti prevencinių priemonių planus bei atsako už jų vykdymą;

 14. rengia skyriaus veiklos ataskaitas bei teikia jas skyriaus viršininkui ar vyriausiajam specialistui;

 15. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį bei atsako už įrašytų duomenų teisingumą;

 16. organizuoja ir vykdo skyriaus policijos rėmėjų darbą;

 17. laikinai nesant skyriaus vyriausiajam specialistui eina jo pareigas;

 18. vykdo skyriaus viršininko ar vyriausiojo specialisto žodžiu, raštu ar registrų pagalba suformuotas bei pavestas užduotis;

 19. vykdo kitus su policijos komisariato ar skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato strateginiams tikslams pasiekti.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato viešosios policijos skyriaus viršininkui.

 

 

2. KAUNO MIESTO SANTAKOS POLICIJOS KOMISARIATO VEIKLOS SKYRIAUS TYRĖJO (1 pareigybė)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Santakos policijos komisariato Veiklos skyriaus (toliau – Veiklos skyriaus) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

II. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga prižiūrimoje teritorijoje užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą ir kitų iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu, internetinėmis naršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;

5.4. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.5. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

5.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.7. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

6.2. gavęs pranešimus apie administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, įvykių vietose, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visus būtinus veiksmus, kad operatyviai ir išsamiai būtų priimti sprendimai dėl administracinių nusižengimų ar ištirtos nusikalstamos veikos;

6.3. pagal kompetenciją užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

6.4. pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir priima nutarimus šiose bylose, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;

6.5. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, patruliuoja, pagal kompetenciją dalyvauja specialiose policijos priemonėse ir operacijose;

6.6. vykdo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją;

6.7. pagal kompetenciją vykdo pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paiešką, nustato asmens tapatybę, taip pat rastų neatpažintų lavonų asmens tapatybę;

6.8. teikia nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų ar bejėgiškos būklės asmenims neatidėliotiną pagalbą, reikalingą gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti;

6.9. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolimesnį darbą su jais, organizuoja ir vykdo jų apsaugą;

6.10. vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą, užtikriną policijos įstaigoje laikomų sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų apsaugą ir priežiūrą;

6.11. kontroliuoja rizikos grupėje esančius asmenis;

6.12. pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

6.13. organizuoja ir vykdo asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklų, kontrolę prižiūrimoje teritorijoje;

6.14. vykdo užduotis dėl teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimų, susijusių su procesiniais veiksmais ir veiksmais, susijusiais su administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymu;

6.15. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.16. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

6.17. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

6.18. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veiklos skyriaus viršininkui ir pagal tarnybinį būtinumą (nustatytų funkcijų vykdymo srityje) – vyriausiajam tyrėjui, atliekančiam grupės pareigūnų, dirbančių prižiūrimoje teritorijoje, veiklos kontrolės funkciją.

 

 

 

3. KAUNO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO 2-OJO VEIKLOS SKYRIAUS TYRĖJO (1 pareigybė)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus (toliau – Veiklos skyriaus) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

II. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga prižiūrimoje teritorijoje užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą ir kitų iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. mokėti užsienio anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu, internetinėmis naršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;

5.4. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

5.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;

5.6. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.8. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo”.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

6.2. gavęs pranešimus apie administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, įvykių vietose, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visus būtinus veiksmus, kad operatyviai ir išsamiai būtų priimti sprendimai dėl administracinių nusižengimų ar ištirtos nusikalstamos veikos;

6.3. pagal kompetenciją užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku, nustatyta tvarka atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą;

6.4. pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir priima nutarimus šiose bylose, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;

6.5. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, patruliuoja, pagal kompetenciją dalyvauja specialiose policijos priemonėse ir operacijose;

6.6. vykdo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją;

6.7. pagal kompetenciją vykdo pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paiešką, nustato asmens tapatybę, taip pat rastų neatpažintų lavonų asmens tapatybę;

6.8. teikia nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų ar bejėgiškos būklės asmenims neatidėliotiną pagalbą, reikalingą gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti;

6.9. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolimesnį darbą su jais, organizuoja ir vykdo jų apsaugą;

6.10. vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą, užtikriną policijos įstaigoje laikomų sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų apsaugą ir priežiūrą;

6.11. kontroliuoja rizikos grupėje esančius asmenis;

6.12. pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

6.13. organizuoja ir vykdo asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklų, kontrolę prižiūrimoje teritorijoje;

6.14. vykdo užduotis dėl teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimų, susijusių su procesiniais veiksmais ir veiksmais, susijusiais su administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymu;

6.15. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.16. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

6.17. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

6.18. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veiklos skyriaus viršininkui ir pagal tarnybinį būtinumą (nustatytų funkcijų vykdymo srityje) – vyriausiajam tyrėjui, atliekančiam grupės pareigūnų, dirbančių prižiūrimoje teritorijoje, veiklos kontrolės funkciją.

 

 

 

4. KAUNO MIESTO SANTAKOS POLICIJOS KOMISARIATO VEIKLOS SKYRIAUS VYRESNIOJO TYRĖJO (1 pareigybės)

 

 

 1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Santakos policijos komisariato Veiklos skyriaus (toliau – Veiklos skyriaus) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 10.

II. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga prižiūrimoje teritorijoje užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą ir kitų iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;

5.4. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

5.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.6. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu, internetinėmis naršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;

5.7. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo”.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

6.2. gavęs pranešimus apie administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, įvykių vietose, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visus būtinus veiksmus, kad operatyviai ir išsamiai būtų priimti sprendimai dėl administracinių nusižengimų ar ištirtos nusikalstamos veikos;

6.3. pagal kompetenciją užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

6.4. pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir priima nutarimus šiose bylose, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;

6.5. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, patruliuoja, pagal kompetenciją dalyvauja specialiose policijos priemonėse ir operacijose;

6.6. vykdo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją;

6.7. pagal kompetenciją vykdo pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paiešką, nustato asmens tapatybę, taip pat rastų neatpažintų lavonų asmens tapatybę;

6.8. teikia nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų ar bejėgiškos būklės asmenims neatidėliotiną pagalbą, reikalingą gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti;

6.9. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolimesnį darbą su jais, organizuoja ir vykdo jų apsaugą;

6.10. vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą, užtikriną policijos įstaigoje laikomų sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų apsaugą ir priežiūrą;

6.11. kontroliuoja rizikos grupėje esančius asmenis;

6.12. pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

6.13. organizuoja ir vykdo asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklų, kontrolę prižiūrimoje teritorijoje;

6.14. vykdo užduotis dėl teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimų, susijusių su procesiniais veiksmais ir veiksmais, susijusiais su administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymu;

6.15. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.16. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.17. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

6.18. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

6.19. teikia vyriausiajam tyrėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

6.20. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veiklos skyriaus viršininkui ir pagal tarnybinį būtinumą (nustatytų funkcijų vykdymo srityje) – vyriausiajam tyrėjui, atliekančiam grupės pareigūnų, dirbančių prižiūrimoje teritorijoje, veiklos kontrolės funkciją.

 

 

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:

 

Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 patvirtintas „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisykles“.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

- rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui;

- asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- gyvenimo aprašymą;

- vairuotojo pažymėjimą (jei yra reikalavimas);

- užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą (jei yra reikalavimas);

- kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnas turi pateikti dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį fizinio pasirengimo reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei; dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį sveikatos būklės reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei.

 

Pastabos:

1. Atkreipiame dėmesį, kad tiem, kurie neturi pažymos apie užsienio kalbos mokėjimo lygį, jas išduoda Akredituoti centrai, pažyma galioja 3 metus (2014-06-19 LR VRM įsakymu Nr. 1V-420 patvirtinta nauja 2013-05-21 įsakymo Nr. 1V-420 redakcija).

2. Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

3. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų įrenginiais, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

4. Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos apie laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos interneto ir atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos interneto svetainėse (iki sausio 19 d.).

5. Dokumentai priimami adresu: Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo administravimo valdyba, Vitebsko g. 19, LT-11350 Vilnius.

Išsamesnė informacija tel. (8 ~ 5) 271 9801, el. p. jolanta.mickuniene@policija.lt.

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas :

  

 1. KAUNO MIESTO PANEMUNĖS POLICIJOS KOMISARIATO

 

VEIKLOS SKYRIAUS VYRESNIOJO TYRĖJO (2 pareigybės)

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Panemunės policijos komisariato Veiklos skyriaus (toliau – Veiklos skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga prižiūrimoje teritorijoje užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą ir kitų iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį kolegijinį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;

 

4.3. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

 

4.4. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu, internetinėmis naršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;

 

4.5. atitikti Sveikatos būklės vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, II skiltyje nustatytus reikalavimus;

 

4.6. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

4.7. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

 

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo”.

 

4.9. mokėti anglų kalbos pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu .

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

5.1. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

 

5.2. pagal kompetenciją užkardo, atskleidžia, tiria nusikalstamas veikas;

 

5.3. vykdo Veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo užduotis dėl teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimų, susijusių su procesiniais veiksmais ir veiksmais, susijusiais su administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos vykdymu;

 

5.4. vykdo sulaikytų, suimtų, nuteistų asmenų konvojavimą;

 

5.5. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito kontrolę per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais;

 

5.6. užtikriną viešąją tvarką ir visuomenės saugumą masinių renginių metu;

 

5.7. dalyvauja įvairiose tikslinėse priemonėse ir policijos operacijose;

 

5.8. pagal kompetenciją vykdo asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklų, kontrolę prižiūrimoje teritorijoje;

 

5.9. vykdo rizikos grupės asmenų priežiūrą prižiūrimoje teritorijoje;

 

5.10. pagal kompetenciją vykdo prižiūrimoje teritorijoje pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių, vengiančių administracinės atsakomybės ir kitų asmenų paiešką;

 

5.11. pagal kompetenciją nagrinėja ir priima sprendimus administracinių teisės pažeidimų bylose, vykdo administracinę teiseną;

 

5.12. pagal kompetenciją teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, taip pat asmenims, kuriems reikalinga neatidėliotina pagalba dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, stichinės nelaimės ar panašių veiksnių;

 

5.13. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

 

5.14. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

 

5.15. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

 

5.16. pagal kompetenciją analizuoja teisėtvarkos būklę prižiūrimoje teritorijoje;

 

5.17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

 

5.18. dalyvauja susitikimuose, susirinkimuose su seniūnijos seniūnu, mokyklų administracija, socialiniais darbuotojais ir prižiūrimos teritorijos gyventojais;

 

5.19. teikia vyriausiajam tyrėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

 

5.20. laikinai nesant vyriausiojo tyrėjo atlieka jo pareigas;

 

5.21. vykdo kitus komisariato viršininko, Veiklos skyriaus viršininko ir vyriausiojo tyrėjo pavedimus, užtikrinant policijos komisariatui iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veiklos skyriaus vyriausiajam tyrėjui.

 

 

 

 

 

 

 

2. ŽALIAKALNIO POLICIJOS KOMISARIATO VIEŠOSIOS POLICIJOS SKYRIAUS TYRĖJO (1 pareigybė)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Tyrėjo pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus (toliau – skyrius) prižiūrimoje teritorijoje. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti prižiūrimos teritorijos viešosios tvarkos bei visuomenės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teikti jiems socialinę pagalbą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje- viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų, specialiojoje veiklos srityje - individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomenės rimties, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimas.

 

 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

5.2. išmanyti Rusijos federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

 

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu;

 

5.4. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

 

5.5. išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, generalinio prokuroro rekomendacijas ikiteisminio tyrimo klausimais, tarptautinius dvišalius susitarimus;

 

5.6. gebėti tinkamai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis (interesantais, nukentėjusiais, liudytojais, įvairaus amžiaus, lyties, socialinio ir ekonominio statuso, pažiūrų, kultūros, religijos ir kt. asmenimis), vengiant konfliktinių situacijų;

 

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

 

5.8. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

 

6.2. vykdo skyriaus viršininko,vyriausiojo tyrėjo ar vyriausiojo specialisto žodžiu, raštu bei registrų pagalba suformuotas ir pavestas užduotis;

 

6.3. vykdo grupės vyresniojo pareigūno žodžiu, raštu ar registrų pagalba suformuotas bei pavestas užduotis;

 

6.4. pagal savo kompetenciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

 

6.5. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamuoju ir Baudžiamojo proceso kodeksais ir pagal savo kompetenciją, skyriaus viršininko, grupės vyresniojo pareigūno, vyriausiojo tyrėjo ar vyriausiojo specialisto pavedimu atlieka atskirus procesinius veiksmus;

 

6.6. užtikrina slaptumo režimą ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

 

6.7. asmeniškai atsako už įvestų duomenų į policijos registrus teisingumą bei registrų duomenų apsaugą;

 

6.8. esant būtinumui naudojasi Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu priskirtu tarnybiniu automobiliu, atsako už jo techninę būklę, tvarkingą eksploataciją, kelionės lapų pildymą bei įrašų jame teisingumą, magnetinės plastikinės kortelės kurui saugumą;

 

6.9. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

 

6.10. užtikrina tarnybinių dokumentų bei skirtų policijos specialiųjų ir ryšio priemonių apsaugą, tinkamą panaudojimą;

 

6.11. teikia siūlymus skyriaus viršininkui ir grupės vyresniajam pareigūnui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.12. vykdo funkcijas, numatytas Policijos prevencinės veiklos organizavimo apraše;

 

6.13. pagal kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose sprendimus, nutarimus;

 

6.14. analizuoja teisėtvarkos būklę priskirtoje prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.15. teikia duomenis skyriaus vyresniajam pareigūnui reikalingus skyriaus veiklos ataskaitoms;

 

6.16. nagrinėja prašymus, pareiškimus, skundus, pavedimus pagal LR Viešojo administravimo įstatymą;

 

6.17. laikinai nesant skyriaus vyresniajam tyrėjui, skyriaus viršininko ar skyriaus vyresniojo pareigūno pavedimu, vykdo jo funkcijas;

 

6.18. vykdo kitus su policijos komisariato ar skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato strateginiams tikslams pasiekti.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkui.

 

 

 

 

 

3. KAUNO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO VEIKLOS SKYRIAUS VIRŠININKO (1 pareigybė)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus (toliau – Veiklos skyriaus) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 7.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga organizuoti tinkamą Veiklos skyriaus veiklą, užtikrinant viešąją tvarką, visuomenės saugumą ir kitų iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

 

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

 

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu;

 

5.4. turėti ne mažesnę kaip 5 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo policijos įstaigų veiklos padaliniuose patirtį;

 

5.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;

 

5.6. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos taisykles;

 

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

 

5.8. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Veiklos skyriaus veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

 

5.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma ,,Slaptai”.

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. atsako už Veiklos skyriui nustatyto veiklos tikslo pasiekimą, funkcijų atlikimą, pavaldžių pareigūnų veiklos organizavimą;

 

6.2. užtikrina, kad Veiklos skyriaus veikla būtų vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

 

6.3. organizuoja ir kontroliuoja skundų, pareiškimų ir pranešimų priėmimą, registravimą ir proceso sprendimų dėl jų priėmimą laiku;

 

6.4. organizuoja ir kontroliuoja Veiklos skyriui priskirtų nusikalstamų veikų užkardymą, atskleidimą ir tyrimą, ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, kontroliuoja jų intensyvumą, užtikrina, kad pavaldūs pareigūnai atskleistų nusikalstamą veiką per kuo trumpesnį laiką, organizuoja ir kontroliuoja prokuroro nurodymų, pavedimų dėl proceso veiksmų ir sprendimų vykdymą, nustatyta tvarka atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą, kontroliuoja ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

 

6.5. veda Veiklos skyriuje tiriamų ikiteisminio tyrimo bylų ir kitų atliekamų tyrimų apskaitą;

 

6.6. organizuoja ir kontroliuoja administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymą prižiūrimoje teritorijoje, pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;

 

6.7. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką, žmonių ir eismo saugumą, specialiose policijos priemonėse ir operacijose;

 

6.8. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimų vykdymą;

 

6.9. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, dingusių be žinios asmenų paiešką, neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybės nustatymą;

 

6.10. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja metinio veiklos plano vykdymą, vykdo stebėseną, teikia veiklos ataskaitas Kauno apskr. VPK viršininko nustatyta tvarka;

 

6.11. esant būtinybei, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja bendravimą su vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis įstaigomis ir organizacijomis, sprendžiant saugios aplinkos formavimo klausimus;

 

6.12. pagal kompetenciją pasirašo Veiklos skyriaus parengtus dokumentus, kontroliuoja užduočių vykdymą;

 

6.13. pagal savo kompetenciją atsako už informacijos pateikimą visuomenės informavimo priemonėms;

 

6.14. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

 

6.15. atsako už dokumentų valdymo, įslaptintų dokumentų, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą Veiklos skyriuje;

 

6.16. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Veiklos skyriaus pareigūnų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, atostogų grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia pavaldžių pareigūnų vertinimo išvadas, teikia siūlymus dėl pavaldžių pareigūnų ir kitų darbuotojų skyrimo ar atleidimo iš pareigų, skatinimo, specialiųjų policijos laipsnių suteikimo, tarnybinių komandiruočių, tarnybinių ar draudiminių nuobaudų skyrimo, jų panaikinimo;

 

6.17. pagal kompetenciją kontroliuoja Kauno apskr. VPK Kauno rajono policijos komisariato viršininko pavedimų vykdymą;

 

6.18. atsako už korupcijos prevencinių priemonių organizavimą ir įgyvendinimą Veiklos skyriuje;

 

6.19. nuolat vykdo pavaldžių pareigūnų teisėtumo, pažeidimų kontrolės ir prevencijos priemones, asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą;

 

6.20. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskr. VPK Kauno rajono policijos komisariato viršininkui.

