Kauno m. policijos komisariatai
Pasirinkite:

Konkursai

     Skelbiamos atrankos, kviečiame dalyvauti!

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atranką į laisvas aukštesnes statutinio valstybės tarnautojo pareigas:

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojo (A lygio 16 kategorijos; kuruojantis administravimo padalinius) pareigas.

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: vyriausiasis komisaras

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo teisėsaugos institucijose patirtį; turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų; gerai išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis); atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma  „Slaptai“ ir „Asmens patikimumo pažymėjimą“.

Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-334 patvirtintą Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašą.

Pastaba. Atrankoje gali dalyvauti vidaus reikalų įstaigų pareigūnai (toliau – pretendentai). Atrinkti pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas; gyvenimo aprašymą; dokumentą, įrodantį, kad karo prievolininkas atliko karo prievolę arba kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės jis yra atleistas, arba kad karo tarnyba jam yra atidėta, ir jo kopiją; darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Komisijai gali būti pateikiami pretendento tiesioginio vadovo ar kitų padalinių vadovų siūlymai, rekomendacijos, charakteristikos ar kita medžiaga, suteikianti papildomos informacijos apie pretendentą.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo (paskelbta 2014-07-31, skelbimas galioja iki 2014-08-14) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (9 kab.). Pasiteirauti galima: telefonu (8 37) 30 33 26, elektroniniu paštu elvyra.markeviciene@policija.lt,telefonu (8 37) 30 33 81, elektroniniu paštu inga.kviliuniene@policija.lt

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas.

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos viršininko (A lygio 15 kategorijos) pareigas

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: vyresnysis komisaras

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybą, policijos veiklą, kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminį tyrimą; turėti ne mažesnį kaip 5 metų darbo kriminalinėje policijoje stažą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo teisėsaugos institucijose darbo patirtį; turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, Internet Explorer; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma „Slaptai“bei „Asmens patikimumo“ pažymėjimą; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus III  skilties reikalavimus; atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus viršininko (A lygio 13 kategorijos) pareigas.

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: komisaras

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą ir ikiteisminį tyrimą; turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo kriminalinėje policijoje stažą; turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, Internet Explorer; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma „Slaptai“; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus III  skilties reikalavimus;  atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo (A lygio 11 kategorijos) pareigas

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: komisaras

Specialūs reikalavimai:išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą vidaus reikalų sistemoje, ikiteisminį tyrimą ir kriminalinę žvalgybą; turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą; turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą vidaus reikalų sistemoje; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; savarankiškai planuoti, organizuoti vadovaujamo skyriaus darbą; sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles; atitikti sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus III skilties reikalavimus; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su POLISCDB naršykle ir POLIS II ikiteisminio tyrimo duomenų baze; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma „Slaptai“.

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Tarnybos organizavimo skyriaus postinio (C lygio 4 kategorijos) pareigas

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: vyresnysis policininkas

Specialūs reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą policininko kvalifikaciją; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, nurodymais, norminiais dokumentais ir kitais teisiniais aktais; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis); atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-334 patvirtintą Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašą.

Pastaba. Atrankoje gali dalyvauti vidaus reikalų įstaigų pareigūnai (toliau – pretendentai). Atrinkti pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas; gyvenimo aprašymą; dokumentą, įrodantį, kad karo prievolininkas atliko karo prievolę arba kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės jis yra atleistas, arba kad karo tarnyba jam yra atidėta, ir jo kopiją; darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Komisijai gali būti pateikiami pretendento tiesioginio vadovo ar kitų padalinių vadovų siūlymai, rekomendacijos, charakteristikos ar kita medžiaga, suteikianti papildomos informacijos apie pretendentą.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo (paskelbta 2014-07-29, skelbimas galioja iki 2014-08-12) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (5, 9 kab.). Pasiteirauti galima: telefonu (8 37) 30 30 81, elektroniniu paštu regina.simoniene@policija.lt, telefonu (8 37) 30 33 26, elektroniniu paštu elvyra.markeviciene@policija.lt

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atranką į laisvas aukštesnes statutinio valstybės tarnautojo pareigas.

Prašome informaciją apie organizuojamą atranką ir specialius reikalavimus pretenduojantiesiems į šias pareigas paskelbti  Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Kauno apskr. VPK interneto puslapyje:

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 11 kategorijos) pareigas.

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: komisaras inspektorius.

