Kauno m. policijos komisariatai
Pasirinkite:

Konkursai

Skelbiamos atrankos, kviečiame dalyvauti!

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės mobilaus būrio kinologų grupės vyresniojo patrulio (C lygio 4 kategorijos; 3 pareigybės) pareigas.

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: viršila.

Specialūs reikalavimai : būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, policijos generalinio komisaro, vidaus reikalų ministro įsakymais, nurodymais, vietos savivaldybės ir policijos komisariatų norminiais dokumentais ir kitais teisiniais aktais; turėti gerą fizinį bei kovinį pasirengimą, tinkamą psichologinį pasiruošimą; turėti A ir B kategorijų vairuotojo pažymėjimą; turėti vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr.1V-380/V-618 I skiltyje keliamus reikalavimus.

           Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-334 patvirtintą Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašą.

Pastaba. Atrankoje gali dalyvauti vidaus reikalų įstaigų pareigūnai (toliau – pretendentai). Atrinkti pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas; gyvenimo aprašymą; dokumentą, įrodantį, kad karo prievolininkas atliko karo prievolę arba kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės jis yra atleistas, arba kad karo tarnyba jam yra atidėta, ir jo kopiją; darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Komisijai gali būti pateikiami pretendento tiesioginio vadovo ar kitų padalinių vadovų siūlymai, rekomendacijos, charakteristikos ar kita medžiaga, suteikianti papildomos informacijos apie pretendentą.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2014-04-09, skelbimas galioja iki 2014-04-23) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (9 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 33 26, elektroniniu paštu elvyra.markeviciene@policija.lt.