 

 

 

 

 

 

 

4. KAUNO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO 1-OJO VEIKLOS SKYRIAUS

 

VYRIAUSIOJO TYRĖJO (4 pareigybės)

 

 

 

 

 

 1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato 1-ojo Veiklos skyriaus (toliau – Veiklos skyriaus) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 8.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti, kontroliuoti pavaldžių pareigūnų veiklą ir atsakyti už viešosios tvarkos, visuomenės saugumą ir kitų iškeltų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą prižiūrimoje teritorijoje vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

 

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo policijos įstaigų veiklos padaliniuose patirtį;

 

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;

 

5.4. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

 

5.5. gebėti planuoti, organizuoti, operatyviai priimti racionalius sprendimus, analizuoti savo ir pavaldžių pareigūnų veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

 

5.6. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu, internetinėmis naršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;

 

5.7. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

 

5.8. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

 

5.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo”.

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja pavaldžių pareigūnų, dirbančių prižiūrimoje teritorijoje, veiklą, yra atsakingas už jam pavaldiems pareigūnams priskirtų funkcijų vykdymą;

 

6.2. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

 

6.3. gavęs pranešimus apie administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, įvykių vietose, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visus būtinus veiksmus, kad operatyviai ir išsamiai būtų priimti sprendimai dėl administracinių nusižengimų ar ištirtos nusikalstamos veikos;

 

6.4. pagal kompetenciją užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku, nustatyta tvarka atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą;

 

6.5. pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir priima nutarimus šiose bylose, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną, nagrinėja piliečių skundus dėl priimtų sprendimų administracinių nusižengimų tyrimo bylose, rengia atsiliepimus ir atstovauja Kauno rajono policijos komisariato interesus teismuose;

 

6.6. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, patruliuoja, pagal kompetenciją dalyvauja specialiose policijos priemonėse ir operacijose;

 

6.7. vykdo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją;

 

6.8. pagal kompetenciją vykdo pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paiešką, nustato asmens tapatybę, taip pat rastų neatpažintų lavonų asmens tapatybę;

 

6.9. teikia nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų ar bejėgiškos būklės asmenims neatidėliotiną pagalbą, reikalingą gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti;

 

6.10. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolimesnį darbą su jais, organizuoja ir vykdo jų apsaugą;

 

6.11. organizuoja ir vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą, užtikriną policijos įstaigoje laikomų sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų apsaugą ir priežiūrą;

 

6.12. organizuoja ir kontroliuoja rizikos grupėje esančių asmenų priežiūrą;

 

6.13. organizuoja ir pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

 

6.14. organizuoja ir vykdo asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklų, kontrolę prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.15. organizuoja ir kontroliuoja pavaldiems pareigūnams duotų užduočių dėl teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimų, susijusių su procesiniais veiksmais ir veiksmais, susijusiais su administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymu;

 

6.16. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

 

6.17. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

 

6.18. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

 

6.19. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

 

6.20. analizuoja teisėtvarkos būklę, prevencijos priemonių įtaką kriminogeninei situacijai, teikia išvadas ir siūlymus dėl prevencijos priemonių gerinimo;

 

6.21. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja metinio veiklos plano vykdymą, vykdo stebėseną, teikia veiklos ataskaitas Kauno apskr. VPK viršininko nustatyta tvarka;

 

6.22. pagal kompetenciją rengia ir derina teisės aktų, priemonių planų projektus ir teikia juos tvirtinti;

 

6.23. nuolat vykdo pavaldžių pareigūnų ir darbuotojų teisėtumo, pažeidimų kontrolės ir prevencijos priemones, asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą;

 

6.24. pildo grupės pareigūnų darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žinairaščius skirsto pajėgas viešajai tvarkai masiniuose renginiuose užtikrinti, policijos operacijoms, konvojavimui ir kitoms policijos užduotims vykdyti;

 

6.25. pagal kompetenciją apskaito ir tvarko policijos komisariate saugomas ikiteisminio tyrimo bylas, kuriose nenustatyti įtariamieji ir tyrimas nutrauktas (LR BPK 31 str. 1 d. 1 p., LR BPK 3 str. 1 d. 2 p., LR BPK 212 str. 1 d. 2 p.);

 

6.26. kontroliuoja ir atsako už tarnybinio transporto techninę bųklę ir eksploatavimo teisėtumą;

 

6.27. teikia Veiklos skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl darbo organizavimo ir kontrolės gerinimo;

 

6.28. laikinai nesant Veiklos skyriaus viršininko eina jo pareigas;

 

6.29. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai..

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veiklos skyriaus viršininkui ir pagal tarnybinį būtinumą (nustatytų funkcijų vykdymo srityje) – vyriausiajam tyrėjui, atliekančiam ikiteisminio tyrimo kontrolės funkciją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KAUNO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO 2-OJO VEIKLOS SKYRIAUS

 

VYRIAUSIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS (3 pareigybės)

 

 

 

 1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato 2-ojo Veiklos skyriaus (toliau – Veiklos skyriaus) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 2. Pareigybės grupė – 8.

 

 1. PASKIRTIS

 

 1. Pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti, kontroliuoti pavaldžių pareigūnų veiklą ir atsakyti už viešosios tvarkos, visuomenės saugumą ir kitų iškeltų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą prižiūrimoje teritorijoje vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

 

 1. VEIKLOS SRITIS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

 

 

 1. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo policijos įstaigų veiklos padaliniuose patirtį;

  3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;

  4. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

  5. gebėti planuoti, organizuoti, operatyviai priimti racionalius sprendimus, analizuoti savo ir pavaldžių pareigūnų veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  6. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu, internetinėmis naršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;

  7. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (konkreti užsienio kalba (-os) įrašoma (-os) atsižvelgiant į prižiūrimos teritorijos specifiką);

  8. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

  9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

  10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo”.

 

 

 

 1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja pavaldžių pareigūnų, dirbančių prižiūrimoje teritorijoje, veiklą, yra atsakingas už jam pavaldiems pareigūnams priskirtų funkcijų vykdymą;

  2. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

  3. gavęs pranešimus apie administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, įvykių vietose, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visus būtinus veiksmus, kad operatyviai ir išsamiai būtų priimti sprendimai dėl administracinių nusižengimų ar ištirtos nusikalstamos veikos;

  4. pagal kompetenciją užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku, nustatyta tvarka atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą;

  5. pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir priima nutarimus šiose bylose, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną, nagrinėja piliečių skundus dėl priimtų sprendimų administracinių nusižengimų tyrimo bylose, rengia atsiliepimus ir atstovauja Kauno rajono policijos komisariato interesus teismuose;

  6. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, patruliuoja, pagal kompetenciją dalyvauja specialiose policijos priemonėse ir operacijose;

  7. vykdo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją;

  8. pagal kompetenciją vykdo pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paiešką, nustato asmens tapatybę, taip pat rastų neatpažintų lavonų asmens tapatybę;

  9. teikia nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų ar bejėgiškos būklės asmenims neatidėliotiną pagalbą, reikalingą gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti;

  10. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolimesnį darbą su jais, organizuoja ir vykdo jų apsaugą;

  11. organizuoja ir vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą, užtikriną policijos įstaigoje laikomų sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų apsaugą ir priežiūrą;

  12. organizuoja ir kontroliuoja rizikos grupėje esančių asmenų priežiūrą;

  13. organizuoja ir pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

  14. organizuoja ir vykdo asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklų, kontrolę prižiūrimoje teritorijoje;

  15. organizuoja ir kontroliuoja pavaldiems pareigūnams duotų užduočių dėl teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimų, susijusių su procesiniais veiksmais ir veiksmais, susijusiais su administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymu;

  16. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

  17. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

  18. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

  19. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

  20. analizuoja teisėtvarkos būklę, prevencijos priemonių įtaką kriminogeninei situacijai, teikia išvadas ir siūlymus dėl prevencijos priemonių gerinimo;

  21. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja metinio veiklos plano vykdymą, vykdo stebėseną, teikia veiklos ataskaitas Kauno apskr. VPK viršininko nustatyta tvarka;

  22. pagal kompetenciją rengia ir derina teisės aktų, priemonių planų projektus ir teikia juos tvirtinti;

  23. nuolat vykdo pavaldžių pareigūnų ir darbuotojų teisėtumo, pažeidimų kontrolės ir prevencijos priemones, asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą;

  24. pildo grupės pareigūnų darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, skirsto pajėgas viešajai tvarkai masiniuose renginiuose užtikrinti, policijos operacijoms, konvojavimui ir kitoms policijos užduotims vykdyti;

  25. pagal kompetenciją apskaito ir tvarko policijos komisariate saugomas ikiteisminio tyrimo bylas, kuriose nenustatyti įtariamieji ir tyrimas nutrauktas (LR BPK 31 str. 1 d. 1 p., LR BPK 3 str. 1 d. 2 p., LR BPK 212 str. 1 d. 2 p.);

  26. kontroliuoja ir atsako už tarnybinio transporto techninę būklę ir eksploatavimo teisėtumą;

  27. teikia Veiklos skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl darbo organizavimo ir kontrolės gerinimo;

  28. laikinai nesant Veiklos skyriaus viršininko eina jo pareigas;

  29. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

 

 1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veiklos skyriaus viršininkui ir pagal tarnybinį būtinumą (nustatytų funkcijų vykdymo srityje) – vyriausiajam tyrėjui, atliekančiam ikiteisminio tyrimo kontrolės funkciją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:

 

 

 

Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 patvirtintas „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisykles“.

 

 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

- rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui;

 

- asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

 

- gyvenimo aprašymą;

 

- vairuotojo pažymėjimą (jei yra reikalavimas);

 

- užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą (jei yra reikalavimas);

 

- kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnas turi pateikti dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį fizinio pasirengimo reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei; dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį sveikatos būklės reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei.

 

 

 

Pastabos:

 

1. Atkreipiame dėmesį, kad tiem, kurie neturi pažymos apie užsienio kalbos mokėjimo lygį, jas išduoda Akredituoti centrai, pažyma galioja 3 metus (2014-06-19 LR VRM įsakymu Nr. 1V-420 patvirtinta nauja 2013-05-21 įsakymo Nr. 1V-420 redakcija).

 

2. Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

 

3. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų įrenginiais, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

 

4. Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos apie laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos interneto ir atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos interneto svetainėse (iki gruodžio 15 d.).

 

5. Dokumentai priimami adresu: Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo administravimo valdyba, Vitebsko g. 19, LT-11350 Vilnius.

 

Išsamesnė informacija tel. (8 ~ 5) 271 9801, el. p. jolanta.mickuniene@policija.lt.

 

 

 

 

1. SANTAKOS POLICIJOS KOMISARIATO VEIKLOS SKYRIAUS

 

TYRĖJO

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Santakos policijos komisariato Veiklos skyriaus (toliau – Veiklos skyriaus) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga prižiūrimoje teritorijoje užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą ir kitų iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;

 

5.3. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

 

5.4. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu, internetinėmis naršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;

 

5.5. atitikti Sveikatos būklės vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, II skiltyje nustatytus reikalavimus;

 

5.6. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.7. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

 

5.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo”.

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

  1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

 

6.2. gavęs pranešimus apie administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, įvykių vietose, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visus būtinus veiksmus, kad operatyviai ir išsamiai būtų priimti sprendimai dėl administracinių nusižengimų ar ištirtos nusikalstamos veikos;

 

6.3. pagal kompetenciją užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

 

6.4. pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir priima nutarimus šiose bylose, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;

 

6.5. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, patruliuoja, pagal kompetenciją dalyvauja specialiose policijos priemonėse ir operacijose;

 

6.6. vykdo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją;

 

6.7. pagal kompetenciją vykdo pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paiešką, nustato asmens tapatybę, taip pat rastų neatpažintų lavonų asmens tapatybę;

 

6.8. teikia nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų ar bejėgiškos būklės asmenims neatidėliotiną pagalbą, reikalingą gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti;

 

6.9. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolimesnį darbą su jais, organizuoja ir vykdo jų apsaugą;

 

6.10. vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą, užtikriną policijos įstaigoje laikomų sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų apsaugą ir priežiūrą;

 

6.11. kontroliuoja rizikos grupėje esančius asmenis;

 

6.12. pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

 

6.13. organizuoja ir vykdo asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklų, kontrolę prižiūrimoje teritorijoje;

 

6.14. vykdo užduotis dėl teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimų, susijusių su procesiniais veiksmais ir veiksmais, susijusiais su administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymu;

 

6.15. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

 

6.16. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

 

6.17. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

 

6.18. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veiklos skyriaus viršininkui ir pagal tarnybinį būtinumą (nustatytų funkcijų vykdymo srityje) – vyriausiajam tyrėjui, atliekančiam grupės pareigūnų, dirbančių prižiūrimoje teritorijoje, veiklos kontrolės funkciją.

 

 

 

 

 

 

 

2. PATRULIŲ RINKTINĖS 2-OSIOS KUOPOS 1-OJO BŪRIO SPECIALISTO

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Patrulių rinktinės 2-osios kuopos 1-ojo būrio specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga teikti socialinę pagalbą piliečiams, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, viešajai tvarkai ir visuomeninei rimčiai užtikrinti, saugaus eismo priežiūrai, objektų apsaugai, patrulių darbo kontrolei užtikrinti.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo ir bendroje veiklos srityje - viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinime, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijoje.

 

 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

 

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu;

 

5.4. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

 

5.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

 

5.6. žinoti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

 

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

 

5.8. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. vykdo Policijos patrulių veiklos instrukcijoje numatytas funkcijas;

 

6.2. vadovauja pavaldiems pareigūnams, kontroliuoja ir atsako už jų tarnybinę veiklą;

 

6.3. kaupia informaciją apie prižiūrimoje teritorijoje padarytus nusikaltimus, viešosios tvarkos pažeidimus, eismo įvykius ir parengia patrulinius maršrutus pagal atliktą analizę;

 

6.4. tvarko kasdienę būrio darbo rezultatų apskaitą ir analizę, rengia suorganizuotų specialių reidų ataskaitas, atsako už jų teisingumą, pateikia jas apskaitos ir analizės grupei;

 

6.5. tikrina pavaldžių pareigūnų žinias, ginklo, spec. priemonių panaudojimo sąlygas ir tvarką;

 

6.6. ne rečiau kaip kartą per mėnesį patikrina būrio ginkluotę ir automobilių techninę būklę;

 

6.7. kasdien tikrina pareigūnų tarnybos vykdymą ir daro įrašus tarnybinėse knygelėse;

 

6.8. ne rečiau kaip du kartus per savaitę bendrauja su priskirto teritorinio policijos komisariato vadovais;

 

6.9. dirba su pavaldžiais pareigūnais maršrute, teikia jiems metodinę pagalbą, padeda priimtiems į tarnybą bei nepakankamai įgudusiems patruliams tinkamai vykdyti Policijos patrulių veiklos instrukcijoje numatytas patrulio funkcijas;

 

6.10. atsako už būrio patrulių kovinio bei fizinio pasirengimo pratybų lankymą, tarnybinę drausmę;

 

6.11. įstatymų nustatyta tvarka įformina ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir priima sprendimus;

 

6.12. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir teisės pažeidėjų skundus, atsako už teisiškai pagrįstą jų ištyrimą;

 

6.13. atlieka padalinio pareigūnų ir tarnautojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, kontroliuoja kaip laikomasi darbo drausmės, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų, atlieka šios srities prevencines priemones;

 

6.14. vykdo Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

 

6.15. pagal savo kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai;

 

6.16. pagal kompetenciją suveda duomenis apie padarytus administracinės teisės pažeidimus į duomenų bazę;

 

6.17. atsako už būriui priskirtos technikos bei spec. priemonių tinkamą eksploataciją;

 

6.18. vykdo netikėtus patikrinimus, šių patikrinimų ataskaitas teikia padalinio vadui;

 

6.19. vykdo Kauno apskr. VPK vadovybės, Patrulių rinktinės vado pavedimus ir nurodymus;

 

6.20. nesant būrio vado, laikinai vykdo būrio vado funkcijas;

 

6.21. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

 

6.22. atsako už šių pareiginių funkcijų vykdymą.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskr. VPK Patrulių rinktinės 2-osios kuopos vadui.

 

 

 

 

 

3. PATRULIŲ RINKTINĖS 3-IOSIOS KUOPOS 1-OJO BŪRIO SPECIALISTO

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos 1-ojo būrio specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės grupė – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga teikti socialinę pagalbą piliečiams, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, viešajai tvarkai ir visuomeninei rimčiai užtikrinti, saugaus eismo priežiūrai, objektų apsaugai, patrulių darbo kontrolei užtikrinti.

 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo ir bendroje veiklos srityje - viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinime, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijoje.

 

 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

 

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu;

 

5.4. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

 

5.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

 

5.6. žinoti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

 

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

 

5.8. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

6.1. vykdo Policijos patrulių veiklos instrukcijoje numatytas funkcijas;

 

6.2. vadovauja pavaldiems pareigūnams, kontroliuoja ir atsako už jų tarnybinę veiklą;

 

6.3. kaupia informaciją apie prižiūrimoje teritorijoje padarytus nusikaltimus, viešosios tvarkos pažeidimus, eismo įvykius ir parengia patrulinius maršrutus pagal atliktą analizę;

 

6.4. tvarko kasdienę būrio darbo rezultatų apskaitą ir analizę, rengia suorganizuotų specialių reidų ataskaitas, atsako už jų teisingumą, pateikia jas apskaitos ir analizės grupei;

 

6.5. tikrina pavaldžių pareigūnų žinias, ginklo, spec. priemonių panaudojimo sąlygas ir tvarką;

 

6.6. ne rečiau kaip kartą per mėnesį patikrina būrio ginkluotę ir automobilių techninę būklę;

 

6.7. kasdien tikrina pareigūnų tarnybos vykdymą ir daro įrašus tarnybinėse knygelėse;

 

6.8. ne rečiau kaip du kartus per savaitę bendrauja su priskirto teritorinio policijos komisariato vadovais;

 

6.9. dirba su pavaldžiais pareigūnais maršrute, teikia jiems metodinę pagalbą, padeda priimtiems į tarnybą bei nepakankamai įgudusiems patruliams tinkamai vykdyti Policijos patrulių veiklos instrukcijoje numatytas patrulio funkcijas;

 

6.10. atsako už būrio patrulių kovinio bei fizinio pasirengimo pratybų lankymą, tarnybinę drausmę;

 

6.11. įstatymų nustatyta tvarka įformina ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir priima sprendimus;

 

6.12. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir teisės pažeidėjų skundus, atsako už teisiškai pagrįstą jų ištyrimą;

 

6.13. atlieka padalinio pareigūnų ir tarnautojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, kontroliuoja kaip laikomasi darbo drausmės, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų, atlieka šios srities prevencines priemones;

 

6.14. vykdo Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

 

6.15. pagal savo kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai;

 

6.16. pagal kompetenciją suveda duomenis apie padarytus administracinės teisės pažeidimus į duomenų bazę;

 

6.17. atsako už būriui priskirtos technikos bei spec. priemonių tinkamą eksploataciją;

 

6.18. vykdo netikėtus patikrinimus, šių patikrinimų ataskaitas teikia padalinio vadui;

 

6.19. vykdo Kauno apskr. VPK vadovybės, Patrulių rinktinės vado pavedimus ir nurodymus;

 

6.20. nesant būrio vado, laikinai vykdo būrio vado funkcijas;

 

6.21. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

 

6.22. atsako už šių pareiginių funkcijų vykdymą.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskr. VPK Patrulių rinktinės 3-iosios kuopos vadui.