Specialūs reikalavimai: būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą vidaus reikalų sistemoje, eismo saugumo užtikrinimą ir viešąjį administravimą, administracinę teisę bei išmanyti raštvedybos taisykles; turėti aukštąjį universitetinį socialinių studijų srities teisės krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą vidaus reikalų sistemoje; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptina informacija pažymėta slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; atitikti sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis) bei keliamus fizinio - kovinio pasirengimo reikalavimus; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.                  

Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu, pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-334 patvirtintą Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašą.

Pastaba. Atrankoje gali dalyvauti vidaus reikalų įstaigų pareigūnai (toliau – pretendentai). Atrinkti pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas; gyvenimo aprašymą; dokumentą, įrodantį, kad karo prievolininkas atliko karo prievolę arba kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės jis yra atleistas, arba kad karo tarnyba jam yra atidėta, ir jo kopiją; darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Komisijai gali būti pateikiami pretendento tiesioginio vadovo ar kitų padalinių vadovų siūlymai, rekomendacijos, charakteristikos ar kita medžiaga, suteikianti papildomos informacijos apie pretendentą.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2014-07-16, skelbimas galioja iki 2014-07-30) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (8 kab.). Pasiteirauti  galima telefonu (8 37) 30 37 74, elektroniniu paštu arturas.abramavicius@policija.lt.

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas.

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo (A lygio 10 kategorijos; 3 pareigybės; atliekantis ikiteisminį tyrimą) pareigas.

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: komisaras inspektorius

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, valstybės tarnybą, susijusius su tarnybine veikla, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje ir savo darbe vadovautis jais; atitikti sveikatos būklę, kurios reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr.IV-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo“ patvirtinto Sąvado III skiltyje; atitikti trečią fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer (vartotojo lygiu);

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Tarnybos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto (A lygio 10 kategorijos; 1 pareigybė) pareigas.

 Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: komisaras inspektorius..

 Specialūs reikalavimai:  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, nurodymais, norminiais dokumentais ir kitais teisiniais aktais; mokėti valdyti, kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis); atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusiais su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį.

    Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-334 patvirtintą Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašą.

   Pastaba. Atrankoje gali dalyvauti vidaus reikalų įstaigų pareigūnai (toliau – pretendentai). Atrinkti pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

  Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas; gyvenimo aprašymą; dokumentą, įrodantį, kad karo prievolininkas atliko karo prievolę arba kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės jis yra atleistas, arba kad karo tarnyba jam yra atidėta, ir jo kopiją; darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Komisijai gali būti pateikiami pretendento tiesioginio vadovo ar kitų padalinių vadovų siūlymai, rekomendacijos, charakteristikos ar kita medžiaga, suteikianti papildomos informacijos apie pretendentą.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2014-07-08, skelbimas galioja iki 2014-07-22) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (2;9kab.). Pasiteirauti galima: telefonu (8 37) 30 34 56, elektroniniu paštu vita.kaminskiene@policija.lt, telefonu (8 37) 30 33 81, elektroniniu paštu inga.kviliuniene@policija.lt.

 

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizuoja atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas.

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Panemunės  policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Šančių ir Panemunės policijos nuovados vyresniojo tyrėjo (A lygio 10 kategorijos) pareigas.

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: komisaras inspektorius.

          Specialūs reikalavimai: turėti aukštajį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; atitikti Sveikatos būklės vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, II skiltyje nustatytus reikalavimus; atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, planuoti nuovados veiklą, priimti motyvuotus sprendimus; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo"; mokėti dirbti Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft Internet Explorer programiniais paketais.

Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-334 patvirtintą Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašą.

Pastaba. Atrankoje gali dalyvauti vidaus reikalų įstaigų pareigūnai (toliau – pretendentai). Atrinkti pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas; gyvenimo aprašymą; dokumentą, įrodantį, kad karo prievolininkas atliko karo prievolę arba kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės jis yra atleistas, arba kad karo tarnyba jam yra atidėta, ir jo kopiją; darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Komisijai gali būti pateikiami pretendento tiesioginio vadovo ar kitų padalinių vadovų siūlymai, rekomendacijos, charakteristikos ar kita medžiaga, suteikianti papildomos informacijos apie pretendentą.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2014-07-04, skelbimas galioja iki 2014-07-18) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (5 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 30 81.

  

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo (A lygio 10 kategorijos; 3 pareigybės; atliekantis ikiteisminį tyrimą) pareigas.

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: komisaras inspektorius.

Specialūs reikalavimai: : turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, valstybės tarnybą, susijusius su tarnybine veikla, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje ir savo darbe vadovautis jais; atitikti sveikatos būklę, kurios reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr.IV-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo“ patvirtinto Sąvado III skiltyje; atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; turėti organizacinių, savarankiškų darbo metodų pasirinkimo ir planavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio mąstymo gebėjimų; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer (vartotojo lygiu);

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo (A lygio 10 kategorijos; 2 pareigybės; vykdantys kriminalinę žvalgybą) pareigas.