 

 

 

 

 

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

1. Atkreipiame dėmesį, kad tiem, kurie neturi pažymos apie užsienio kalbos mokėjimo lygį, jas išduoda Akredituoti centrai, pažyma galioja 3 metus (2014-06-19 LR VRM įsakymu Nr. 1V-420 patvirtinta nauja 2013-05-21 įsakymo Nr. 1V-420 redakcija).

 

2.  Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

 

3. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų įrenginiais, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

 

4. Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos apie laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos interneto ir atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos interneto svetainėse (iki gruodžio 1 d.) .

 

5. Dokumentai priimami adresu: Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo administravimo valdyba, Vitebsko g. 19, LT-11350 Vilnius.

 

Išsamesnė informacija tel. (8 ~ 5) 271 9801, el. p. jolanta.mickuniene@policija.lt.

 

 

1. VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO TYRĖJO

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Vidaus tyrimų skyriaus vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 10.

II. PASKIRTIS

3. Vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga atlikti tarnybinius patikrinimus, analizuoti ir vertinti Kauno apskr. VPK struktūriniuose padaliniuose atliekamų ir atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas, teikti apibendrintą informaciją, siūlymus, rekomendacijas šių pažeidimų prevencijos klausimais, vykdyti Kauno apskr. VPK vidaus kontrolės funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinime, bendrojoje - tarnybinių nusižengimų atskleidime, tyrime ir prevencijoje.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. būti susipažinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisėsaugos institucijų veiklą ir darbo santykių reguliavimą;

5.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

5.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo policijoje patirtį;

5.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

5.5. atitikti Sveikatos būklės vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus;

5.6. atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. Libre office.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. Atlieka tarnybinius patikrinimus.

6.2. Apibendrina, tvarko ir analizuoja iš Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių gaunamų tarnybinių patikrinimų išvadas ir teikia Kauno apskr. VPK Vidaus tyrimų skyriaus viršininkui siūlymus darbo, tarnybinės drausmės stiprinimo, tarnybinių nusižengimų prevencijos, tarnybinės drausmės stiprinimo bei teisėtumo klausimais.

6.3. Susipažįsta su įstatymų, nutarimų ir kitų norminių teisės aktų pakeitimais.

6.4. Organizuoja pareigūnų fizinį ir kovinį pasirengimą.

6.5. Sudaro skyriaus darbo planus ir rengia pažymas apie jų vykdymą.

6.6. Pagal kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai.

6.7. Vykdo piktnaudžiavimų, susijusių su tarnyba, užkardymą.

6.8. Rengia netikėtų Kauno apskr. VPK darbuotojų tikrinimų grafikų projektus ir teikia juos padalinio vadovui.

6.9. Pagal kompetenciją vykdo nuolatinę nuotolinę Kauno apskrities VPK teritorinių policijos komisariatų stebėseną ir kaupia bei apibendrina jos metu gautą informaciją (ir elektroninėse laikmenose).

6.10. Apie pastebėtus galimus Kauno apskrities VPK policijos komisariatų veiklos rizikos veiksnius ar neigiamos praktikos atvejus praneša savo padalinio vadovui bei teikia siūlymus dėl nustatytų neigiamų veiksnių šalinimo.

6.11. Teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl vidaus kontrolės priemonių organizavimo ir įgyvendinimo.

6.12. Dalyvauja Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių tiksliniuose patikrinimuose, rengia šių patikrinimų ataskaitas ir jas teikia tiesioginiam vadovui.

6.13. Pagal kompetenciją naudojasi policijos žinybinių registrų ir informacinių sistemų duomenimis.

6.14. Pagal kompetenciją teikia Kauno apskr. VPK struktūriniams padaliniams informacinę, metodinę bei praktinę pagalbą.

6.15. Laiku ir tiksliai vykdo vadovų nurodymus ir pavedimus.

6.16. Nesant skyriaus viršininko bei esant Kauno apskr. VPK viršininko įsakymui, eina Kauno apskr. VPK Vidaus tyrimų skyriaus viršininko pareigas.

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskr. VPK Vidaus tyrimų skyriaus viršininkui.

 

 

 

2. PATRULIŲ RINKTINĖS 1-OS KUOPOS 2-OJO BŪRIO VADO

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Patrulių rinktinės 1-iosios kuopos 2-ojo būrio vadas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

II. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga patrulių būrio veiklai planuoti ir organizuoti, žmogaus teisių ir laisvių apsaugai, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui, neatidėliotinos pagalbos asmenims teikimui, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, saugaus eismo priežiūrai, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugai vykdyti.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, eismo priežiūra, neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksmų.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

5.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

5.4. turėti vadovavimo, darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, analitiškai mąstyti, greitai orientuotis, operatyviai priimti sprendimu, gebėti organizuoti būrio darbą ir nustatyti veiklos prioritetus;

5.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.6. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu;

5.7. išmanyti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

5.8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.10. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešajai policijai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

6.1. sudaro policijos patrulio patruliavimo maršruto ar posto kortelę, taip pat informacinį sektoriaus biuletenį;

6.2. eismo priežiūros užduotis surašo policijos patrulio tarnybos užduotyje;

6.3. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinės teisės pažeidėjams skiria administracines nuobaudas;

6.4. kaupia ir apibendrina policijos patrulių tarnybos metu surinktą informaciją, statistinius duomenis;

6.5. teikia policijos patruliams metodinę ir praktinę pagalbą, nuolat vykdo pavaldžių policijos patrulių veiklos, etikos laikymosi, uniformos dėvėjimo ir darbo drausmės kontrolę, įgyvendina kovos su korupcija priemonių planus;

6.6. vykdo būriui patikėtų alkoholio kiekio ir transporto priemonių greičio matavimo prietaisais atliktų matavimų duomenų bei tokių prietaisų naudojimo kontrolę

6.7. vykdo būriui patikėtų techninių priemonių, specialiųjų materialinių išteklių, tarnybinių automobilių, ginkluotės tinkamą naudojimą ir priežiūrą;

6.8. kontroliuoja, ar per nustatytą terminą ir tinkamai tvarkomi visi policijos registruose ir informacinėse sistemose veiklos metu užfiksuoti duomenys, nustatyta tvarka perkelia vaizdo ir (arba) garso įrašymo priemonėmis užfiksuotus duomenis į kompiuterinę laikmeną;

6.9. vykdo pavaldžių pareigūnų darbinės veiklos įvertinimą, kvalifikacijos tobulinimą;

6.10. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir asmeniškai atsako už būriui pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą;

6.11. esant būtinumui, vykdo vyriausiojo patrulio funkcijas;

6.12. kontroliuoja patrulių tarnybinių užsiėmimų, kovinio bei fizinio parengimo vykdymą, yra mokomosios grupės vadovas;

6.13. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

6.14. kuopos vado pavedimu, sudaro policijos patrulių darbo laiko grafikus Policijos registruojamų įvykių registre, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atsižvelgdamas į kriminogeninę ir avaringumo padėtį, kitų policijos įstaigų padalinių pateiktus siūlymus, sudaro policijos patrulių išdėstymo planą tarnybos pamainai, parai ar atitinkamam laikotarpiui, užtikrina, kad išdėstymo plano lape pateikiami duomenys būtų laiku įvedami ir tikslinami Policijos registruojamų įvykių registre, numatydamas pamainos pareigūnų pajėgas patruliavimui, jei policijos patrulį sudaro du ir daugiau pareigūnų, atsižvelgdamas į jų asmenines ir dalykines savybes, paskiria policijos patrulio vyresnįjį pareigūną, numato ir paskiria turimas priemones policijos patruliams suformuluotoms užduotims vykdyti;

6.15. nesant kuopos vado, Patrulių rinktinės vado pavedimu, laikinai vykdo kuopos vado funkcijas.

6.16. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 1-osios kuopos vadui.

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:

 

Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 patvirtintas „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisykles“.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

- rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui;

- asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- gyvenimo aprašymą;

- vairuotojo pažymėjimą (jei yra reikalavimas);

- užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą (jei yra reikalavimas);

- kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnas turi pateikti dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį fizinio pasirengimo reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei; dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį sveikatos būklės reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei.

 

Pastabos:

1. Atkreipiame dėmesį, kad tiem, kurie neturi pažymos apie užsienio kalbos mokėjimo lygį, jas išduoda Akredituoti centrai, pažyma galioja 3 metus (2014-06-19 LR VRM įsakymu Nr. 1V-420 patvirtinta nauja 2013-05-21 įsakymo Nr. 1V-420 redakcija).

2. Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

3. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų įrenginiais, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

4. Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos apie laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos interneto ir atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos interneto svetainėse .

5. Dokumentai priimami adresu: Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo administravimo valdyba, Vitebsko g. 19, LT-11350 Vilnius.

Išsamesnė informacija tel. (8 ~ 5) 271 9801, el. p. vaiva.jurseniene@policija.lt.

 

 

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas :

 

 

 

1. JONAVOS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO VIEŠOSIOS POLICIJOS SKYRIAUS PATRULIŲ BŪRIO VYRIAUSIOJO PATRULIO

 

 

 

 1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vyriausiasis patrulis yra statutinis valstybės tarnautojas.

 2. Pareigybės grupė – 13.

 

 1. PASKIRTIS

 

 1. Saugoti viešąją tvarką ir visuomeninę rimtį, užtikrinti piliečių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, vykdyti eismo saugumo priežiūrą, užkardyti teisės pažeidimams. Užtikrinti įtariamųjų, kaltinamųjų, teisiamųjų, taip pat nuteistų laisvės atėmimo bausme asmenų saugų konvojavimą.

 

 

 

 1. VEIKLOS SRITIS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešosios saugumo užtikrinime.

 

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

  2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą.

  3. Mokėti kaupti, apibendrinti gautą informaciją;

  4. mokėti surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, teikti neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų, ir tiems kurių būklė bejėgiška.

  5. Esant būtinumui savarankiškai organizuoti savo veiklą.

  6. Dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų valdymą.

  7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

  8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, turėti leidimą vairuoti transporto priemones su specialiaisiais garso ir šviesos signalais.

  9. atitikti pirmąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais lygį;

  10. atitikti sveikatos būklės reikalavimus pagal vidaus reikalų sistemos pareigūnų sąvado II skiltį.

  11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V. PAGRINDINĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. saugo viešąją tvarką ir visuomeninę rimtį gatvėse, aikštėse, stotyse, gyvenamuosiuose rajonuose, kitose žmonių susibūrimo vietose.

  2. Užtikrina tvarką ir visuomeninę rimtį, žmonių ir turto saugumą masinių renginių metu, katastrofų, gaivalinių nelaimių, epidemijų, epizootijų ir kitų panašių įvykiu metu.

  3. Reguliuoja transporto ir pėsčiųjų eismą, vykdo kelių eismo priežiūrą, siekiant užtikrinti saugų eismą.

  4. Pristato į policiją chuliganiškai besielgiančius teisės pažeidėjus, įtariamus padarius nusikaltimus asmenis.

  5. Patruliuoja viešose vietose ir gatvėse, dalyvauja užkardant ir išaiškinant nusikaltimus ir kitus teisėtvarkos pažeidimus, sulaiko įtariamus asmenis padariusius nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus.

  6. Nedelsiant reaguoja į pranešimus apie nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimu.

  7. Bendradarbiauja su kitomis policijos tarnybomis.

  8. Kontroliuoja asmenis, kuriems skirti teismo įpareigojimai bei paskirta kardomoji priemonė – namų areštas

  6.9. Iškeltų uždavinių įgyvendinimui dirba nenormuotą darbo dieną, naktį bei švenčių dienomis.

  6.10. Dalyvauja tarnybiniuose užsiėmimuose (mokymuose), vykdo kitus vadovybės nurodymus ir užduotis.

  6.11. Pagal kompetenciją vykdo aplinkosaugos bei nelegalios migracijos, nelegalios narkotikų ir psichotropinių medžiagų, akcizinių prekių apyvartos kontrolę.

  6.12 Vykdo objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugą.

  6.13. Užtikrina priskirto tarnybinio automobilio techninę būklę, naudojimą, eksploataciją, švarą ir apsaugą, išvažiavus iš nuolatinės saugojimo vietos, gauna kelionės lapą, pasirašo jame, užtikrina tvarkingą kelionės lapų pildymą, saugojimą ir savalaikį pateikimą PK Organizaciniam poskyriui. Esant būtinumui pateikia transporto priemonę apžiūrėti atsakingam asmeniui, neviršija nustatytos paskirtos tarnybinės transporto priemonės ridos limitų, transporto priemonę naudoja pagal paskirtį.

  6.14. Užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzitą per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais. Pagal kompetenciją vykdo Šengeno erdvėje keliaujančių asmenų kontrolę.

  6.15 Apie mėginimus siūlyti kyšį ar papirkti pareigūną praneša nustatyta tvarka.

  6.16. Kontroliuoja eismą, teisės aktų numatyta tvarka taiko administracinio poveikio priemones asmenims pažeidusiems kelių eismo taisykles ir kitus teisės aktus. Surašo administracinės teisės pažeidimo protokolus, baudos kvitus, laikinus leidimus, kitus dokumentus.

  6.17. Analizuoja situaciją keliuose, kelių sąlygas ir pateikia apie tai informaciją Patrulių būrio vadui.

  6.18. Vykdo kitus su Viešosios policijos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti veiklos plane numatyti tikslai.

  6.19. esant tarnybiniam būtinumui konvojuoja sulaikytus, suimtus ir nuteistus asmenis į teismo buveines arba kitus paskirties punktus užtikrinant ginkluotą tokių asmenų apsaugą.

  6.20. Atlieka konvojuojamųjų ir jų daiktų kratą.

   

  VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

   

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vadui.

   

   

   

   

   

  2. KELIŲ POLICIJOS VALDYBOS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ EISMO SAUGUMUI TYRIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO TYRĖJO

   

   

   

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

   

  1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Nusikalstamų veikų eismo saugumui skyriaus (toliau - Nusikalstamų veikų eismo saugumui skyriaus) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   

  2. Pareigybės grupė - 8

   

  II. PASKIRTIS

   

  3. Vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų eismo saugumui tyrimą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) prižiūrimoje teritorijoje.

   

   

   

  III. VEIKLOS SRITIS

   

  4. Šias pareigas einantis tarnautojas (statutinis) vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse - viešąjame saugume, ikiteisminio tyrimo atlikime bylose dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimų, administracinių teisės pažeidimų bylų, dėl eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės, tyrime.

   

   

   

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

  5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

   

  5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

   

  5.2. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos transporto priemones;

   

  5.3. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu;

   

  5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą vidaus reikalų sistemoje; eismo saugumo užtikrinimą ir viešąjį administravimą, baudžiamąją teisę, administracinę teisę, dokumentų apskaitos ir tvarkymo taisykles;

   

  5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

   

  5.6. turėti veiklos koordinavimo įgūdžius, gebėti priimti sprendimus, planuoti ir organizuoti darbą, išmanyti bendravimo psichologiją;

   

  5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis);

   

  5.8. atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

   

  5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

   

   

   

  V. VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   

  6.1. operatyvinės grupės sudėtyje išvykta į eismo įvykių vietas, pradeda ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, atlieka įvykio vietų, transporto priemonių apžiūrą bei neatidėliotinus procesinius veiksmus. Atlieka patikslinimą medžiagose ir priima procesinius sprendimus;

   

  6.2. pagal savo kompetenciją atlieka procesinius veiksmus paskirtose tirti kituose ikiteisminio tyrimo bylose, vykdo organizuojančio bei kontroliuojančio ikiteisminį tyrimą prokuroro pavedimus bei nurodymus ir atsako už jų savalaikį vykdymą bei kokybę. Tiria sudėtingas ikiteisminio tyrimo bylas bei pildo užsienio šalių teisėsaugos organų teisinės pagalbos pavedimus;

   

  6.3. pagal savo kompetenciją pildo atskirus pavedimus, nurodymus bei paklausimus ir atsako už jų savalaikį vykdymą;

   

  6.4. įstatymo nustatyta tvarka įformina ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylų teisenas ir priima procesinius sprendimus;

   

  6.5. nagrinėja piliečių pranešimus, pareiškimus, skundus ir savo kompetencijos ribose priima sprendimus;

   

  6.6. atsako už tarnybinių dokumentų ir tarnybinės informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto perdavimo;

   

  6.7. pagal savo kompetenciją teikia žiniasklaidai informaciją dėl atliekamų ikiteisminių bei administracinių tyrimų;

   

  6.8. pagal kompetenciją naudojasi kompiuteriniais registrais ir informacinėmis sistemomis;

   

  6.9. registruoja faktinius duomenis Policijos registruojamų įvykių, Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registruose;

   

  6.10. tikrina vedamus duomenys į Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registrą, atsako už jų savalaikį įvedimą bei teisingumą;

   

  6.11. analizuoja teismų nuosprendžius ir teikia siūlymus darbui gerinti;

   

  6.12. konsultuoja Kauno aps. VPK KPV NVESTS pareigūnus, teisės normų taikymo, nusikalstamų veikų kvalifikavimo, atskirų procesinių veiksmų klausimais. Padeda pareigūnams, tiriant fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus ir skundus. Tikrina administracinės teisės pažeidimų ir ikiteisminio tyrimo baudžiamųjų bylų medžiagas;

   

  6.13. teikia siūlymus dėl darbo organizavimo gerinimo bei veiklos efektyvumo atliekant ikiteisminį tyrimą;

   

  6.14. kontroliuoja nutrauktų ikiteisminio tyrimo medžiagų savalaikį pridavimą archyvui bei atsako už jų apskaitą;

   

  6.15. užtikrina slaptumo režimą ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

   

  6.16. nesant skyriaus viršininkui atlieka jo pareigas;

   

  6.17. atsako už šių pareiginių funkcijų vykdymą;

   

  6.18. vykdo kitus su Kauno aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

   

   

   

  VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

   

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kelių policijos valdybos Nusikalstamų veikų eismo saugumui tyrimo skyriaus viršininkui.

   

   

   

   

   

   

   

  3. VIEŠOSIOS TVARKOS VALDYBOS AREŠTINĖS IR KONVOJAUS SKYRIAUS

   

  KONVOJAUS BŪRIO VADO

   

   

   

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

   

  1. Viešosios tvarkos valdybos Areštinės ir konvojaus skyriaus (toliau-AKS) konvojaus būrio vadas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   

  2. Pareigybės grupė – 11.

   

  II. PASKIRTIS

   

  3. Viešosios tvarkos valdybos AKS konvojaus būrio vado pareigybė reikalinga planuoti, kontroliuoti ir organizuoti konvojaus būrio darbą.

   

  III. VEIKLOS SRITIS

   

  4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veikos srityje – viešojo saugumo užtikrinimo.

   

   

   

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

  5.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   

  5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

   

  5.2. žinoti ir mokėti bei savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitus teisės aktus reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

   

  5.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“;

   

  5.4. ne mažesnį kaip 3 metų darbo vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

   

  5.5 išmanyti raštvedybos taisykles, išmanyti ir mokėti dirbti darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis, interneto naršyklėmis, naudotis policijos žinybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis;

   

  5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

   

  5.7. gebėti tinkamai bendrauti su pavaldiniais ir kitais asmenimis, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, kilmės ir socialinio statuso;

   

  5.8. gebėti pastebėti ir objektyviai įvertinti pavaldinių kompetencijas ir suteikti jiems grįžtamąjį ryšį vertinamojo pokalbio metu;

   

  5.9. gebėti organizuoti ir įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones padalinyje;

   

  5.10. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus II skiltis.

   

  5.11. atitikti II fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

   

   

   

  V. VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   

  6.1. koordinuoja ir organizuoja kalinamųjų konvojavimą specialiu transportu, pėsčiomis į teismus, pasikeitimo punktus, specialiąsias įstaigas, ikiteisminio tyrimo pareigūnų nurodytas vietas ar medicinos įstaigas;

   

  6.2. skelbia ir kontroliuoja užduotis konvojui, išaiškina jų vykdymo tvarką bei priemones, tikrina, kaip konvojuotojai žino savo pareigas, sudaro ir teikia tvirtinti procesinio konvojaus maršrutus ir konvojuojamųjų apsaugos schemas;

   

  6.3. kontroliuoja įsiteisėjusių teismo nutarčių ir nuosprendžių vykdymą;

   

  6.4. organizuoja konvojaus būrio pareigūnų tarnybinio, kovinio ir fizinio pasirengimo mokymus, atsako už jų kovinį ir fizinį, profesinį pasirengimą;

   

  6.5. kontroliuoja specialaus transporto taupų ir racionalų panaudojimą;

   

  6.6. vykdo teisėtumo pažeidimų, pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas, kontrolės ir prevencijos priemones;

   

  6.7. kontroliuoja, kad pareigūnai laikytųsi duotos priesaikos, vykdytų Lietuvos Respublikos įstatymus ir nurodymus, reglamentuojančius konvojaus pareigūnų tarnybinę veiklą;

   

  6.8. atlieka pavaldžių pareigūnų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, vykdo piktnaudžiavimų, susijusių su tarnyba, užkardymą, užtikrina Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

   

  6.9. atsako už tarnybinių dokumentų ir tarnybinės informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto perdavimo;

   

  6.10. atlieka tarnybinius patikrinimus dėl konvojaus būrio pareigūnų padarytų teisėtumo, darbo pažeidimų ar tarnybinių nusižengimų;

   

  6.11. užtikrina darbo drausmę ir teisėtumo reikalavimus konvojaus būryje;

   

  6.12. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Viešosios tvarkos valdybos vadovams teikia siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;

   

  6.13. planuoja konvojaus būrio pareigūnų poreikį, atsižvelgiant į darbo krūvį, numato kvalifikacijos tobulinimo ir kėlimo poreikį;

   

  6.14. koordinuoja, kontroliuoja, instruktuoja ir skelbia įsakymus konvojaus būrio pareigūnams konkrečioms tarnybinėms užduotims vykdyti;

   

  6.15. užtikrina slaptumo režimo ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

   

  6.16. pagal savo kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai;

   

  6.17. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

   

  6.18. vykdo kitus teisėtus vadovų nurodymus ir pavedimus, susijusius su Viešosios tvarkos valdybos tarnybine veikla.

   

   

   

  VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

   

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Areštinės ir konvojaus skyriaus viršininkui.

   

   

   

   

   

   

   

  4. VIEŠOSIOS TVARKOS VALDYBOS BENDRUOMENĖS PAREIGŪNŲ VEIKLOS SKYRIAUS

   

  BENDRUOMENĖS PAREIGŪNO SPECIALISTO

   

   

   

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

   

  1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus bendruomenės pareigūnas specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   

  2. Pareigybės grupė – 12.

   

  II. PASKIRTIS

   

  3. Pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, formuojant saugią gyvenamąją aplinką, užtikrinti gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pagal kompetenciją teikti jiems socialinę pagalbą.

   

  III. VEIKLOS SRITIS

   

  4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje – viešojo saugumo užtikrinimo – veiklos srityje.

   

   

   

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

  5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   

  5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą;

   

  5.2. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;

   

  5.3. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

   

  5.4. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“;

   

  5.5. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

   

  5.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus.

   

   

   

  V. VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   

  6.1. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, formuojant saugią gyvenamąją aplinką;

   

  6.2. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją prižiūrimoje teritorijoje;

   

  6.3. užtikrina gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pagal kompetenciją teikia jiems socialinę pagalbą;

   

  6.4. planuoja, rengia ir įgyvendina vietines nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos programas, planus ir priemones, teikia juos socialiniams partneriams dėl finansavimo, teikia jų ataskaitas;

   

  6.5. aktyvia veikla stengiasi įtraukti kuo daugiau visuomenės narių į viešosios tvarkos saugojimo ir saugios savo gyvenamosios, darbo ar kitokios buvimo aplinkos saugumo stiprinimo veiklą, inicijuoja bendruomenės aktyvo būrimąsi į saugios kaimynystės grupes, skatina juos tapti policijos rėmėjais, kitais būdais padeda gyvenamųjų vietovių bendruomenėms formuoti saugią aplinką;

   

  6.6. koordinuoja ir vykdo įvairiapusišką aktyvią prevencinę veiklą įkurtose saugios kaimynystės grupėse, palaiko ryšius su jų atstovais ir gyventojais, konsultuoja juos saugios gyvenamosios aplinkos, privačios nuosavybės apsaugos klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją ir kitokią pagalbą, sprendžia saugumo srityje iškilusias problemas;

   

  6.7. bendradarbiauja, organizuoja ir koordinuoja prevencinę veiklą su prižiūrimoje teritorijoje esančiomis švietimo ir kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, konsultuoja juos saugios aplinkos, nuosavybės apsaugos klausimais;

   

  6.8. planuoja, organizuoja ir vykdo prevencinius renginius, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

   

  6.9. stebi ir analizuoja nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų tendencijas ir, atsižvelgiant į situacijos pokyčius, siūlo organizuoti policines priemones;

   

  6.10. esant tarnybiniam būtinumui, užtikrina viešąją tvarką;

   

  6.11. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima gyventojų pareiškimus, prašymus ir skundus;

   

  6.12. pagal kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai, iš anksto suderinęs tai su Kauno apskr. VPK Komunikacijos poskyriu;

   

  6.13. teisės aktų nustatyta tvarka keičiasi informacija su kitomis tarnybomis; informuoja nepilnamečių reikalų pareigūnus apie tėvus ar kitus teisėtus vaiko atstovus, neprižiūrinčius, netinkamai auklėjančius vaikus, apie vaikus patiriančius psichologinį ar fizinį smurtą, valkataujančius, elgetaujančius, galimai vartojančius ar platinančius narkotines medžiagas;

   

  6.14. atsako už tarnybinių dokumentų, tarnybinės informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto perdavimo;

   

  6.15. vykdo kitus Kauno apskr. VPK vadovybės pavedimus, susijusius su Kauno apskr. VPK strateginių tikslų siekimu.

   

  6.16. pareigūno darbo vieta, gali būti nuotolinė.

   

   

   

  VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

   

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskr. VPK Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus viršininkui.

   

   

   

   

   

   

   

  PAPILDOMA INFORMACIJA:

   

   

   

  Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 patvirtintas „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisykles“.

   

  Pastaba. Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

   

  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

   

  - rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui;

   

  - asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

   

  - gyvenimo aprašymą;

   

  - vairuotojo pažymėjimą (jei yra reikalavimas);

   

  - užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą (jei yra reikalavimas);

   

  - kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnas turi pateikti dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį fizinio pasirengimo reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei; dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį sveikatos būklės reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei.

   

   

   

  Pastaba. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų įrenginiais, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

   

  Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos apie laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos interneto ir atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos interneto svetainėse.

   

  Dokumentai priimami adresu: Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo administravimo valdyba, Vitebsko g. 19, LT-11350 Vilnius.

   

  Išsamesnė informacija tel. (8 ~ 5) 271 9801, el. p. jolanta.mickuniene@policija.lt.

   

   

  Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas :

   

  1. KRIMINALINĖS POLICIJOS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ REGISTRAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO TYRĖJO

   

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. 1. Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus (toliau – NVRS) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybių grupė-10.

  II. PASKIRTIS

  3. Pareigybė reikalinga vykdyti įvykio vietų apžiūrą, atlikti kitus neatidėliotinus ikiteisminio tyrimo veiksmus vykdant operatyvinės grupės funkcijas Kauno aps. VPK prižiūrimoje teritorijoje, užtikrinti policijos uždavinių įgyvendinimą, kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

   

  III. VEIKLOS SRITIS

  4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo, bendrosios veiklos srities funkcijas – ikiteisminio tyrimo.

   

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

  5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų ikiteisminio tyrimo pareigūno praktinio darbo patirtį;

  5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą; raštvedybos taisykles; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles; raštvedybos taisykles; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  5.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir 2 metų vairavimo stažą;

  5.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai;

  5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

  5.8. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

  5.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „ Libre Office“„MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, ir „Internet Explorer“;

  5.10. gebėti tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, kvalifikuotai atlikti įvykio vietos apžiūrą ir pirminius būtinus procesinius veiksmus, teikti teisinę ir socialinę pagalbą nukentėjusiems asmenims.

   

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  6.1. teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus apie rengiamas ar padarytas nusikalstamas veikas, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

  6.2. budi pagal iš anksto patvirtintą grafiką operatyvinėje grupėje ir, gavęs pranešimą apie nusikalstamą veiką, teisės aktų nustatyta tvarka išvyksta į įvykio vietą ir kvalifikuotai atlieka jos apžiūrą, kokybiškai surenka su įvykiu susijusią medžiagą, kaip grupės vyresnysis pareigūnas užtikrina paieškos ir kitų neatidėliotinų veiksmų atlikimą, kad operatyviai ir išsamiai būtų ištirta nusikalstama veika, priima sprendimus dėl tyrimo eigos, sulaiko asmenis, paruošia ir įteikia pranešimus apie įtarimus, sprendžia klausimą dėl kardomosios priemonės skyrimo, duoda žodinius nurodymus, susijusius su įvykio tyrimu, kitiems operatyvinės grupės nariams;

  6.3. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, atlieka įvykių aplinkybių tikslinimus, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

  6.4. esant tarnybiniam būtinumui organizuoja ir vykdo visų kategorijų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

  6.5. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolimesnį darbą su jais, organizuoja jų apsaugą.

  6.6. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos, taip pat asmenims, kuriems reikalinga neatidėliotina pagalba dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, stichinės nelaimės ar panašių veiksnių;

  6.7. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

  6.8. užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

  6.9. organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą

  6.10. organizuoja ir kontroliuoja pamainos operatyvinių grupių darbą;

  6.11. dirba su registrų ir informacinių sistemų programine įranga, naudojama skyriuje, atsako už duomenų pateikimą laiku; laiku suveda duomenis į IBPS (Integruota baudžiamojo proceso informacine sistema), į Policijos registruojamų įvykių registrą (toliau – PRĮR); dirba su Vidaus reikalų informacinės sistemos naršykle (toliau – VRIS naršyklė), atsako už įrašytų duomenų teisingumą;

  6.12. teikia siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

  6.13. vykdo kitus viršininko pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.

   

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui

   

   

   

   

  2. KRIMINALINĖS POLICIJOS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ REGISTRAVIMO SKYRIAUS TYRĖJO (4 pareigybės)

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus (toliau – KPNVRS) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės grupė – 11.

  II. PASKIRTIS

  3. Pareigybė reikalinga vykdyti įvykio vietų apžiūrą, atlikti kitus neatidėliotinus ikiteisminio tyrimo veiksmus vykdant operatyvinės grupės funkcijas Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje, užtikrinti policijos uždavinių įgyvendinimą, kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

   

  III. VEIKLOS SRITIS

  4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo, bendrosios veiklos srities funkcijas – ikiteisminio tyrimo atlikimo.

   

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje;

  5.3. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles; raštvedybos taisykles; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  5.4. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir 2 metų vairavimo stažą;

  5.5. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

  5.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

  5.7. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

  5.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „Libre Office ir „Internet Explorer“;

  5.9. gebėti tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, kvalifikuotai atlikti įvykio vietos apžiūrą ir kitus procesinius veiksmus, teikti teisinę ir socialinę pagalbą nukentėjusiems asmenims.

   

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  6.1. teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

  6.2. budi pagal iš anksto patvirtintą grafiką operatyvinėje grupėje ir, gavęs pranešimą apie nusikalstamą veiką, teisės aktų nustatyta tvarka išvyksta į įvykio vietą ir kvalifikuotai atlieka jos apžiūrą, kokybiškai surenka su įvykiu susijusią medžiagą, užtikrina paieškos ir kitų neatidėliotinų veiksmų atlikimą, kad operatyviai ir išsamiai būtų ištirta nusikalstama veika, priima sprendimus dėl tyrimo eigos, sulaiko asmenis, paruošia ir įteikia pranešimus apie įtarimus, sprendžia klausimą dėl kardomosios priemonės skyrimo;

  6.3. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, atlieka įvykių aplinkybių tikslinimus, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

  6.4. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo visų kategorijų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

  6.5. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolesnį darbą su jais, organizuoja jų apsaugą;

  6.6. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos, asmenims, kuriems reikalinga neatidėliotina pagalba dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, stichinės nelaimės ar panašių veiksnių;

  6.7. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

  6.8. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

  6.9. organizuoja procesines prievartos priemones ir jas taiko;

  6.10. dirba su registrų ir informacinių sistemų programine įranga, naudojama KPNVRS, atsako už duomenų pateikimą laiku; laiku suveda duomenis į Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą (IBPS), į Policijos registruojamų įvykių registrą (PRĮR); dirba su Vidaus reikalų informacinės sistemos naršykle (VRIS), atsako už įrašytų duomenų teisingumą;

  6.12. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

   

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskr. VPK KPNVRS viršininkui ir pamainos vyresniajam tyrėjui.

   

   

   

   

  PAPILDOMA INFORMACIJA:

   

  Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 patvirtintas „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisykles“.

  Pastaba. Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  - rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui;

  - asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

  - gyvenimo aprašymą;

  - vairuotojo pažymėjimą (jei yra reikalavimas);

  - užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą (jei yra reikalavimas);

  - kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnas turi pateikti dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį fizinio pasirengimo reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei; dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį sveikatos būklės reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei.

   

  Pastaba. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų įrenginiais, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

  Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos apie laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos interneto ir atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos interneto svetainėse.

  Dokumentai priimami adresu: Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo administravimo valdyba, Vitebsko g. 19, LT-11350 Vilnius.

  Išsamesnė informacija tel. (8 ~ 5) 271 9801, el. p. jolanta.mickuniene@policija.lt.

   

   

  Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas į laisvas aukštesnes statutinio valstybės tarnautojo pareigas:

   

  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos specialių užduočių valdybos 1-ojo skyriaus vyresniojo specialisto.

   

  Pareigybės grupė – 10.

   

  Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

   

   

   

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

   

   

   

  1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos specialiųjų užduočių valdybos 1-ojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   

  2. Pareigybės grupė – 10.

   

   

   

  II. PASKIRTIS

   

   

   

  3. Pareigybė reikalinga užtikrinti techninių priemonių panaudojimą specialia ir bendra tvarka, užtikrinti kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

   

   

   

  III. VEIKLOS SRITIS

   

   

   

  4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

   

   

   

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   

   

   

  5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   

  5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

   

  5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

   

  5.3. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

   

  5.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį bei analitinį darbą;

   

  5.5. turėti informacinių technologijų pagrindus ir gebėti taikyti informacinių technologijų priemones veikloje, mokėti dirbto su LibreOffice programiniu paketu, interneto naršyklėmis ir naudotis policijos ir kitų institucijų žinybiniais registrais bei informacinėmis sistemomis;

   

  5.6. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

   

  5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

   

  5.8. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su informacija, žymima ,,Slaptai“.