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: komisaras inspektorius.

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, valstybės tarnybą, susijusius su tarnybine veikla, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje ir savo darbe vadovautis jais; atitikti sveikatos būklę, kurios reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr.IV-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo“ patvirtinto Sąvado II skiltyje; atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; turėti organizacinių, savarankiškų darbo metodų pasirinkimo ir planavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio mąstymo gebėjimų; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer (vartotojo lygiu);

       Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-334 patvirtintą Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašą.

Pastaba. Atrankoje gali dalyvauti vidaus reikalų įstaigų pareigūnai (toliau – pretendentai). Atrinkti pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas; gyvenimo aprašymą; dokumentą, įrodantį, kad karo prievolininkas atliko karo prievolę arba kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės jis yra atleistas, arba kad karo tarnyba jam yra atidėta, ir jo kopiją; darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Komisijai gali būti pateikiami pretendento tiesioginio vadovo ar kitų padalinių vadovų siūlymai, rekomendacijos, charakteristikos ar kita medžiaga, suteikianti papildomos informacijos apie pretendentą.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos (paskelbta 2014-06-20, skelbimas galioja iki 2014-07-04) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (8 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 37 74, elektroniniu paštu arturas.abramavicius@policija.lt.

 

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo (A lygio 10 kategorijos; 3 pareigybės; atliekantis ikiteisminį tyrimą) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: komisaras inspektorius.

 

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su tarnybine veikla, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 III nustatytus reikalavimus; atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; turėti organizacinių, savarankiško planavimo ir darbo metodų pasirinkimo, informacijos apibendrinimo, analitinio mąstymo, greitos orientacijos ekstremaliose situacijose gebėjimų; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Slaptai“; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Outlook, MS Internet Explorer.

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo (A lygio 10 kategorijos; 2 pareigybės; vykdantis kriminalinę žvalgybą) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: komisaras inspektorius.

 

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, susijusius su tarnybine veikla, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 II nustatytus reikalavimus; atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; turėti organizacinių, savarankiško planavimo ir darbo metodų pasirinkimo, informacijos apibendrinimo, analitinio mąstymo, greitos orientacijos ekstremaliose situacijose gebėjimų; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Slaptai“; mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Outlook, MS Internet Explorer.

 

   - į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Eigulių policijos nuovados vyresniojo specialisto (A lygio 10 kategorijos; 1 pareigybė) pareigas.

 

    Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: komisaras inspektorius.

 

             Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba visuomenės saugumo krypties išsilavinimą; būti susipažinusiam, išmanyti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, susijusiais su tarnybine veikla, mokėti juos teisingai taikyti tarnybinėje veikloje; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, II skiltyje nustatytus reikalavimus; atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; turėti organizacinių, darbo planavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio mąstymo, greitos orientacijos ekstremaliosiose situacijose gebėjimų; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą; turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma „Riboto naudojimo “; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

 

- į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Santakos policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniojo tyrėjo (A lygio 10 kategorijos; 2 pareigybės; atliekantis ikiteisminį tyrimą) pareigas.

 

Aukščiausias galimas specialusis pareigūno nekarinis laipsnis: komisaras inspektorius.

 

Specialūs reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminį tyrimą; mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, priimti motyvuotus sprendimus; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles; atitikti Sveikatos būklės vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, III skiltyje nustatytus reikalavimus; atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį; atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Slaptai"; mokėti dirbti Microsoft Office programomis ir policijos informacinėmis sistemomis.

 

           Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-334 patvirtintą Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašą.

 

Pastaba. Atrankoje gali dalyvauti vidaus reikalų įstaigų pareigūnai (toliau – pretendentai). Atrinkti pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

 

Pretendentai privalo asmeniškai pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas; gyvenimo aprašymą; dokumentą, įrodantį, kad karo prievolininkas atliko karo prievolę arba kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės jis yra atleistas, arba kad karo tarnyba jam yra atidėta, ir jo kopiją; darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Komisijai gali būti pateikiami pretendento tiesioginio vadovo ar kitų padalinių vadovų siūlymai, rekomendacijos, charakteristikos ar kita medžiaga, suteikianti papildomos informacijos apie pretendentą.

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo (paskelbta 2014-6-13, skelbimas galioja iki 2014-06-27) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje adresu Kaunas, Laisvės al. 11 (8 kab.). Pasiteirauti galima telefonu (8 37) 30 35 58, elektroniniu paštu neringa.abramavičiene@policija.lt.