   

   

   

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   

   

   

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   

  6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka vykdo techninių priemonių panaudojimo specialia ir bendra tvarka užduotis, tvarko techninių priemonių panaudojimo specialia ir bendra tvarka dokumentaciją, registruoja ir perduoda gautą informaciją pagal priklausomybę;

   

  6.2. pagal kompetenciją analizuoja techninių priemonių galimybes ir atsižvelgęs konkrečias darbo sąlygas, teikia pasiūlymus ar pats tobulina esamą techniką optimaliai ją pritaikant konkrečioms užduotims atlikti;

   

  6.3. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir užsakymus technikai, maskavimo įrenginiams, reikalingiems vykdant konkrečias užduotis gaminti;

   

  6.4. pagal kompetenciją renka duomenis apie naujausią techniką, teikia pasiūlymus dėl jos įsigijimo ir įdiegimo;

   

  6.5. pagal legendą naudoja dokumentus vykdant techninių priemonių panaudojimo specialia ir bendra tvarka užduotis;

   

  6.6. užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą;

   

  6.7. pagal kompetenciją dalyvauja tyrimo grupėse;

   

  6.8. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, kriminalinės žvalgybos subjektų padaliniais, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

   

  6.9. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Kauno apskr. VPK kriminalinės policijos pareigūnams;

   

  6.10. pagal kompetenciją teikia Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

   

  6.11. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus.

   

   

   

   

   

    

   Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

    

   1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

    

   2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

    

   3. Gyvenimo aprašymą.

    

   4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

    

   Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-06-28, skelbimas galioja iki 2016-07-08) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (9 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 3381, el. p. inga.kviliuniene Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

    

    

    

    

   - Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo.

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

   1. Kriminalinės policijos skyriaus vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   2. Pareigybės grupė – 10.

    

   II. PASKIRTIS

    

   3. Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga vykdyti Kriminalinės policijos skyriaus uždavinius ir funkcijas, atlikti ikiteisminį tyrimą sudėtingesnėse, rezonansinio pobūdžio baudžiamosiose bylose, kad būtų tinkamai pritaikytas įstatymas.

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo, bendrosios veiklos srities funkcijas – ikiteisminio tyrimo atlikimo.

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą;

   5.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, valstybės tarnybą, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje ir savo darbe vadovautis jais;

   5.3. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis);

   5.4. atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

   5.5. turėti organizacinių, vadovavimo kolektyvui, veiklos planavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio mąstymo, greitos orientacijos ekstremaliose situacijose gebėjimų;

   5.6. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

   5.7. gerai išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

   5.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer (vartotojo lygiu);

   5.9. pasižymėti komunikabilumu, bendravimo kultūra, sąžiningumu ir sugebėjimu operatyviai priimti racionalius sprendimus.

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   6.1. teisės aktų nustatyta tvarka pradeda ir atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose;

   6.2. baudžiamojo proceso įstatymo numatytais atvejais vykdo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo pavedimus baudžiamosiose bylose;

   6.3. tiria juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus ir skundus;

   6.4. suveda duomenis apie atliekamus ikiteisminius tyrimus į Policijos registruojamų įvykių registrą; asmeniškai atsako už statistinėse ir numerinėse daiktų kortelėse įrašomų duomenų tikslumą ir patikimumą;

   6.5. pagal kompetenciją įgyvendina Europos Sąjungos (Šengeno susitarimo ir kitų), tarptautinių teisės aktų nuostatas;

   6.6. tiesioginėms funkcijoms užtikrinti naudoja duomenų registrų ir Šengeno informacinės sistemos duomenis, vykdo duomenų paiešką (peržiūri duomenis), atspausdina registrų ir Šengeno informacinės sistemos duomenis, o turint teisę, tvarko duomenis (įrašo, keičia, peržiūri duomenis ir rengia bei skelbia perspėjimus pagal Šengeno konvencijos 99.2 ir 100 str. 3 d.);

   6.7. pagal grafiką, esant operatyvinės grupės sudėtyje, išvyksta į nusikaltimų įvykių vietas, pradeda ikiteisminį tyrimą ir tiria nusikalstamas veikas ,,karštais pėdsakais“;

   6.8. esant tarnybiniam būtinumui, daro dokumentų kopijas, bylų aprašus;

   6.9. pagal kompetenciją vykdo Kriminalinės policijos skyriaus bendradarbiavimą su kitais struktūriniais padaliniais bei teisėsaugos institucijomis;

   6.10. pagal savo kompetenciją, iš anksto suderinęs su savo struktūrinio padalinio vadovu bei policijos komisariato atstovu spaudai ir tik tais atvejais, kai į juos kreipiasi viešosios informacijos rengėjai ar platintojai, teikia informaciją žiniasklaidai. Informacijos apie ikiteisminį tyrimą teikia tik tiek, kiek leidžia Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos ir ikiteisminį tyrimą organizuojantis ir jam vadovaujantis prokuroras;

   6.11. esant būtinumui užtikrina viešąją tvarką masinių renginių metu, dalyvauja policinėse priemonėse;

   6.12. Kriminalinės policijos skyriaus vyriausiajam tyrėjui padeda kontroliuoti ir organizuoti Kriminalinės policijos skyriaus pareigūnų (atliekančių ikiteisminį tyrimą) darbą;

   6.13. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Kriminalinės policijos skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio policijos komisariato vadovų pavedimus, kad būtų pasiekti padalinio veiklos tikslai.

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

   7. Kriminalinės policijos skyriaus vyresnysis tyrėjas tiesiogiai pavaldus Kriminalinės policijos skyriaus viršininkui.

   ________________________________

    

   - Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyresniojo tyrėjo (2 pareigybės).

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   2. Pareigybės grupė – 10.

    

   II. PASKIRTIS

    

   3. Pareigybė reikalinga vykdyti kriminalinę žvalgybą, siekiant užkardyti, atskleisti ir tirti teritorinės policijos įstaigos prižiūrimoje teritorijoje daromus labai sunkius, sunkius ir kitus, sukėlusius atgarsį, padariusius didelę žalą valstybei ar asmenims nusikaltimus ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, intelektinei ir pramoninei nuosavybei, taip pat nusikalstamas veikas, nepriklausomai nuo pasikėsinimo dalyko, vykdomas ekonominėje, ūkinėje ar finansinėje terpėje, užtikrinti kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

   5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų kriminalinės žvalgybos arba ikiteisminio tyrimo pareigūno praktinio darbo patirtį;

   5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

   5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

   5.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

   5.6. turėti informacinių technologijų pagrindus ir gebėti taikyti informacinių technologijų priemones veikloje, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis ir naudotis policijos ir kitų institucijų žinybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis;

   5.7. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

   5.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

   5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

    

    

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

   6.2. planuoja, organizuoja ir vykdo kriminalinės žvalgybos veiksmus, atsako už kriminalinės žvalgybos veiksmų intensyvumą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

   6.3. pagal kompetenciją atlieka labai sunkių, sunkių ir kitų nusikaltimų kriminalinės žvalgybos tyrimus bei kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme; prireikus atlieka ikiteisminio tyrimo veiksmus,

   6.4. atlieka finansų tyrimą, siekdamas surasti nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu įgytą turtą arba jo vertę atitinkantį turtą galimam šio turto konfiskavimui ar išplėstiniam konfiskavimui arba galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti, taip pat surinkti kitą tyrimui svarbią informaciją, susijusią su turto sandoriais ir finansinėmis operacijomis;

   6.5. įstatymų numatytomis priemonėmis ir metodais renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie rengiamus ir padarytus nusikaltimus, juos rengiančius ar padariusius asmenis, imasi priemonių, kad šie asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

   6.6. užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už kriminalinės žvalgybos tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

   6.7. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, kriminalinės žvalgybos subjektų padaliniais, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

   6.8. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems Skyriaus pareigūnams bei Kauno apskr. VPK struktūrinių policijos komisariatų tyrėjams;

   6.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, tyrimo grupėse;

   6.10. pagal kompetenciją teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

   6.11. organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą;

   6.12. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo sulaikytų, suimtų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

   6.13. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

   ___________________________

    

   - Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos valdybos Nusikalstamų veikų eismo saugumui skyriaus tyrėjo.

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

    

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Nusikalstamų veikų eismo saugumui skyriaus tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   2. Pareigybės grupė – 11 .

    

    

    

   II. PASKIRTIS

    

   3. Tyrėjo pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų eismo saugumui tyrimą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje.

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

   4. Šias pareigas einantis tarnautojas (statutinis) vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo, ikiteisminio tyrimo atlikimo bylose dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimų, administracinių teisės pažeidimų bylų, dėl eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės, tyrimo.

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

   VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

   5.2. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

   5.3. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu;

   5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą vidaus reikalų sistemoje, eismo saugumo užtikrinimą ir viešąjį administravimą, baudžiamąją teisę, administracinę teisę, dokumentų apskaitos ir tvarkymo taisykles ;

   5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

   5.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

   5.7. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

   5.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   6.1. operatyvinės grupės sudėtyje vyksta į eismo įvykių vietas, pradeda ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, atlieka įvykio vietų ir transporto priemonių apžiūrą bei neatidėliotinus procesinius veiksmus;

   6.2. pagal savo kompetenciją atlieka procesinius veiksmus tirti paskirtose ikiteisminio tyrimo bylose, vykdo organizuojančio bei kontroliuojančio ikiteisminį tyrimą prokuroro pavedimus bei nurodymus ir atsako už jų vykdymą laiku;

   6.3. pagal savo kompetenciją pildo atskirus pavedimus, nurodymus bei paklausimus ir atsako už jų vykdymą laiku;

   6.4. atsako už tarnybinių dokumentų ir tarnybinės informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto perdavimo;

   6.5. užtikrina savo žinioje esančių tarnybinių dokumentų, daiktinių įrodymų apsaugą nuo jų praradimo ir bet kokio neteisėto poveikio;

   6.6. pagal savo kompetenciją teikia žiniasklaidai informaciją dėl atliekamų eismo įvykių tyrimų;

   6.7. pagal kompetenciją naudojasi registrais ir informacinėmis sistemomis;

   6.8. registruoja faktinius duomenis Policijos registruojamų įvykių, Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registruose;

   6.9. užtikrina slaptumo režimą ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

   6.10. vykdo kitus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Nusikalstamų veikų eismo saugumui tyrimo skyriaus viršininkui

   _________________________________

    

   - Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresniojo specialisto.

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

   1. Vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   2. Pareigybės grupė – 10.

    

   II. PASKIRTIS

    

   3. Tirti ir priimti sprendimus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus kompetencijai priskirtose administracinių (nusižengimų) teisės pažeidimų bylose. Administracinės praktikos srityje užtikrinti greičio matavimo prietaisais užfiksuotų administracinių (nusižengimų) teisės pažeidimų dėl leistino saugaus greičio viršijimo tyrimo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūriniuose padaliniuose kontrolę bei veiklos stebėseną.

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

   4. Šias pareigas einantis vyresnysis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas –

   administracinių (nusižengimų) teisės pažeidimų tyrimo bei specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

   5.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

   5.3. turėti ne mažesnį kaip 1 metų stažą vidaus reikalų sistemoje;

   \

    

   5.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

   5.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis);

   5.6. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

   5.7. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu.

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   6.1. iškelia administracinių (nusižengimų) teisės pažeidimų bylas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir jas tiria;

   6.2. įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja administracinių (nusižengimų) teisės pažeidimų bylas ir priima sprendimus, atsako už nuobaudų skyrimo terminus administracinių (nusižengimų) teisės pažeidimų bylose;

   6.3. įformina ir nagrinėja stacionariais mobiliais greičio matavimo prietaisais užfiksuotus Kelių eismo taisyklių pažeidimus;

   6.4. įveda administracinių (nusižengimų) teisės pažeidimų duomenis į Policijos registruojamų administracinių (nusižengimų) teisės pažeidimų ir eismo įvykių bei Policijos registruojamų įvykių registrus;

   6.5. nagrinėja piliečių, įstaigų, organizacijų pareiškimus, prašymus ir skundus, priima atitinkamus sprendimus, apie tai informuoja pareiškėjus, rengia atsakymus;

   6.6. analizuoja, apibendrina padalinio darbo rezultatus dėl Policijos elektroninių paslaugų sistema gautų pranešimų, teikia siūlymus dėl darbo veiklos efektyvumo tobulinimo;

   6.7. analizuoja, apibendrina padalinio darbo rezultatus dėl Greičio matavimo sistemomis gautų pranešimų, teikia siūlymus dėl darbo veiklos efektyvumo tobulinimo;

   6.7. yra atsakingas už pranešimų apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus, gautų iš pareiškėjų, paskirstymą Administracinės veiklos skyriaus specialistams;

   6.8. teikia praktinę ir metodinę pagalbą Administracinės veiklos skyriaus specialistams bei eismo priežiūros funkcijas vykdantiems patruliams Kelių eismo taisyklių, administracinių (nusižengimų) teisės pažeidimų, teisės aktų taikymo, eismo įvykių įforminimo klausimais;

   6.9. atstovauja visuose teismuose ir naudojasi visomis teisėmis, kurias turi proceso šalys: skundą pripažinti, pakeisti skundo pagrindą ar dalyką. Turi teisę pakeisti ieškinio pagrindą arba dalyką padidinti ar sumažinti ieškininius reikalavimus arba atsisakyti ieškinio, pripažinti ieškinį;

   6.10. ruošia apeliacinius skundus dėl teismų nutarčių ir nutarimų, rengia atsiliepimus į piliečių skundus;

   6.11. pagal savo kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai;

   6.12. esant būtinumui, atlieka Administracinės veiklos skyriaus viršininko funkcijas;

   6.13. pavestoms funkcijoms atlikti teisės aktų nustatyta tvarka atlieka informacijos paieškas ir duomenų patikrinimus informacinėse duomenų bazėse ir registruose;

   6.14. pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir atsako už žiniaraščiuose pateiktų duomenų teisingumą bei apskaitą;

   6.15. užtikrina savo žinioje esančių tarnybinių dokumentų, daiktinių įrodymų apsaugą nuo jų praradimo ir bet kokio neteisėto poveikio;

   6.16. vykdo kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti policijos įstaigos strateginiai tikslai.

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus viršininkui.

   ______________________________

    

    

   - Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kelių policijos valdybos Eismo įvykių registravimo skyriaus specialisto.

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

    

   I. pareigybės charakteristika

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kelių policijos valdybos Eismo įvykių registravimo skyriaus specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   2. Pareigybės grupė – 12.

    

   II. paskirtis

    

   3. Specialisto pareigybė reikalinga rengti atsakymus pagal įstaigų, organizacijų ir piliečių paklausimus, informacijos pateikti ir pažymoms išduoti fiziniams asmenims apie užregistruotus administracinius teisės pažeidimus, informacijai suvesti į policijoje naudojamus informacinius duomenų registrus, vykti į eismo įvykio vietas ir įforminti eismo įvykius, nagrinėti Kauno apskr. VPK Kelių policijos valdybos Eismo įvykių registravimo skyriaus kompetencijai priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas ir priimti jose sprendimus, rengti ir pateikti administracinių teisės pažeidimų bylas teismams.

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

   4. Šias pareigas einantis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – administracinių teisės pažeidimų tyrimo bei specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

    

   IV. SPECIALŪS reikalavimai šias pareigas einančiam

   valstybės tarnautojui

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

   5.2. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

   5.3. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą vidaus reikalų sistemoje;

   5.4. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

   5.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis);

   5.6. mokėti dirbti darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis.

   5.7. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

    

    

   V. šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   6.1. nagrinėja piliečių, įstaigų, organizacijų pareiškimus, prašymus ir skundus, priima atitinkamus sprendimus, apie tai informuoja pareiškėjus, rengia atsakymus;

   6.2. pagal savo kompetenciją teikia informaciją piliečiams;

   6.3. organizuoja savalaikį išvykimą į eismo įvykių vietas;

   6.3. atlieka tyrimą dėl asmenų ir transporto priemonių, pasišalinusių iš eismo įvykio vietų;

   6.4. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka informacijos paieškas bei jos peržiūrėjimą informacinėse duomenų bazėse;

   6.5. pradeda administracinių teisės pažeidimų teisenas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir jas tiria;

   6.6. įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir priima sprendimus, atsako už nuobaudų skyrimo terminus administracinių teisės pažeidimų bylose;

   6.7. įstatymų nustatyta tvarka panaikina neteisėtus nutarimus;

   6.8. pagal savo kompetenciją bendrauja su žiniasklaida;

   6.9. įveda administracinių teisės pažeidimų duomenis į policijoje naudojamus informacinius duomenų registrus;

   6.10. kontroliuoja, tikrina Eismo įvykių registravimo skyriaus pareigūnų įforminamų medžiagų kokybę, tvarkomą dokumentaciją;

   6.12. kontroliuoja ir atsako už tarnybinių dokumentų ir tarnybinės informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto perdavimo;

   6.13. užtikrina slaptumo režimo ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

   6.14. užtikrina savo žinioje esančių tarnybinių dokumentų, daiktinių įrodymų apsaugą nuo jų praradimo ir bet kokio neteisėto poveikio;

   6.15. tiria ir, esant pagrindui, priima procesinį sprendimą dėl stacionariais greičio matuokliais užfiksuotų Kelių eismo taisyklių pažeidimų;

   6.16 priimti budėjimą, atlikti visą ginklų ir specialiųjų priemonių apskaitą, užpildyti priėmimo dokumentus ir informuoti skyriaus virš pareigūnų ginklus ir spec. priemones, matavimo prietaisus, kelių ženklus, kitą inventorių;

   6.17. išduoti pareigūnams ir priimti iš pareigūnų ginklus ir spec. priemones, matavimo prietaisus, kelių ženklus, kitą inventorių;

   6.18. apie operatyvinę padėtį nuoplat informuoti vadovus, o įvykus ypatingiems įvykiam ir kompetetingus pareigūnus bei tarnybas;

   6.19 atsakyti už skyriuje esančių materialinių vertybių apsaugą ir apskaitą;

   6.20. registruoti į budėtojų padalinį pristatytus asmenis bei išsiaiškinti pristatymo tikslą ir teisėtumą;

   6.21. priima, grąžina ir saugo priverstinai nuvežtas transporto priemones, kurios yra konfiskuotinos, bei transporto priemones, kurios, kaip daiktiniai įrodymai, paimtos atliekant ikiteisminį tyrimą;

   6.22 pagal savo kompetenciją pradeda ikiteisminį tyrimą;

   6.23. vykdo kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kelių policijos valdybos Eismo įvykių registravimo skyriaus viršininkui.

    

   ______________________

    

    

   - Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus tyrėjo (2 pareigybės).

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   2. Pareigybės grupė – 11.

    

   II. PASKIRTIS

    

   3. Tyrėjo pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus (toliau – skyrius) prižiūrimoje teritorijoje. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti prižiūrimos teritorijos viešosios tvarkos bei visuomenės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teikti jiems socialinę pagalbą.

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų; specialiosios veiklos srities funkcijas – individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomenės rimties, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimo.

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

   5.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba Libre Office, arba Open Office programiniu paketu, registrais ir informacinėmis sistemomis, tiesiogiai susijusiais su nusikalstamų veikų bei administracinių teisės pažeidimų tyrimu;

   5.3. išmanyti Rusijos federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

   5.4. atitikti Sveikatos būklės reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 ( 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

   5.5. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

   5.6. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

   5.7. išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, generalinio prokuroro rekomendacijas ikiteisminio tyrimo klausimais, tarptautinius dvišalius susitarimus;

   5.8. gebėti tinkamai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis (interesantais, nukentėjusiais, liudytojais, įvairaus amžiaus, lyties, socialinio ir ekonominio statuso, pažiūrų, kultūros, religijos ir kt. asmenimis), vengiant konfliktinių situacijų;

   5.9. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (naujai priimtiems).

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

   6.2. vykdo skyriaus viršininko ar vyriausiojo specialisto žodžiu, raštu bei registrų pagalba suformuotas ir pavestas užduotis;

   6.3. vykdo grupės vyresniojo tyrėjo ar grupės vyresniojo specialisto žodžiu, raštu ar registrų pagalba suformuotas bei pavestas užduotis;

   6.4. pagal savo kompetenciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

   6.5. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamuoju ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksais, pagal savo kompetenciją, komisariato, skyriaus viršininko ar vyriausiojo specialisto pavedimu atlieka atskirus procesinius veiksmus numatytus Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos apraše;

   6.6. užtikrina slaptumo režimą ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

   6.7. asmeniškai atsako už įvestų duomenų į policijos registrus teisingumą bei registrų duomenų apsaugą;

   6.8. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

   6.9. užtikrina tarnybinių dokumentų bei skirtų policijos specialiųjų ir ryšio priemonių apsaugą, tinkamą panaudojimą;

   6.10. teikia siūlymus skyriaus viršininkui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

   6.11. asmeniškai vykdo funkcijas, numatytas viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos apraše;

   6.12. pagal kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose sprendimus, nutarimus;

   6.13. analizuoja teisėtvarkos būklę priskirtoje prižiūrimoje teritorijoje;

   6.14. skyriaus vyresniajam tyrėjui teikia duomenis, reikalingus skyriaus veiklos ataskaitoms;

   6.15. nagrinėja prašymus, pareiškimus, skundus, pavedimus bei priima sprendimus pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą;

   6.16. atsako už vykdomą darbą su policijos rėmėjais;

   6.18. laikinai nesant skyriaus vyresniojo tyrėjo, atlieka jo pareigas;

   6.19. vykdo kitus su policijos komisariato ar skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato strateginiams tikslams pasiekti.

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkui.

   ____________________

    

   Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

   1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

   2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

   3. Gyvenimo aprašymą.

   4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

   Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-06-07, skelbimas galioja iki 2016-06-17) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (5, 8, 9 kab.). Pasiteirauti galima tel. (8 37) 30 33 23, el. p. lina.salaviejute Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ; tel. (8 37) 30 35 58, el. p. neringa.abramaviciene Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ; tel. (8 37) 30 33 26, el. p. elvyra.markeviciene Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ; tel.(8 37) 30 33 81, el. p. inga. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. @policija.lt.

    

   - Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vyriausiojo patrulio.

    

   Pareigybės grupė – 13.

    

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – viršila.

    

    

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

    

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vyriausiasis patrulis yra statutinis valstybės tarnautojas.

    

   2. Pareigybės grupė – 13.

    

    

    

   II. PASKIRTIS

    

    

    

   3. Pareigybė reikalinga vykdyti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimą, neatidėliotinos pagalbos asmenims teikimą, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, saugaus eismo priežiūrą, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugą.

    

    

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

    

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, eismo priežiūros, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksmų.

    

    

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

    

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

    

   5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą policininko kvalifikaciją;

    

   5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A 2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

    

   5.3. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos transporto priemones;

    

   5.4. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegta programine įranga;

    

   5.5. žinoti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

    

   5.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, eismo dalyvių ir transporto priemonių kontrolę, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;

    

   5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

    

   5.8. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

    

   5.9. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

    

    

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

    

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešajai policijai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

    

   6.1. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą;

    

   6.2. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;

    

   6.3. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, užkardo ir atskleidžia nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus paskirtame sektoriuje, maršrute arba poste, apsaugo įvykių vietas;

    

   6.4. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, užtikrina pristatytų ir sulaikytų asmenų apsaugą. Užtikrina, kad nebūtų naudojami neteisėti veiksmai, susiję su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu, imasi priemonių šiems veiksmams išaiškinti ir užkardyti;

    

   6.5. esant būtinumui, eskortuoja ir lydi užsienio šalių delegacijas, sporto ar kitų renginių dalyvius, transporto priemones;

    

   6.6. kontroliuoja, kaip eismo dalyviai vykdo Kelių eismo taisyklių reikalavimus paskirtame sektoriuje, maršrute arba poste, reguliuoja transporto ir pėsčiųjų eismą, pagal kompetenciją vykdo transporto priemonių techninės būklės kontrolę, išaiškina ir tiria Kelių eismo taisyklių pažeidimus bei eismo įvykius, įformina eismo įvykių medžiagas (turintis įgaliojimus vykdyti šią funkciją);

    

   6.7. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinės teisės pažeidėjams skiria administracines nuobaudas;

    

   6.8. pagal kompetenciją vykdo policijos ieškomų asmenų, transporto priemonių ir daiktų paiešką;

    

   6.9. tiesioginio vadovo pavedimu vykdo asmenų, kuriems skirti teismo įpareigojimai, kontrolę;

    

   6.10. pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

    

   6.11. pagal kompetenciją vykdo nelegalios narkotinių ir psichotropinių medžiagų, akcizinių prekių apyvartos kontrolę;

    

   6.12. vykdo objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto apsaugą;

    

   6.13. užtikrina viešąją tvarką, žmonių saugumą ir saugaus eismo kontrolę masinių renginių metu;

    

   6.14. tiesioginio vadovo nurodymu vykdo ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros ir teismo pavedimus bei nurodymus;

    

   6.15. esant būtinumui, vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą;

    

   6.16. dirba su žinybiniais registrais ir posistemiais, Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko žinybiniais registrais;

    

   6.17. kuruoja naujai į patrulio pareigas paskirtų pareigūnų adaptacijos procesą;

    

   6.18. jei policijos patrulį sudaro du ir daugiau pareigūnų, tiesioginio policijos patrulių vadovo pavedimu vykdo policijos patrulio vyresniojo pareigūno funkcijas;

    

   6.19. vykdo vienasmenį patruliavimą;

    

   6.20. vykdo kitas funkcijas, nustatytas teisės aktuose, reglamentuojančiuose policijos veiklą;

    

   6.21. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

    

    

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

    

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vadui.

    

   _________________________

    

    

    

   Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

    

   1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

    

   2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

    

   3. Gyvenimo aprašymą.

    

   4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

    

   Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-05-25, skelbimas galioja iki 2016-06-06) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (7 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 18, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

    

    

    

    

   Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas:

   Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo.

   Pareigybės grupė – 8.

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

    1.  

    2. I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    1. 1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus (toliau – KPNVRS) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   1. 2. Pareigybės grupė – 8.

    1. II. PASKIRTIS

     1. 3. Vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą KPNVRS veiklą, įgyvendinant Kauno apskr. VPK veiklos tikslus, saugant visuomenės interesus nuo nusikalstamo poveikio, operatyviai reaguojant į rengiamas padaryti, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, užkardant, atskleidžiant ir tiriant Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje daromas nusikalstamas veikas, užtikrinti kitų KPNVRS kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

    1. III. VEIKLOS SRITIS

    2.  

     1. 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo; bendrosios veiklos srities funkcijas – ikiteisminių tyrimų atlikimo ir KPNVRS veiklos administravimo.

    1. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

    2. VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   2. 5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

    1. 5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

   3. 5.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų ikiteisminių tyrimų atlikimo patirtį;

   4. 5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje;

     1. 5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;

    1. 5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti KPNVRS tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

   5. 5.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir 2 metų vairavimo stažą;

   6. 5.7. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

   7. 5.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija) III skiltyje nustatytus reikalavimus;

   8. 5.9. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

   9. 5.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „LibreOffice“, „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

   10. 5.11. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

   11. 5.12. gebėti tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, kvalifikuotai atlikti įvykio vietos apžiūrą ir pirminius būtinus procesinius veiksmus, teikti teisinę ir socialinę pagalbą nukentėjusiems asmenims.

    1. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

   12. 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   13. 6.1. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, atlieka įvykių aplinkybių tikslinimus, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

    1. 6.2. atsako už KPNVRS nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, funkcijų atlikimą, pavaldžių pareigūnų veiklos organizavimą;

    2. 6.3. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja KPNVRS veiklą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

   14. 6.4. rengia ir teikia KPNVRS veiklos darbo ataskaitas;

    1. 6.5. pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas ir kitus dokumentus;

   15. 6.6. atsako už raštvedybos, įslaptintų dokumentų apsaugos reikalavimų vykdymą;

   16. 6.7. atsako už pavaldžių pareigūnų darbo drausmę;

    1. 6.8. vykdo KPNVRS valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų korupcijos bei kitų neteisėtų veikų prevenciją, kontroliuoja, kaip pareigūnai ir tarnautojai laikosi darbo drausmės, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų, atlieka šios srities prevencines priemones;

   17. 6.9. organizuoja ir kontroliuoja skundų, pareiškimų ir pranešimų apie nusikalstamas veikas priėmimą, registravimą ir procesinių sprendimų priėmimą laiku;

   18. 6.10. organizuoja ir kontroliuoja KPNVRS priskirtų funkcijų vykdymą: operatyvų reagavimą į rengiamas daryti, daromas ir padarytas nusikalstamas veikas, nusikalstamų veikų užkardymą, atskleidimą ir tyrimą, ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, kontroliuoja jų intensyvumą, organizuoja ir kontroliuoja prokurorų nurodymų, pavedimų dėl proceso veiksmų ir sprendimų vykdymą;

   19. 6.11. organizuoja ir kontroliuoja operatyvinių grupių veiklą;

   20. 6.12. sudaro operatyvinių grupių pareigūnų darbo grafikus;

   21. 6.13. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atsako už jų teisingumą;

   22. 6.14. užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą; atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų policijos registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

   23. 6.15. KPNVRS viršininkui teikia siūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo;

   24. 6.16. vykdo kitas funkcijas.

   25. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    1. 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus KPNVRS viršininkui.

   ___________________

    

    

    

   Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus vyresniojo tyrėjo (2 pareigybės).

   Pareigybės grupė – 10.

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

    

    1. I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

     1. 1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus (toliau – KPNVRS) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   1. 2. Pareigybės grupė – 10.

    1. II. PASKIRTIS

   2. 3. Vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga atlikti įvykių vietos apžiūrą, kitus neatidėliotinus ikiteisminio tyrimo veiksmus vykdant operatyvinės grupės funkcijas Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje, užtikrinti policijos uždavinių įgyvendinimą, kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

    1.  

    2. III. VEIKLOS SRITIS

   3. 4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo; bendrosios veiklos srities funkcijas – ikiteisminių tyrimų atlikimo.

    

    

    1. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

    2. VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   1. 5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   2. 5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

   3. 5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų ikiteisminių tyrimų atlikimo patirtį;

   4. 5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

   5. 5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;

   6. 5.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir 2 metų vairavimo stažą;

   7. 5.6. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

   8. 5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija) II skiltyje nustatytus reikalavimus;

   9. 5.8. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

   10. 5.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „LibreOffice“, „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

   11. 5.10. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

   12. 5.11. gebėti tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, kvalifikuotai atlikti įvykio vietos apžiūrą ir pirminius būtinus procesinius veiksmus, teikti teisinę ir socialinę pagalbą nukentėjusiems asmenims.

    1. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

    1. 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

     1. 6.1. teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei pranešimus apie rengiamas padaryti ar padarytas nusikalstamas veikas, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

    2. 6.2. budi pagal iš anksto patvirtintą grafiką operatyvinėje grupėje, gavęs pranešimą apie nusikalstamą veiką, teisės aktų nustatyta tvarka vyksta į įvykio vietą ir kvalifikuotai atlieka jos apžiūrą, kokybiškai surenka su įvykiu susijusią medžiagą, kaip grupės vyresnysis pareigūnas užtikrina paieškos ir kitų neatidėliotinų veiksmų atlikimą, kad operatyviai ir išsamiai būtų ištirta nusikalstama veika, priima sprendimus dėl tyrimo eigos, sulaiko asmenis, paruošia ir įteikia pranešimus apie įtarimus, sprendžia dėl kardomosios priemonės skyrimo, duoda žodinius nurodymus, susijusius su įvykio tyrimu, kitiems operatyvinės grupės nariams;

    3. 6.3. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, atlieka įvykių aplinkybių tikslinimus, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

    4. 6.4. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo visų kategorijų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

    5. 6.5. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolesnį darbą su jais, organizuoja jų apsaugą;

    6. 6.6. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos, taip pat asmenims, kuriems reikalinga neatidėliotina pagalba dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, stichinės nelaimės ar panašių veiksnių;

    7. 6.7. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

    8. 6.8. užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų policijos registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

    9. 6.9. organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą;

    10. 6.10. organizuoja ir kontroliuoja pamainos operatyvinių grupių darbą;

    11. 6.11. dirba su policijos registrų ir informacinių sistemų programine įranga, naudojama KPNVRS, atsako už duomenų pateikimą laiku; laiku suveda duomenis į Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą (IBPS), Policijos registruojamų įvykių registrą (PRĮR); dirba su Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) naršykle, atsako už įrašytų duomenų teisingumą;

     6.12. teikia siūlymus KPNVRS viršininkui dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

    12. 6.13. vykdo kitus KPNVRS viršininko pavedimus, susijusius su skyriaus veikla.

   1. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

   2. 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus KPNVRS viršininkui.

   _________________

    

    

   Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus tyrėjo (4 pareigybės).

   Pareigybės grupė – 11.

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus (toliau – KPNVRS) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   2. Pareigybės grupė – 11.

   II. PASKIRTIS

    

   3. Tyrėjo pareigybė reikalinga atlikti įvykių vietos apžiūrą, kitus neatidėliotinus ikiteisminio tyrimo veiksmus vykdant operatyvinės grupės funkcijas Kauno apskr. VPK prižiūrimoje teritorijoje, užtikrinti policijos uždavinių įgyvendinimą, kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo; bendrosios veiklos srities funkcijas – ikiteisminių tyrimų atlikimo.

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

   VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą;

   5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje;

   5.3. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;

   5.4. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir 2 metų vairavimo stažą;

   5.5. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

   5.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija) II skiltyje nustatytus reikalavimus;

   5.7. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

   5.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „LibreOffice“, „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

   5.9. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

   5.10. gebėti tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas, kvalifikuotai atlikti įvykio vietos apžiūrą ir kitus procesinius veiksmus, teikti teisinę ir socialinę pagalbą nukentėjusiems asmenims.

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   6.1. teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

   6.2. budi pagal iš anksto patvirtintą grafiką operatyvinėje grupėje, gavęs pranešimą apie nusikalstamą veiką, teisės aktų nustatyta tvarka vyksta į įvykio vietą ir kvalifikuotai atlieka jos apžiūrą, kokybiškai surenka su įvykiu susijusią medžiagą, užtikrina paieškos ir kitų neatidėliotinų veiksmų atlikimą, kad operatyviai ir išsamiai būtų ištirta nusikalstama veika, priima sprendimus dėl tyrimo eigos, sulaiko asmenis, paruošia ir įteikia pranešimus apie įtarimus, sprendžia dėl kardomosios priemonės skyrimo;

   6.3. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, atlieka įvykių aplinkybių tikslinimus, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

   6.4. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo visų kategorijų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

   6.5. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolesnį darbą su jais, organizuoja jų apsaugą;

   6.6. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos, asmenims, kuriems reikalinga neatidėliotina pagalba dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, stichinės nelaimės ar panašių veiksnių;

   6.7. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

   6.8. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų policijos registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

   6.9. organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą;

   6.10. dirba su policijos registrų ir informacinių sistemų programine įranga, naudojama KPNVRS, atsako už duomenų pateikimą laiku; laiku suveda duomenis į Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą (IBPS), Policijos registruojamų įvykių registrą (PRĮR); dirba su Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) naršykle, atsako už įrašytų duomenų teisingumą;

   6.11. prižiūri ir atsako už jam priskirto tarnybinio transporto techninę būklę ir švarą;

   6.12. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Kauno apskr. VPK strateginiai tikslai.

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus KPNVRS viršininkui ir pamainos vyresniajam tyrėjui.

    

   _____________________

    

    

   Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

   1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

   2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

   3. Gyvenimo aprašymą.

   4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

   Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-05-18, skelbimas galioja iki 2016-05-28) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (3 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 42, elektroniniu paštu roma.mirauskiene@policija.lt

    

   Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas į laisvas aukštesnes statutinio valstybės tarnautojo pareigas:

    

    

    

   Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresniojo specialisto.

    

   Pareigybės grupė – 10.

    

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

    

    

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato (toliau – Kauno r. PK) Viešosios policijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

    

   2. Pareigybės grupė – 10.

    

    

    

   II. PASKIRTIS

    

    

    

   3. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą Kauno apskr. VPK Kauno r. PK prižiūrimoje teritorijoje; pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti viešosios tvarkos bei visuomeninės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą prižiūrimoje teritorijoje, teikti gyventojams socialinę pagalbą.

    

    

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

    

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas bendrosios veiklos srities funkcijas – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų; specialiosios veiklos srities funkcijas – individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių teisės pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomeninės rimties užtikrinimo, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimo.

    

    

    

   IV. SPECIALŪs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

    

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

    

   5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

    

   5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą; šis specialus reikalavimas taikomas naujai priimamiems valstybės tarnautojams);

    

   5.3. turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių;

    

   5.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba Libre Office, arba Open Office programiniu paketu, informacinėmis sistemomis ir registrais, tiesiogiai susijusiais su nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų tyrimu;

    

   5.5. išmanyti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

    

   5.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas;

    

   5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), III skiltyje nustatytus reikalavimus;

    

   5.8. atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

    

   5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

    

   5.10. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones.

    

    

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

    

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

    

   6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

    

   6.2. kas pusmetį sistemina, apibendrina ir analizuoja duomenis apie vaikų padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų, smurto prieš vaikus, vaikų narkomaniją ir prostituciją Kauno apskr. VPK Kauno r. PK prižiūrimoje teritorijoje;

    

   6.3. koordinuoja, kontroliuoja ir teikia metodinę pagalbą Skyriaus specialistams, vykdant vaikų ir jaunimo daromų nusikaltimų bei teisės pažeidimų prevenciją, darbą su didesnės rizikos grupės asmenimis, darbą narkomanijos prevencijos srityje;

    

   6.4. planuoja vaikų daromų teisės pažeidimų prevencijos priemones pusmečiui ir metams, veiklos plano prevencijos priemones, skirtas vaikų daromų teisės pažeidimų prevencijai ir užkardymui, sudaro kompleksinių priemonių planus, kartu su suinteresuotomis institucijomis rengia vaikų daromų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos programas;

    

   6.5. kiekvieną ketvirtį apibendrina specialistų darbo rezultatus, informuoja apie tai Skyriaus viršininką;

    

   6.6. rengia apibendrintą informaciją vietos savivaldos, kitoms suinteresuotoms institucijoms dėl vaikų padarytų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų, teikia siūlymus prevencijai gerinti;

    

   6.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kartu su kitomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis prevencijos programas, tikslines priemones, susijusias su vaikų daromų teisės pažeidimų, narkomanijos, prostitucijos, smurto prevencija ir užkardymu;

    

   6.8. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose, susirinkimuose su seniūnijų seniūnais, mokyklų administracija, socialiniais darbuotojais, vaikų teisių apsaugos specialistais ir prižiūrimos teritorijos gyventojais;

    

   6.9. kontroliuoja ir koordinuoja specialistų individualų prevencinį darbą su vaikais, įrašytais į policijos prevencinę įskaitą, teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą;

    

   6.10. organizuoja policijos pareigūnų mokymą vaikų padarytų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos klausimais;

    

   6.11. kaupia pažangią vaikų nusikalstamumo prevencijos patirtį, ją apibendrina ir perteikia Skyriaus pareigūnams, pagal galimybes taiko ją savo darbe;

    

   6.12. atsako už tarnybinių dokumentų, tarnybinės informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto perdavimo pašaliniams asmenims;

    

   6.13. vykdo teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, užtikrina viešąją tvarką;

    

   6.14. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų pareiškimus, prašymus, skundus;

    

   6.15. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose sprendimus, nutarimus;

    

   6.16. užtikrina slaptumo režimą ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

    

   6.17. asmeniškai atsako, kad duomenys į policijos registrus būtų įvedami laiku, už įvestų duomenų teisingumą ir registrų duomenų apsaugą;

    

   6.18. esant būtinumui, naudojasi Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu priskirtu tarnybiniu automobiliu, atsako už jo techninę būklę, tvarkingą eksploataciją, kelionės lapų pildymą ir įrašų jame teisingumą, magnetinės plastikinės kortelės, skirtos degalams įsipilti, saugumą;

    

   6.19. vykdo kitus Kauno apskr. VPK Kauno r. PK vadovybės pavedimus, susijusius su Kauno apskr. VPK strateginių tikslų siekimu.

    

    

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

    

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

    

    

    

   __________________

    

    

    

    

    

   Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Vilkijos policijos nuovados vyresniojo tyrėjo.

    

   Pareigybės grupė – 10.

    

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

    

    

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

    

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato (toliau – Kauno r. PK) Viešosios policijos skyriaus Vilkijos policijos nuovados (toliau – Vilkijos PN) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

    

   2. Pareigybės grupė – 10.

    

    

    

   II. PASKIRTIS

    

    

    

   3. Vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga padėti Vilkijos PN viršininkui planuoti ir organizuoti Vilkijos PN veiklą, užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumą, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, atskleidimą, tyrimą, saugaus eismo priežiūrą, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto saugumą; pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti viešosios tvarkos bei visuomeninės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą prižiūrimoje teritorijoje, teikti gyventojams socialinę pagalbą.

    

    

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

    

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities funkcijas – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų; specialiosios veiklos srities funkcijas – individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių teisės pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomeninės rimties užtikrinimo, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimo.

    

    

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

    

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

    

   5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

    

   5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą; šis specialus reikalavimas taikomas naujai priimamiems valstybės tarnautojams);

    

   5.3. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

    

   5.4. išmanyti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

    

   5.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), III skiltyje nustatytus reikalavimus;

    

   5.6. atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

    

   5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

    

   5.8 išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro rekomendacijas ikiteisminio tyrimo klausimais, tarptautinius dvišalius susitarimus; išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje kitų teisės aktų, susijusių su viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimu, reikalavimus prižiūrimoje teritorijoje;

    

   5.9. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (šis specialus reikalavimas taikomas naujai priimamiems valstybės tarnautojams).

    

    

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

    

    

   6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

    

   6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

    

   6.2. padeda Vilkijos PN viršininkui planuoti ir organizuoti prižiūrimoje teritorijoje policijos nuovados atliekamą prevencinį darbą, siekiant užkardyti ir laiku atskleisti teisės pažeidimus;

    

   6.3. vykdo funkcijas, numatytas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 5-V-367 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 2 d įsakymo Nr. 5-V-384 „Dėl Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno tarnybinės veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintame Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno tarnybinės veiklos apraše (toliau – Aprašas) ir kontroliuoja, kaip Aprašą vykdo kiti Vilkijos PN pareigūnai;

    

   6.4. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose procesinius sprendimus;

    

   6.5. analizuoja teisėtvarkos būklę prižiūrimoje teritorijoje;

    

   6.6. kontroliuoja tyrėjų ir vyriausiųjų postinių veiklą, teikia siūlymus Vilkijos PN viršininkui dėl jų paskatinimo ar nubaudimo;

    

   6.7. žodžiu, raštu ar policijos registruose formuoja užduotis Vilkijos PN tyrėjams ir vyriausiesiems postiniams;

    

   6.8. užtikrina tarnybinių dokumentų ir Vilkijos PN skirtų specialiųjų policijos bei ryšio priemonių apsaugą ir tinkamą naudojimą;

    

   6.9. esant būtinumui, naudojasi Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu priskirtu tarnybiniu automobiliu, atsako už jo techninę būklę, tvarkingą eksploataciją, kelionės lapų pildymą ir įrašų jame teisingumą, magnetinės plastikinės saugumą;

    

   6.10. asmeniškai atsako, kad duomenys į policijos registrus būtų įvedami laiku, už įvestų duomenų teisingumą ir registrų duomenų apsaugą;

    

   6.11. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

    

   6.12. teikia siūlymus Vilkijos PN viršininkui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

    

   6.13. organizuoja Vilkijos PN policijos rėmėjų darbą;

    

   6.14. laikinai nesant Vilkijos PN viršininko, atlieka jo funkcijas;

    

   6.15. vykdo Vilkijos PN viršininko žodžiu, raštu ar policijos registruose suformuotas ir pavestas užduotis;

    

   6.16. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK Kauno r. PK ar Vilkijos PN funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskr. VPK strateginiams tikslams pasiekti.

    

    

    

    

    

    

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

    

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vilkijos PN viršininkui. _______________________

    

    

    

   Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Noreikškių policijos nuovados tyrėjo.

    

   Pareigybės grupė – 11.

    

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius inspektorius.

    

    

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

    

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato (toliau – Kauno r. PK) Viešosios policijos skyriaus Noreikškių policijos nuovados (toliau – Noreikiškių PN) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

    

   2. Pareigybės grupė – 11.

    

    

    

   II. PASKIRTIS

    

    

    

   3. Tyrėjo pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą Noreikiškių PN prižiūrimoje teritorijoje; pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti viešosios tvarkos bei visuomeninės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą prižiūrimoje teritorijoje, teikti gyventojams socialinę pagalbą.

    

    

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

    

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities funkcijas – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, neatidėliotinos pagalbos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų; specialiosios veiklos srities funkcijas – individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių teisės pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomeninės rimties užtikrinimo, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimo.

    

    

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

    

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

    

   5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

    

   5.2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą; šis specialus reikalavimas taikomas naujai priimamiems valstybės tarnautojams);

    

   5.3. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

    

   5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksu, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, korupcijos prevenciją, teisės pažeidimų prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas;

    

   5.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), II skiltyje nustatytus reikalavimus;

    

   5.6. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

    

   5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

    

   5.8. gebėti kaupti ir sisteminti informaciją apie asmenis, procesus ir veiksmus prižiūrimoje teritorijoje;

    

   5.9. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (šis specialus reikalavimas taikomas naujai priimamiems valstybės tarnautojams).

    

    

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

    

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

    

   6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

    

   6.2. vykdo Noreikiškių PN viršininko ar vyresniojo tyrėjo žodžiu, raštu ar policijos registruose suformuotas ir pavestas užduotis;

    

   6.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

    

   6.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, pagal kompetenciją atlieka atskirus procesinius veiksmus, numatytus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 5-V-367 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 5-V-384 „Dėl Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno tarnybinės veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintame Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno tarnybinės veiklos apraše (toliau – Aprašas);

    

   6.5. užtikrina slaptumo režimą ir tarnybinės paslapties išsaugojimą;

    

   6.6. asmeniškai atsako, kad duomenys į policijos registrus būtų įvedami laiku, už įvestų duomenų teisingumą ir registrų duomenų apsaugą;

    

   6.7. esant būtinumui, naudojasi Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu priskirtu tarnybiniu automobiliu, atsako už jo techninę būklę, tvarkingą eksploataciją, kelionės lapų pildymą ir įrašų jame teisingumą, magnetinės plastikinės kortelės, skirtos degalams įsipilti, saugumą;

    

   6.8. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

    

   6.9. užtikrina tarnybinių dokumentų ir Noreikiškių PN skirtų policijos specialiųjų bei ryšio priemonių apsaugą, tinkamą panaudojimą;

    

   6.10. teikia siūlymus Noreikiškių PN viršininkui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

    

   6.11. asmeniškai vykdo funkcijas, numatytas Apraše;

    

   6.12. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose sprendimus, nutarimus;

    

   6.13. analizuoja teisėtvarkos būklę prižiūrimoje teritorijoje;

    

   6.14. Noreikiškių PN viršininkui ar vyresniajam tyrėjui teikia duomenis, reikalingus policijos nuovados veiklos ataskaitoms;

    

   6.15. nagrinėja prašymus, pavedimus, pareiškimus ir priima sprendimus pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą;

    

   6.16. atsako už darbą su policijos rėmėjais;

    

   6.17. laikinai nesant Kauno apskr. VPK Kauno r. PK Viešosios policijos skyriaus ar Noreikiškių PN vyresniojo tyrėjo, Noreikiškių PN viršininko pavedimu atlieka jo funkcijas;

    

    

    

   6.18. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK Kauno r. PK ar Kauno apskr. VPK Kauno r. PK Viešosios policijos skyriaus ar Noreikiškių PN funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskr. VPK strateginiams tikslams pasiekti.

    

    

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

    

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Noreikiškių PN viršininkui.

    

   ______________________

    

    

    

    

    

   Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo.

    

   Pareigybės grupė – 10.

    

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius .

    

    

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

    

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato (toliau – Kauno r. PK) Kriminalinės policijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

    

   2. Pareigybės grupė – 10.

    

    

    

   II. PASKIRTIS

    

    

    

   3. Pareigybė reikalinga atlikti ikiteisminį tyrimą, siekiant užkardyti, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, padarytas Kauno apskr. VPK Kauno r. PK prižiūrimoje teritorijoje; vykdyti besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, dingusių be žinios asmenų paiešką, nustatyti neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybę, užtikrinti kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

    

    

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

    

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

    

    

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

    

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

    

   5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

    

   5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų kriminalinės žvalgybos arba ikiteisminio tyrimo pareigūno praktinio darbo patirtį;

    

   5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

    

   5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

    

   5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

    

   5.6. turėti informacinių technologijų pagrindus ir gebėti taikyti informacinių technologijų priemones veikloje, mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, naudotis policijos ir kitų institucijų žinybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis;

    

   5.7. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

    

   5.8. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

    

   5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus;

    

   5.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

    

    

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

    

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

    

   6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

    

   6.2. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų ir užduočių kokybišką atlikimą laiku;

    

   6.3. užkardo, atskleidžia ir tiria Skyriaus kompetencijai priskirtas tirti nusikalstamas veikas; tiria sudėtingesnes, didesnės apimties ikiteisminio tyrimo bylas;

    

   6.4. atlieka finansų tyrimą, siekdamas surasti nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu įgytą turtą arba jo vertę atitinkantį turtą galimam šio turto konfiskavimui ar išplėstiniam konfiskavimui arba galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti, taip pat surinkti kitą tyrimui svarbią informaciją, susijusią su turto sandoriais ir finansinėmis operacijomis;

    

   6.5. pagal kompetenciją vykdo paiešką dingusių ar pasislėpusių asmenų, kurių buvimo vieta nežinoma ir dėl kurių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka priimtas sprendimas paskelbti paiešką; nustato rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybę;

    

   6.6. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

    

   6.7. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų policijos registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

    

   6.8. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems Skyriaus pareigūnams,

    

   organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą;

    

   6.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, tyrimo grupėse;

    

   6.10. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo sulaikytų, suimtų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

    

   6.11. pagal kompetenciją teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

    

   6.12. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti Kauno apskr. VPK strateginiai tikslai.

    

    

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

    

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

    

    

    

   ____________________

    

    

    

    

    

   Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjo.

    

   Pareigybės grupė – 10.

    

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – vyresnysis inspektorius.

    

    

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

    

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato (toliau – Kauno r. PK) Kriminalinės policijos skyriaus (toliau – Skyrius) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

    

   2. Pareigybės grupė – 11.

    

    

    

   II. PASKIRTIS

    

    

    

   3. Pareigybė reikalinga vykdyti ikiteisminį tyrimą, siekiant užkardyti, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, padarytas Kauno apskr. VPK Kauno r. PK prižiūrimoje teritorijoje; vykdyti besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, dingusių be žinios asmenų paiešką, nustatyti neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybę; užtikrinti kitų padalinio kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

    

    

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

    

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo saugumo užtikrinimo.

    

    

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

    

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

    

   5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

    

   5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

    

   5.3. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, Įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

    

   5.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

    

   5.5. turėti informacinių technologijų pagrindus ir gebėti taikyti informacinių technologijų priemones veikloje, mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis ir naudotis policijos bei kitų institucijų žinybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis;

    

   5.6. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

    

   5.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

    

   5.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus;

    

   5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

    

    

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

    

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

    

   6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikslinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

    

   6.2. planuoja ir organizuoja savo ikiteisminio tyrimo veiklą, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų ir užduočių kokybišką atlikimą laiku;

    

   6.3. atskleidžia ir tiria Skyriaus kompetencijai priskirtas tirti nusikalstamas veikas;

    

   6.4. atlieka finansų tyrimą, siekdamas surasti nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu įgytą turtą arba jo vertę atitinkantį turtą galimam šio turto konfiskavimui ar išplėstiniam konfiskavimui arba galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti, taip pat surinkti kitą tyrimui svarbią informaciją, susijusią su turto sandoriais ir finansinėmis operacijomis;

    

   6.5. pagal kompetenciją vykdo paiešką dingusių ar pasislėpusių asmenų, kurių buvimo vieta nežinoma ir dėl kurių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka priimtas sprendimas paskelbti paiešką, nustato rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybę;

    

   6.6. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

    

   6.7. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų policijos registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

    

   6.8. organizuoja ir vykdo procesinių prievartos priemonių taikymą;

    

   6.9. pagal kompetenciją dalyvauja tyrimo grupėse;

    

   6.10. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo sulaikytų, suimtų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

    

   6.11. vykdo kitus su Kauno apskr. VPK funkcijomis susijusius pavedimus ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti Kauno apskr. VPK strateginiai tikslai.

    

    

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

    

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

    

    

    

   Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

    

   1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

    

   2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

    

   3. Gyvenimo aprašymą.

    

   4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

    

   Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-05-16, skelbimas galioja iki 2016-05-26) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (1 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 34 92, el. p. ingrida.kvietkiene Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

    

    

    

   Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas laisvoms aukštesnėms statutinio valstybės tarnautojo pareigoms užimti:

   - Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo (3 pareigybės).

   Pareigybės grupė – 10.

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   2. Pareigybės grupė – 10.

   II. PASKIRTIS

    

   3. Vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga padėti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus (toliau - skyriaus) viršininkui planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugai, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui, nusikaltimų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, atskleidimui, tyrimui, saugaus eismo priežiūrai, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto saugumui užtikrinti. Vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą skyriaus prižiūrimoje teritorijoje. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti prižiūrimos teritorijos viešosios tvarkos bei visuomenės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teikti jiems socialinę pagalbą.

   III. VEIKLOS SRITIS

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje- viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų, specialiojoje veiklos srityje - individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomenės rimties, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimas.

   IV. SPECIALūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

   5.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba Libre Office, arba Open Office programiniu paketu, registrais ir informacinėmis sistemomis, tiesiogiai susijusiais su nusikalstamų veikų bei administracinių teisės pažeidimų tyrimu;

   5.3. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 ( 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus ( II skiltis);

   5.4. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

   5.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

   5.6. išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, generalinio prokuroro rekomendacijas ikiteisminio tyrimo klausimais, tarptautinius dvišalius susitarimus; išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje kitų teisės aktų, susijusių su viešosios tvarkos bei eismo saugumo užtikrinimu, reikalavimus prižiūrimoje teritorijoje;

   5.7. žinoti Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

   5.8. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (naujai priimtiems).

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

   6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

   6.1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

   6.2. padeda skyriaus viršininkui ir skyriaus vyriausiajam specialistui planuoti ir organizuoti prižiūrimoje teritorijoje policijos nuovados atliekamą prevencinį darbą, siekiant užkardyti ir laiku išaiškinti teisės pažeidimus;

   6.3. asmeniškai vykdo funkcijas, numatytas Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos instrukcijoje bei kontroliuoja kaip instrukciją vykdo kiti nuovados pareigūnai;

   6.4. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose procesinius sprendimus;

   6.5. analizuoja teisėtvarkos būklę priskirtoje prižiūrimoje teritorijoje;

   6.6. kontroliuoja tyrėjų ir vyriausiųjų postinių veiklą, teikia pasiūlymus skyriaus viršininkui dėl jų paskatinimo ar nubaudimo;

   6.7. skyriaus viršininkui ar skyriaus vyriausiajam tyrėjui pavedus atlieka tarnybinius patikrinimus dėl nuovados darbuotojų teisėtumo bei drausmės pažeidimų;

   6.8. užtikrina tarnybinių dokumentų bei skyriui skirtų specialiųjų policijos ir ryšio priemonių apsaugą ir tinkamą naudojimą;

   6.9. esant būtinumui naudojasi Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu priskirtu tarnybiniu automobiliu, atsako už jo techninę būklę, tvarkingą eksploataciją, kelionės lapų pildymą bei įrašų jame teisingumą, magnetinės plastikinės kortelės kurui saugumą;

   6.10.asmeniškai atsako už įvestų duomenų į policijos registrus teisingumą bei registrų duomenų apsaugą.

   6.11. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

   6.12. teikia siūlymus skyriaus viršininkui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

   6.13. rengia ir teikia skyriaus viršininkui ar skyriaus vyriausiajam specialistui pasirašyti prevencinių priemonių planus bei atsako už jų vykdymą;

   6.14. rengia skyriaus veiklos ataskaitas bei teikia jas skyriaus viršininkui ar vyriausiajam specialistui;

   6.15. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį bei atsako už įrašytų duomenų teisingumą;

   6.16. organizuoja ir vykdo skyriaus policijos rėmėjų darbą;

   6.17. laikinai nesant skyriaus vyriausiajam specialistui eina jo pareigas;

   6.18. vykdo skyriaus viršininko ar vyriausiojo specialisto žodžiu, raštu ar registrų pagalba suformuotas bei pavestas užduotis;

   6.19. vykdo kitus su policijos komisariato ar skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato strateginiams tikslams pasiekti.

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato viešosios policijos skyriaus viršininkui.

   ________________________________________

    

   Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

   1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje;

   2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

   3. Gyvenimo aprašymą;

   4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

   Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-05-09, skelbimas galioja iki 2016-05-19) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (2 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 34 56, elektroniniu paštu vita.kaminskiene@policija.lt.

    

    

   - Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo.

   Pareigybės grupė – 8.

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

   2. Pareigybės grupė – 8.

   II. PASKIRTIS

    

   3. Pareigybė reikalinga stebėti, vertinti ir analizuoti vykstančius kriminalinius procesus ir kriminogeninius veiksnius, įvykius ar veiksmus, susijusius su prižiūrimoje teritorijoje veikiančiomis organizuotomis grupėmis bei nusikalstamais susivienijimais, siekiant nustatyti galimas tendencijas organizuoto nusikalstamumo srityje, organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų veiklą, teikti išvadas bei rekomendacijas, padedančias išaiškinti, užkardyti, atskleisti ir tirti Valdybos kompetencijai priskirtas nusikalstamas veikas, užtikrinti kitų skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimo.

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

   5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

   5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo vidaus reikalų sistemoje patirtį;

   5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę ir policijos veiklą;

   5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

   5.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;

   5.6. mokėti dirbti su darbo vietoje įrengtomis kompiuterinėmis programomis;

   5.7. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

   5.8. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (reikalavimas privalomas priimant į tarnybą policijoje nuo 2015 m. sausio 1 d.);

   5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus;

   5.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

   6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikia jiems informaciją, atlieka patikrinimus ir priima procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdo prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus;

   6.2. išaiškina, užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, susijusias su prižiūrimoje teritorijoje veikiančiomis organizuotomis grupėmis ir nusikalstamais susivienijimais bei jų dalyviais, jų padarytas nusikalstamas veikas, nusikaltimus visuomenės saugumui, nusikaltimus, susijusius su neteisėtu šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų disponavimu, prekyba žmonėmis, nusikalstamas veikas valstybės tarnybai ir viešiems interesams;

   6.3. atlieka kriminalinės žvalgybos tyrimus, siekdamas išardyti konkrečias prižiūrimoje teritorijoje veikiančias organizuotas grupes ir nusikalstamus susivienijimus, neutralizuoti jų veiklą bei išaiškinti ir patraukti atsakomybėn nusikalstamas veikas organizuojančius ir vykdančius asmenis, stebi ir fiksuoja vykstančius kriminalinius procesus bei su jais susijusius kriminogeninius veiksnius.

   6.4. atsako už kriminalinės žvalgybos tyrimo intensyvumą, jo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

   6.5. atlieka finansų tyrimą, siekdamas surasti nusikalstamu ar kitokiu neteisėtu būdu įgytą turtą arba jo vertę atitinkantį turtą galimam šio turto konfiskavimui ar išplėstiniam konfiskavimui arba galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti, taip pat surinkti kitą tyrimui svarbią informaciją, susijusią su turto sandoriais ir finansinėmis operacijomis;

   6.6. užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą;

   6.7. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, kriminalinės žvalgybos subjektų padaliniais, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

   6.8. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą kitiems Skyriaus ir Valdybos pareigūnams bei Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių tyrėjams;

   6.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, tyrimo grupėse;

   6.10. pagal kompetenciją teikia Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

   6.11. organizuoja ir taiko procesines prievartos priemones;

   6.12. esant tarnybiniam būtinumui, organizuoja ir vykdo sulaikytų, suimtų asmenų konvojavimą į paskirties punktus;

   6.13. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus;

   6.14. dalyvauja Kauno apskr. VPK struktūrinių policijos komisariatų veiklos patikrinimuose ar vykdant kitas vidaus kontrolės priemones;

   6.15. vykdo kitus tiesioginių viršininkų įsakymus, nurodymus, pavedimus pagal savo kompetenciją.

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

   _______________________________

    

   Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

   1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje;

   2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

   3. Gyvenimo aprašymą;

   4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

   Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2016-05-09, skelbimas galioja iki 2016-05-19) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (9 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 42, elektroniniu paštu roma.mirauskiene@policija.lt.

    

    

   - Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Areštinės ir konvojaus skyriaus viršininko.

    

   Pareigybės grupė – 7.

    

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras.

    

    

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

    

    

   1. Viešosios tvarkos valdybos Areštinės ir konvojaus skyriaus viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

    

   2. Pareigybės grupė – 7.

    

    

    

   II. PASKIRTIS

    

   3. Viešosios tvarkos valdybos Areštinės ir konvojaus skyriaus viršininko pareigybė reikalinga organizuoti asmenų, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, taip pat nuteistų laisvės atėmimo bausme bei kitų asmenų, uždarytų į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) areštinę, apsaugą, jų ginkluotam konvojavimui į paskirties punktus organizuoti ir kontrolei užtikrinti; nustatyti laikomų asmenų režimą, nuolatinę jų priežiūrą, užtikrinti izoliavimo reikalavimų laikymąsi, vykdyti Kauno apskr. VPK vidaus kontrolės funkcijas.

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – areštinės ir konvojaus veiklos vykdymo ir specialiosios veiklos srities funkcijas – viešosios tvarkos užtikrinimo.

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

    

   5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

    

   5.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo vidaus reikalų sistemoje stažą ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo viešojoje policijoje patirtį;

    

   5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju, Baudžiamojo proceso, Administracinių teisės pažeidimų, Bausmių vykdymo kodeksais, Kardomojo kalinimo, Policijos veiklos įstatymais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, Lietuvos policijos generalinio komisaro, Kauno apskr. VPK viršininko įsakymais ir nurodymais bei kitais teisės aktais;

    

   5.4. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

    

   5.5. turėti organizacinių, planavimo, veiklos koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio mąstymo gebėjimų, greitai orientuotis ekstremaliose situacijose;

    

   5.6. gebėti tinkamai bendrauti su pavaldiniais ir kitais asmenimis nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, kilmės ir socialinio statuso;

    

   5.7. gebėti organizuoti ir įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones padalinyje;

    

   5.8. gebėti pastebėti ir objektyviai įvertinti pavaldinių kompetencijas ir suteikti jiems grįžtamąjį ryšį vertinamojo pokalbio metu;

    

   5.9. mokėti naudotis ryšių ir priešgaisrinės apsaugos priemonėmis;

    

   5.10. mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą;

    

   5.11. gerai žinoti ginklo bei specialiųjų priemonių panaudojimo tvarką ir būti pasirengęs įstatymų nustatyta tvarka juos panaudoti;

    

   5.12. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

    

   5.13. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis);

    

   5.14. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtais LibreOffice programiniu paketu ir Windows operacine sistema;

    

    

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

    

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

    

   6.1. koordinuoja ir organizuoja skyriaus darbą;

    

   6.2. planuoja skyriaus veiklą, kontroliuoja ir atsako už skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

    

   6.3. kontroliuoja, kaip skyriaus pareigūnai vykdo užduotis, imasi neatidėliotinų priemonių užkirsti kelią saugomų asmenų pavojingiems veiksmams, organizuoja laikomų asmenų ir apsaugą ir priežiūrą ypatingųjų ir ekstremaliųjų situacijų metu;

    

   6.5. esant tarnybiniam būtinumui, teikia pasiūlymus dėl areštinės remonto, ryšių ir signalizacijos priemonių tobulinimo, taip pat dėl materialinio aprūpinimo ir medicininės priežiūros;

    

   6.6. analizuoja areštinėje laikomų asmenų būdo ypatybes, nustatyta tvarka nagrinėja jų skundus ir pareiškimus;

    

   6.7. vykdo profilaktinio pobūdžio priemones užkirsti kelią sulaikytųjų nenumatytiems neteisėtiems veiksmams (pabėgimams, susižalojimams ir kt.) teisėtumo ir drausmės pažeidimams;

    

   6.8. skiria konvojų, instruktuoja jį, skelbia įsakymus, kontroliuoja konvojaus tarnybinę veiklą bei lydėjimo maršrutus;

    

   6.9. kontroliuoja, kad skyriaus pareigūnai gerai išmanytų ir nepriekaištingai vykdytų tarnybą reglamentuojančius teisės aktus;

    

   6.10. kontroliuoja sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų bylas vykstant į teismo posėdį, asmens pažymose nurodo asmenis, kurie yra suimti ar nuteisti pagal kitą bylą, ir informuoja apie tai konvojaus vyresnįjį;

    

   6.11. kontroliuoja, kad skyriaus pareigūnų pareigybių aprašymai ir areštinės vidaus tvarkos taisyklės neprieštarautų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos generalinio komisaro nurodymams, įsakymams ir kitiems teisės aktams;

    

   6.12. vertina pavaldžių pareigūnų ir darbuotojų darbo rezultatus;

    

   6.13. kontroliuoja perduodamų daiktų, siuntinių priėmimo ir įteikimo asmenims laikomiems areštinėje tvarką;

    

   6.14.vykdo teisėtumo pažeidimų, pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas, kontrolės ir prevencijos priemones;

    

   6.15. atlieka pavaldžių pareigūnų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, vykdo piktnaudžiavimų, susijusių su tarnyba, užkardymą, užtikrina Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

    

   6.16. asmeniškai atsako už korupcijos prevencijos priemonių organizavimą ir įgyvendinimą vadovaujamajame padalinyje;

    

   6.17. instruktuoja areštinės budėtojų pamainą;

    

   6.18. organizuoja pasimatymus areštinėje laikomiems asmenims;

    

   6.19. pagal savo kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai;

    

   6.20. teikia metodinę pagalbą Kauno apskrities pareigūnams areštinėse laikomų asmenų ir jų konvojavimo klausimais;

    

   6.21. griežtai laikosi tarnybinės drausmės, teisėtumo reikalavimų;

    

   6.22. pagal kompetenciją vykdo nuolatinę nuotolinę Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių policijos komisariatų stebėseną ir kaupia bei apibendrina jos metu gautą informaciją (ir elektroninėse laikmenose);

    

   6.23. apie pastebėtus galimus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių policijos komisariatų veiklos rizikos veiksnius ar neigiamos praktikos atvejus praneša tiesioginiam vadovui bei teikia siūlymus dėl nustatytų neigiamų veiksnių šalinimo;

    

   6.24. teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl vidaus kontrolės priemonių organizavimo ir įgyvendinimo;

    

   6.25. dalyvauja Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių padalinių tiksliniuose ir netikėtuose patikrinimuose, rengia šių patikrinimų ataskaitas ir jas teikia tiesioginiam vadovui;

    

   6.26. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

    

   6.27. vykdo teisėtus vadovų nurodymus ir pavedimus, susijusius su Viešosios tvarkos valdybos tarnybine veikla.

    

    

    

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

    

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Viešosios tvarkos valdybos viršininkui.

    

   _________________________

    

    

    

    

    

   Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus vyresniojo specialisto.

    

   Pareigybės grupė – 10.

    

   Aukščiausias galimas pareigūno nekarinis laipsnis – komisaras inspektorius.

    

    

    

   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    

    

    

   1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus bendruomenės pareigūnas vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

    

   2. Pareigybės grupė – 10.

    

    

    

   II. PASKIRTIS

    

    

    

   3. Pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, formuojant saugią gyvenamąją aplinką, užtikrinti gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pagal kompetenciją teikti jiems socialinę pagalbą.

    

    

    

   III. VEIKLOS SRITIS

    

    

    

   4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimo.

    

    

    

   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

    

   VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    

    

    

   5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

    

   5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą;

    

   5.2. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;

    

   5.3. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo policijoje stažą;

    

   5.4. mokėti dirbti su darbo vietoje įdiegtais LibreOffice programiniu paketu ir Windows operacine sistema;

    

   5.5. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“;

    

   5.6. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

    

   5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (III skiltis).

    

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    

    

    

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

    

   6.1. koordinuoja bendruomenės pareigūnų veiklą Kauno apskrityje, teikia metodinę pagalbą pagal kompetenciją, gali dalyvauti atliekant patikrinimus;

    

   6.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, formuojant saugią gyvenamąją aplinką;

    

   6.3. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją prižiūrimoje teritorijoje;

    

   6.4. užtikrina gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pagal kompetenciją teikia jiems socialinę pagalbą;

    

   6.5. planuoja, rengia ir įgyvendina vietines nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos programas, planus ir priemones, teikia juos socialiniams partneriams dėl finansavimo, teikia jų ataskaitas;

    

   6.6. aktyvia veikla stengiasi įtraukti kuo daugiau visuomenės narių į viešosios tvarkos saugojimo ir saugios savo gyvenamosios, darbo ar kitokios buvimo aplinkos saugumo stiprinimo veiklą, inicijuoja bendruomenės aktyvo būrimąsi į saugios kaimynystės grupes, skatina juos tapti policijos rėmėjais, kitais būdais padeda gyvenamųjų vietovių bendruomenėms formuoti saugią aplinką;

    

   6.7. koordinuoja ir vykdo įvairiapusę aktyvią prevencinę veiklą įkurtose saugios kaimynystės grupėse, palaiko ryšius su jų atstovais ir gyventojais, konsultuoja juos saugios gyvenamosios aplinkos, privačios nuosavybės apsaugos klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją ir kitokią pagalbą, sprendžia saugumo srityje iškilusias problemas;

    

   6.8. bendradarbiauja, organizuoja ir koordinuoja prevencinę veiklą su prižiūrimoje teritorijoje esančiomis švietimo ir kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, konsultuoja juos saugios aplinkos, nuosavybės apsaugos klausimais;

    

   6.9. planuoja, organizuoja ir vykdo prevencinius renginius, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

    

   6.10. stebi ir analizuoja nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų tendencijas ir, atsižvelgiant į situacijos pokyčius, siūlo organizuoti policines priemones;

    

   6.11. esant tarnybiniam būtinumui, užtikrina viešąją tvarką;

    

   6.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima gyventojų pareiškimus, prašymus ir skundus;

    

   6.13. pagal kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai, iš anksto suderinęs tai su Kauno apskr. VPK Komunikacijos poskyriu;

    

   6.14. teisės aktų nustatyta tvarka keičiasi informacija su kitomis tarnybomis; informuoja nepilnamečių reikalų pareigūnus apie tėvus ar kitus teisėtus vaiko atstovus, neprižiūrinčius, netinkamai auklėjančius vaikus, apie vaikus patiriančius psichologinį ar fizinį smurtą, valkataujančius, elgetaujančius, galimai vartojančius ar platinančius narkotines medžiagas;

    

   6.15. atsako už tarnybinių dokumentų, tarnybinės informacijos apsaugojimą nuo praradimo ar neteisėto perdavimo;

    

   6.16. vykdo kitus Kauno apskr. VPK vadovybės pavedimus, susijusius su Kauno apskr. VPK strateginių tikslų siekimu.

    

    

    

   Vi. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    

    

    

   7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskr. VPK Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus viršininkui.

    

    

    

   _________________________________

    

    

    

   Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

    

   1. Rašytinį prašymą dalyvauti atrankoje.

    

   2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

    

   3. Gyvenimo aprašymą.

    

   4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigyb